• Bydd Sam Warburton, y chwaraewr RYGBI chwedlonol, yn dychwelyd i Goleg Cambria nos Fercher ar gyfer noson codi arian arwrol

Bydd cyn gapten Cymru a’r Llewod Prydeinig yn ŵr gwadd mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy y coleg i godi arian i NSPCC. Jason Mohammad, cyflwynydd radio a theledu bydd yn arwain y noson a bydd Only Men Aloud yno i roi cân neu ddwy hefyd.

Roedd Sam yn westai yn Seremoni Gwobrwyo Myfyrwyr Cambria ym mis Mehefin, lle canmolodd y sefydliad am ei chyflwyniad academaidd ysbrydoledig a’i ymrwymiad i’r elusen plant.

Ers hynny, fe’i gorfodwyd i ymddeol oherwydd ei anafiadau , ond erbyn hyn mae’n edrych ymlaen at dreulio rhagor o amser gyda’i deulu, ei rôl fel llysgennad gyda’r NSPCC a dyfodol disglair mewn darlledu a meysydd eraill y gamp y mae’n ei charu.

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, y bydd yn bleser ei groesawu yn ôl i ogledd ddwyrain Cymru am yr hyn sy’n argoeli i fod yn noson i’w chofio.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael croesawu Sam yn ôl atom ni. Mae’n gyfaill i’r coleg ac roedd yn boblogaidd iawn gyda myfyrwyr a staff yn ein seremoni wobrwyo yn ystod yr haf,” dywedodd Mr Jones.

“Mi fydd hi’n noson wych, ac rydym yn disgwyl y bydd enwogion o fri a gwesteion annisgwyl eraill yn ymweld â ni.

“Bydd gennym chwaraewyr chwedlonol poblogaidd yn bresennol a bydd Only Men Aloud yn ymddangos, felly bydd ein gwesteion yn cael pleser anghyffredin.”

Dywedodd hefyd: “Gyda Jason yn llywyddu, mae’n argoeli y bydd yn un o’r digwyddiadau mwyaf rydyn ni wedi edrych ymlaen yn eiddgar ato erioed. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld llawer o bobl yno, ac at godi cymaint o arian ag y gallwn ar gyfer NSPCC.”

Bydd Sam yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb unigryw, lle bydd yn trafod ei yrfa ddisglair a’r diwedd trist i’w gyfnod chwarae yn ddim ond 29 oed. Wrth siarad yn seremoni gwobrwyo myfyrwyr y coleg, roedd y blaenasgellwr dawnus yn hyderus y byddai’n gwisg crys Cymru unwaith, ond fe’i gorfodwyd i ailfeddwl yn ddiweddarach ar ôl iddo fethu â gwella’n llwyr o gyfres o lawdriniaethau ar ei wddf a’i ben-glin.

Roedd ganddo eiriau doeth i fyfyrwyr y coleg ac ymbiliodd yn daer arnyn nhw i beidio â rhoi’r gorau iddi ac y dylen nhw geisio eu gorau glas bob amser.

“Y cyngor y byddwn i’n ei roi i unrhyw un, yn enwedig myfyrwyr Coleg Cambria, yw peidio byth â rhoi’r gorau i geisio gwella,” dywedodd Sam.

“Mae hynny’n wir ym mhob maes o fywyd. Daliwch ati i ddysgu, a cheisiwch barhau i wella.”

Mae Coleg Cambria wedi bod yn codi arian ar gyfer NSPCC drwy gydol 2018 trwy gyfres o weithgareddau a heriau, ac yn enwedig taith gerdded 48 milltir Mr Jones drwy dair sir mewn 14 awr gyda’i wraig Julia.

Bydd y ‘Noson gyda Sam Warburton a Gwesteion Arbennig’ yn dechrau am 7pm, nos Fercher 17 Hydref yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy. Yn ogystal â’r adloniant byddwn yn cynnal arwerthiant a bydd gwobrau ar gael i fyrddau. Byddwn yn gweini pryd tri chwrs a fydd yn dangos cynnyrch gorau Cymru, mewn cydweithrediad â’r prif gogydd Gareth Stevenson, cyn fyfyriwr Cambria.

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau addysg bellach, addysg uwch a chyrsiau dysgu yn y gwaith, sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl