• Bydd gwaith ailddatblygu gwerth £21m ar safle Wrecsam Coleg Cambria yn dechrau yn y flwyddyn newydd

Mae safle Iâl Cambria yn cael ei weddnewid, a bydd yn cynnwys adeilad tri llawr gyda’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, neuadd gynadledda 200 sedd, ceginau a bwyty hyfforddi newydd, man astudio blaengar, cyfleusterau chwaraeon ac ystafelloedd TG chwyldroadol.

Bydd cannoedd o swyddi yn cael eu creu yn ystod y gwaith adeiladu, sy’n cynnwys mwy na £13m gan Raglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae’r ymrwymiad hwn yn dangos fod Cambria yn gweithredu ar ei addewid i wario mwy na £35m ar gyfleusterau addysg newydd yn nhref Wrecsam.

Dywedodd Prif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones fod y buddsoddiad yn golygu bod y coleg wedi gwario bron i £60m ar adeiladau modern i ddysgwyr a phrentisiaid ers uno colegau Glannau Dyfrdwy ac Iâl yn 2013.

“Bydd y cynlluniau sydd gennym ni ar gyfer safle Iâl yn hwb enfawr i’n myfyrwyr a’n staff, ond i ganol dref a chymuned Wrecsam hefyd,” dywedodd Mr Jones.

“Mae ein Llywodraethwyr a’n staff yn gweithredu ar ein haddewidion, ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein cyfleusterau a’n hamgylchedd o’r un safon uchel â’n cyfleoedd a’n safonau academaidd o’r radd flaenaf.

“Rydyn ni’n falch ein bod wedi cael caniatâd i ddechrau ar y gwaith. Rydyn ni’n canolbwyntio llwyr ar adeiladu safle Iâl y gall pawb yn y dref a Choleg Cambria ymfalchïo ynddi. Bydd yn cyfrannu at yr economi, ac yn meithrin dyheadau pobl ifanc gogledd ddwyrain Cymru drwy hyfforddiant sgiliau, prentisiaethau a rhagor o gyfleoedd gyrfa.”

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi rhoi caniatâd cynllunio, ac felly mae’r gwaith adeiladu i fod i ddechrau ym mis Ionawr 2019, i’w gwblhau yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.

Mae gwleidyddion, arweinwyr sectorau cyhoeddus ac arweinwyr diwydiannau ledled y sir wedi croesawu’r penderfyniad.

Yn eu plith, mae’r Cynghorydd Mark Pritchard a ddywedodd: “Mae Coleg Cambria yn bartner allweddol i’r cyngor, ac rydyn ni wrth ein bodd gyda datblygiad y coleg ers 2013.

“Mae’r datblygiad hwn yn newyddion gwych i Wrecsam, ac mae’n ychwanegu at y buddsoddiad o £10m yn Ffordd y Bers ar gyfer hyfforddiant peirianneg ac adeiladu.”

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru: “Mae’n bleser gen i gyhoeddi ein penderfyniad i ariannu’r gwaith ailddatblygu ar safle Iâl Coleg Cambria.

Elfen allweddol o Fand B y rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif yw buddsoddi mewn prosiectau sy’n ceisio troi ein sefydliadau addysg yn ganolfannau cymunedol; sy’n eu galluogi i ddod yn fwy nag ysgolion yn unig.

“Pan fydd y gwaith adnewyddu wedi ei gwblhau, bydd y cyfleusterau newydd ar safle Iâl o fudd mawr i’r gymuned leol, a bydd yn sicrhau fod myfyrwyr yn gallu dysgu mewn amgylchedd modern sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.”

Mae Liam Wynne yn gyn-fyfyriwr safle Iâl, ac mae bellach yn Gyfarwyddwr Rheoli cwmni TG Pinacl-GDA yn Llanelwy. Dywedodd Liam: “Mae’n wych clywed fod y prosiect blaenllaw hwn wedi cael ei gymeradwyo gan ei fod yn allweddol i roi hwb i’r economi leol. Mae’n hyrwyddo meithrin sgiliau a’u cadw yn lleol a fydd yn ei dro yn fuddiol i’r rhanbarth.

“Mae ein busnes wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond rydyn ni wedi cael anhawster wrth ddod o hyd i ‘ddoniau lleol’. Mae’n wych gweld David Jones yn gwthio’r fenter hon yn ei blaen. Ac o ganlyniad, bydd coleg tra arloesol hwn sydd ar ein stepen drws yn galluogi ein myfyrwyr i gael eu trochi’n llwyr mewn amgylchedd dysgu sy’n adlewyrchu’r gweithle modern, hynod hyblyg a symudol, gan fanteisio ar bob elfen o dechnoleg ddigidol.”

Cafodd y sylwadau hyn eu hategu gan gyn-fyfyriwr arall, Andy Mielczarek – mab cyn gôl-geidwad Clwb Pêl-droed Wrecsam, Ray.

“Mae bron i 30 mlynedd ers i mi gwblhau fy nghyrsiau Lefel A yn Iâl,” dywedodd Andy, Prif Weithredwr a Sylfaenydd Chetwood Financial Limited, sy’n fusnes gwasanaethau ariannol a thechnoleg yn Wrecsam.

“Ar ôl dod yn ôl i Wrecsam i ddechrau fy musnes fy hun yn ddiweddar, rydw i’n gweld bod y dref ei hun yr un fath mewn sawl ffordd, ond mae Cambria yn anadnabyddadwy bron.

“Mae David a’i dîm wedi creu amgylchedd ysbrydoledig, sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr ar gyfer y farchnad swyddi fodern. Rydyn ni wedi cael sawl dysgwr o Cambria yn gweithio gyda ni yn ystod eu gwyliau ac mae pob un wedi gadael argraff fawr arnom ni. O ganlyniad i’r buddsoddiad newydd hwn, rydyn ni’n gobeithio y bydd rhagor o’r genhedlaeth nesaf yn meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu busnesau eu hunain yng Nghymru.”

Bydd y cyfleuster newydd hwn hefyd yn gartref i Geginau a Bwyty Hyfforddi Hafod, gan adeiladu ar enw da’r coleg fel canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiant arlwyo a lletygarwch. Mae nifer o gogyddion enwog wedi’u hyfforddi yn y coleg, gan gynnwys Gareth Stevenson, Prif Gogydd y gwesty 5 seren, Palé Hall Hotel ger y Bala.

Dywedodd: “Roedd fy amser yng Ngholeg Cambria yn gyfle i mi ddysgu’r holl egwyddorion lletygarwch a llunio rhwydwaith eang o gyfeillgarwch proffesiynol a phersonol, ac yn sylfaen ar gyfer fy ngyrfa yn y diwydiant. Roeddwn i wrth fy modd pan glywais am y buddsoddiad a gwaith ehangu’r safle a fydd yn hanfodol i ddarparu staff medrus i gynorthwyo â’n diwydiant.”

Bydd gweddnewid safle Iâl yn cynorthwyo’r economi leol yn fawr, sy’n brif flaenoriaeth gan gyn-fyfyriwr arall, Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru.

“Mae Coleg Cambria yn arwain addysg drydyddol yng Ngogledd Cymru oherwydd ei fod yn cysylltu â busnesau ac yn buddsoddi ym mhob rhan o’i sefydliad er mwyn cynorthwyo’r 1,400 aelod o staff a’r 20,000 o fyfyrwyr.

“Rydw i’n falch o fod yn gyn-fyfyriwr, ac mae’n bleser gen i weld y datblygiad newydd hwn ar gyfer canol tref a bwrdeistref Wrecsam.”

Roedd Lesley Griffiths, Aelod Cynulliad Wrecsam, hefyd yn cefnogi’r penderfyniad i gymeradwyo’r cynlluniau, ac roedd yn canmol y “sefydliad blaenllaw” am ei weledigaeth.

“Ar ddechrau’r flwyddyn, cefais y fraint o agor safle Ffordd y Bers y coleg wedi’i gweddnewid, ac mae’r newyddion cadarnhaol o ragor o fuddsoddiad yn y dref yn ffordd wych i ddod â’r flwyddyn i ben.” dywedodd Mrs Griffiths, “Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Coleg Cambria yn parhau i fuddsoddi a gwella ei gyfleusterau, gan ei alluogi i ddarparu addysg a hyfforddiant o safon uchel i gannoedd o fyfyrwyr yr ardal.”

Dywedodd Aelod Seneddol Wrecsam, Ian Lucas: “Mae Coleg Cambria yn chwarae rhan allweddol yng ngogledd ddwyrain Cymru, a bydd yr ailddatblygiad newydd hwn yn Wrecsam yn cynorthwyo addysg a hyfforddiant ar bob lefel.

Llongyfarchiadau i’r coleg ar eu holl gyflawniadau, ac ar gael y gefnogaeth hon ar gyfer tref a bwrdeistref Wrecsam.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl