• BYDD MYFYRIWR a fu’n cael trafferthion gyda phryder cyn cwblhau’r cynllun DofE yn casglu ei gwobr aur ym Mhalas Buckingham ar ôl tro pedol diffuant

Caitlin Hardman, o Wrecsam, yw’r unigolyn cyntaf i gyflawni safon aur Gwobr Dug Caeredin yng Ngholeg Cambria.

Enillodd Caitlin ei gwobr efydd ac arian fel disgybl yn Ysgol Uwchradd Darland, Yr Orsedd, gan fynychu sesiynau rheolaidd yng Nghanolfan Fictoria Wrecsam.

Mae hi bellach yn 18 oed ac yn astudio Gwasanaethau Cyhoeddus ar safle Iâl y coleg.  Daeth yn ôl i gymryd rhan yn y rhaglen y llynedd ar ôl cyfnod anodd yn ei bywyd pan gafodd drafferth gyda’i hiechyd meddwl.

Mae hi’n nodi’r cymorth a gafodd hi gan Alan Lowry, cydlynydd rhaglen DofE Cambria, fel y prif reswm dros ei llwyddiant a dywedodd y bydd cyflawni’r wobr yn ei chynorthwyo gyda’i huchelgais i fod yn dditectif heddlu.

“Pan roeddwn i yn yr ysgol, roeddwn i wrth fy modd gyda’r rhaglen DofE ac roeddwn i mor frwd fel yr enillais i’r wobr efydd ac arian mewn ychydig dros flwyddyn,” dywedodd Caitlin, sy’n bwriadu astudio Troseddeg ym Mhrifysgol Caer o fis Medi ymlaen.

“Dim ond y llynedd y penderfynais i roi cynnig ar y wobr aur ac roedd hynny oherwydd yr anogaeth a ges i gan Alan.

“Roeddwn i wedi bod trwy gyfnod gwael gyda fy iechyd meddwl ac yn brwydro yn erbyn pryder, ond un diwrnod mi es i flin efo fi fy hun a meddwl cymaint o wastraff fyddai hi os na faswn i’n cael y wobr aur ar ôl fy holl ymdrech.

“Rydw i mor falch fy mod i wedi gwneud hynny, ac mae mynd o’r man isel hwnnw yn fy mywyd i’r uchafbwynt o ymweld â Phalas Buckingham i dderbyn y wobr aur yn ffurfiol, yn gwneud i mi deimlo’n falch iawn.”

Dydi cyrraedd y safon aur ddim yn dasg hawdd; mae’n rhaid i’r cyfranogwyr gwblhau adrannau ar wirfoddoli, sgiliau a heriau corfforol, alldaith bedwar diwrnod, a mwy.

“Mae’n waith anodd, yn enwedig yr alldaith, roedd fe petai ni’n mynd i gerdded am byth!” Dywedodd Caitlin.

“Ond mi wnaeth fy helpu i ganolbwyntio o’r newydd, ac yn y pen draw, mae’r wobr aur honno’n dangos i ddarpar gyflogwyr yn y dyfodol dydw i ddim yn rhoi’r gorau iddi hi’n hawdd  a fy mod i’n fodlon treulio oriau ychwanegol i wella fy hun.

“Cyn i mi i ddod i Cambria a chyfarfod ag Alan a’r tîm, doeddwn i ddim yn y ffrâm meddwl gywir i ymgeisio am y wobr aur, ond gyda’u cymorth a’u cyngor nhw, mi wnes i lwyddo i, ac mi fydda i’n ddiolchgar iddyn nhw am byth am hynny.

“Mi faswn i’n sicr yn annog pobl ifanc eraill i ddilyn rhaglen DofE.  Mae o’n ymrwymiad ond yn un a fydd yn ddefnyddiol i chi yn nes ymlaen yn eich bywyd.”

Coleg Cambria yw’r darparwr addysg bellach mwyaf yng Nghymru ac mae wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer y myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan fwy na dyblu nifer yr ymgeiswyr am y wobr aur.

Dywedodd Alan, sy’n dathlu 30 mlynedd fel cydlynydd y rhaglen, fod penderfyniad Caitlin yn enghraifft o’r ewyllys a’r ymdrech sydd ei angen i gwblhau’r tri dyfarniad – efydd, arian ac aur.

“Mae’r DofE wedi cynyddu a chynyddu yma yn Cambria fel rhan o’n diwylliant iechyd, lles ac ymwybyddiaeth ofalgar, ar y cyd â chwaraeon ac ymarfer corff.”

“Mae’r ffaith mai Caitlin ydi’r person cyntaf i gwblhau gwobr aur efo ni’n wych, ac ni allai fod wedi digwydd i fyfyriwr mwy haeddiannol.

“Mae hi wedi dangos beth allwch chi ei wneud gyda’r agwedd a’r cymorth iawn, cymorth y bydd pawb yn ei gael ganddon ni yma yn y coleg.  Da iawn ti, Caitlin! ”

I gael rhagor o wybodaeth am DofE yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk.

Ewch i www.dofe.org i gael gwybodaeth sut i ymuno â Gwobrau DofE.

yn ôl