• Bydd myfyrwyr sy’n dychwelyd i Goleg Cambria yn dilyn cyfnod clo y Coronafeirws yn derbyn brecwast blasus

Mae safleoedd y coleg yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi yn cynnig bwyd a diod am ddim i’r holl ddysgwyr cyn i ddarlithoedd ddechrau bob bore. Bydd ganddynt ddewis o dôst, bar grawnfwyd, ffrwythau a diodydd poeth ac oer.

Mae’r Prif Weithredwr Yana Williams yn credu y bydd y cynnig yn sicrhau bod myfyrwyr yn dechrau’r diwrnod â meddylfryd cadarnhaol.”Mae brecwast iachus yn hanfodol fel rhan o ddiet cytbwys ac mae ganddo gysylltiad cryf â helpu pobl i ganolbwyntio a gwella perfformiad,” meddai Ms Williams.”Rydyn ni’n ymwybodol hefyd na all pob teulu fforddio darparu pryd bob bore, neu does ganddyn nhw mo’r amser, felly bydd hyn yn lleihau ychydig ar y pwysau hynny.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni wrth wraidd ein cymunedau ac felly, wrth i ni ddychwelyd i addysg ac agor y drysau i fyfyrwyr newydd a phresennol,mae’n bwysig mai eu diogelwch a’u llesiant yw ein prif flaenoriaeth.”Mae’r gwasanaeth hwn yn hollgynhwysol, yn hyrwyddo byw’n iach ac yn sicrhau bod y rhai mwyaf bregus ymysg ein dysgwyr yn cael byrbryd maethlon.”Mewn amser pan mae angen i ni ddod at ein gilydd a chefnogi’n gilydd, rydyn ni’n gobeithio y bydd yn cael ei groesawu ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael pawb yn ôl.”

Mae Cambria wedi cael ei ganmol am ei raglen Cambria Heini, sy’n hyrwyddo iechyd a llesiant, ymarfer corff ac ymwybyddiaeth iechyd meddwl ymysg staff, myfyrwyr, a’u teuluoedd.Cafodd y rhaglen ei datblygu yn unol â chyrff cenedlaethol gan gynnwys Chwaraeon Cymru a Cholegau Cymru, ac yn arddangos arfer orau i rai o brif sefydliadau’r wlad gan ddefnyddio tri chategori pendant – Cadw’n Heini, Chwaraeon Elit a Chwaraeon y Dyfodol. 

Mae’r cynnig brecwast am ddim ar gael yn y ffreutur ar bob safle o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 8.45am.

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener