• BYDD myfyrwyr gorau Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn mynd ymlaen i brifysgolion neu i brentisiaethau mewn diwydiant ar ôl derbyn canlyniadau Safon Uwch syfrdanol

Efallai mai dim ond tair blwydd oed yw’r ganolfan arloesol gwerth £14 miliwn, ond mae eisoes yn cael ei chydnabod fel un o brif gyfleusterau addysg bellach y wlad.

Cyflawnodd dysgwyr yng Nglannau Dyfrdwy gyfradd lwyddo gyffredinol (A* – E) o 98%, gan gynnal y safonau uchel a osodwyd gan garfan gychwynnol y llynedd.

Yn eu plith roedd Jack Edwards, a fydd yn mynd ymlaen i astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Plymouth ar ôl cyflawni graddau A mewn Bioleg, Mathemateg a Chemeg.Bu’n rhaid i Jack, sy’n ysbrydoliaeth i ni i gyd, fethu pedair blynedd o addysg yn Ysgol Uwchradd Alun yr Wyddgrug, ar ôl cael diagnosis o lewcemia, a’i gorfododd i geisio dal i fyny gyda’i waith yn ei gartref wrth iddo ymweld yn rheolaidd ag Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Yn y pen draw llwyddodd i ddychwelodd i’r ysgol a llwyddo’n anhygoel yn ei holl bynciau TGAU, cyn ymuno â Cambria yn 2017.

“Dw i ar ben fy nigon gyda’r canlyniad hwn,” dywedodd Jack.

“Ar ôl popeth rydw i wedi bod trwyddo, dyma gyflawniad gorau fy mywyd.  Fedra i ddim aros i gyrraedd y brifysgol a dechrau astudio at fy ngradd.

“Rwy’n teimlo’n fwy heini ac yn hapusach nag erioed a hoffwn ddiolch i’r holl staff a darlithwyr yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy, sydd wedi bod mor gymwynasgar a chefnogol.”

Bydd Leah Francis, cyn-fyfyriwr Ysgol Uwchradd John Summers yn Queensferry, yn mynd ymlaen i astudio Nyrsio Plant ym Mhrifysgol Nottingham ar ôl derbyn graddau A* mewn Hanes, Seicoleg a’r Gyfraith, yn ogystal â gradd A yn Nhystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru (THS).

Ymhlith y myfyrwyr eraill sy’n dathlu heddiw mae Louise Barnard a Mollie Webster (dwy radd A* a dwy radd A), Lewis Morrin (dwy radd A* ac A), Liam Cooper (dwy radd A a B), a Lucy Ingham, sydd am ddechrau ei phrentisiaeth uwch gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear.

Dywedodd Lucy, a fynychodd Ysgol Uwchradd Cei Connah: “Dwi wrth fy modd ac dw i’n edrych ymlaen at fynd i Blackpool i ddechrau’r brentisiaeth hon.

“Mae’n gyfle gwych i symud ymlaen i’r sector niwclear, a apeliodd ataf i pan ddechreuon ni ei astudio mewn Ffiseg.  Mae bod yn y sefyllfa hon rŵan a chael gweithio gyda’r ONR yn wych. ”Dywedodd Lewis hefyd: “Roeddwn i’n nerfus iawn ynghylch agor fy nghanlyniadau ond roeddwn wrth fy modd pan sylweddolais fy mod wedi cyflawni’r graddau ar gyfer fy nghynnig.  Dwi ar ben fy nigon a dwi eisiau diolch i’r holl staff yn 6ed Glannau Dyfrdwy sydd wedi fy helpu cymaint dros y ddwy flynedd diwethaf.”

A rhoddodd Nadine Parker-Jones, o Brestatyn, yr anrheg pen-blwydd perffaith i’w mam gyda gradd A* mewn Daearyddiaeth a graddau A mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes.

“Rydw i wrth fy modd, rydyn ni’n bendant yn mynd allan i ddathlu’r newyddion da yma!” dywedodd Nadine, a fydd yn astudio Saesneg ym Mhrifysgol Lerpwl.

“Rydw i wedi hoffi pob munud yn Cambria, mae’n wahanol i unrhyw beth roeddwn i erioed wedi’i adnabod o’r blaen. Maen nhw’n eich annog chi i fod yn annibynnol ac yn greadigol, i fynegi’ch hun a bod yn gyffyrddus gyda phwy ydych chi. Ni allaf ddiolch digon iddynt. ”

Talodd David Jones, y Prif Weithredwr, deyrnged i staff a myfyrwyr Glannau Dyfrdwy a dywedodd: “Nid yn unig bod hwn yn un o’r cyfleusterau addysg bellach pwysicaf ac eiconig yng Nghymru, ond mae’n amgylchedd cynnes a chroesawgar i ddysgu ynddo.

“Mae’r canlyniadau Safon Uwch anhygoel hyn yn atgyfnerthu’r pwyslais hwnnw ar addysgu, dysgu a chyflawniad academaidd, a hoffwn longyfarch y myfyrwyr i gyd am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad dros y blynyddoedd.

“Mae’r safonau rydyn ni’n eu gosod mor uchel fel ei bod hi’n her eu cyflawni nhw flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond rydyn ni bob amser yn anelu at safonau gwell a byddwn ni’n parhau i weithio’n galed i sicrhau bod ein myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol yn ymdrechu at ragoriaeth a chyflawni hynny.”

Soniodd y Pennaeth Cynorthwyol Alex Thomas, a oedd cyn hynny yn Bennaeth Chweched Glannau Dyfrdwy, am ei falchder o weld y myfyrwyr yn gwireddu eu potensial.

“Mae cael myfyrwyr i fynd ymlaen i astudio yn Rhydychen a Chaergrawnt, a gwneud cystal yn y gwyddorau iechyd, yn dangos pa mor bell rydyn ni wedi dod mewn amser byr,”dywedodd Mr Thomas.

“Rydw i mor falch o bob un o’n myfyrwyr, ac mae’n amser yr un mor gyffrous i’r rhai sy’n dechrau prentisiaethau uwch.

“Mae Coleg Cambria yn gam tuag at eu dyfodol, boed hynny mewn prifysgol neu mewn gwaith.  Rwy’n dymuno’r gorau iddyn nhw ac yn eu llongyfarch nhw unwaith eto – mi fyddwn ni yma bob amser os ydych chi ein hangen ni. “

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl