Wedi’i threfnu a’i ddarparu gan Goleg Cambria Llysfasi, mae’r rhaglen Cig Eidion Cynaliadwy yn cynnwys systemau cynhyrchu gwartheg eidion sugno a gwartheg eidion llaeth ac yn cael ei chefnogi gan arweinwyr y farchnad. 

 

Mae’r rhaglen wedi’i haddasu i’r coleg cyrsiau tir – sydd wedi’i leoli ger Rhuthun yn Sir Ddinbych – a bydd yn rhoi ystod eang o fewnbwn i ddysgwyr drwy gyfres o sgyrsiau a gweithdai arbenigol, ymweliadau safle â busnesau fferm a hyfforddiant ymarferol. 

 

Meddai Dewi Jones, Rheolwr Fferm yn Llysfasi: “Mae yna lawer o gyfleoedd i symud ymlaen.

 

“Mae cynhyrchu cig eidion yn rhan hanfodol bwysig o ffermio yng Nghymru felly bydd yn wych i fyfyrwyr Llysfasi gael mynediad i’r cwrs hwn fel rhan o’u hastudiaethau.

 

“Bydd yn cynnwys profiad ymarferol o fonitro gwartheg bîff, o enedigaeth i’r diweddiad, yma ar fferm y coleg.” 

 

Bydd yna hefyd sgyrsiau a thrafodaethau gydag arbenigwyr ym maes amaethyddiaeth, gwybodaeth am lwybrau gyrfa sydd ar gael ar ôl cwblhau’r cwrs, a bydd dysgwyr yn chwarae rhan yn y gwaith o helpu i ddarparu dull unedig o wella cadwyn gyflenwi’r sector cig eidion, a fydd yn ei dro yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd, cynhyrchiant a chynaliadwyedd. 

 

Ymhlith y sefydliadau sy’n cefnogi’r fenter mae BeefQ, Blade Farming, Hybu Cig Cymru, Cyswllt Ffermio, Cyngor Sir Ddinbych, Genus ABS, ABP UK a Stabiliser Cattle Company. 

 

Cynhelir sesiynau rhithwir ac wyneb yn wyneb pan fydd yn ddiogel gwneud hynny, gyda mesurau iechyd a diogelwch Coronafeirws ar waith. 

 

Yn ôl Rhian Jones, darlithydd ar y rhaglen cig eidion yn Llysfasi, bydd yr agenda yn cydredeg â’r cwricwlwm presennol o fis Medi eleni ac yn ychwanegu gwerth i ddysgwyr a phobl sydd eisoes yn gweithio mewn amaethyddiaeth.

Ychwanegodd: “Mae mor bwysig bod dysgwyr yn cael y cyfle i rwydweithio â diwydiant ac yn cael  gwybodaeth allweddol gyfredol a pherthnasol. Byddan nhw’n cael digon o sgiliau a phrofiad yn Llysfasi drwy astudio’r rhaglen hon.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch www.cambria.ac.uk/llysfasi a dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

yn ôl