Mae Coleg Cambria, Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor Sir Wrecsam a rhanddeiliaid eraill yn cydweithio er mwyn creu draig allan o gyllyll sy’n mesur tri metr gan ddefnyddio arfau a gafodd eu rhoi yn ddiogel i orsafoedd heddlu lleol fel rhan o ymgyrchoedd amnest rhanbarthol.

 

Mae’r cerflun yn cael ei adeiladu ar safle Ffordd y Bers y coleg, lle bydd myfyrwyr a staff yn weldio a gwneuthuro’r arfau ar ffrâm ddur dros y flwyddyn nesaf – mae’r arfau yn cynnwys llafnau a haearnau dwrn.

 

Mae’r cerflun wedi’i ysbrydoli gan y cerflun 20 troedfedd ‘Knife Angel’ a gafodd ei greu gan yr artist Alfie Bradley, a’i ddadorchuddio yn 2017. Dywedodd Karl Jackson, sef Pennaeth Cynorthwyol y Sefydliad Technoleg ac Arweinydd Safle Ffordd y Bers: “Bydd y cerflun yma yn ganolbwynt ar gyfer gwaith amlasiantaethol a fydd yn addysgu er mwyn ceisio cadw’r lefelau o achosion yn isel, a lleihau’r achosion o droseddau cyllyll yn yr ardal.

 

“Rydyn ni wedi bod yn trafod gyda Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Sir Wrecsam ers sawl blwyddyn erbyn hyn am ddylunio a chreu darn o gelf a fydd yn helpu codi proffil ymgyrchoedd ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll.

 

“Ein cysyniad ydi draig yn gwarchod plentyn; bydd ein tiwtoriaid a’n myfyrwyr dawnus yn weldio’r ddraig, a dwi’n siŵr fe fydd yn edrych yn anhygoel pan fydd wedi ei gwblhau.

 

“Bydd y cerflun yn cael ei osod ar blinth concrid gyda charreg las Cymreig o flaen y Sefydliad Technoleg. Bydd goleuadau coch, gwyn a gwyrdd yn goleuo’r cerflun er mwyn rhoi’r darlun o ddraig yn eistedd ymysg gweddillion hen Gastell Cymreig.”

 

Dywedodd: “Bydd y cerflun yn cael ei roi ar safle’r coleg – ond mi fydd yn bosib ei symud o le i le mewn partneriaeth â’r cyngor lleol a grŵp atal troseddau cyllell lleol, er mwyn lledaenu’r neges a helpu addysgu pobl am beryglon cario arfau a’r niwed y mae troseddau cyllyll yn gallu eu hachosi.” 

 

Dywedodd Luke Hughes sef arolygydd Tref Wrecsam, bod lefel troseddau cyllyll yr ardal yn isel: “Mae Wrecsam yn ardal ddiogel iawn o ran troseddau cyllyll, yn wahanol i rannau eraill o’r wlad, nid oes llawer o droseddau cyllyll yn digwydd yno. 

 

“Beth bynnag, oherwydd natur troseddau cyllell, gall un drosedd achosi difrod mawr. Mewn eiliad o wylltineb, gall bywydau cymaint o bobl newid mewn chwinciad.

 

“Oherwydd hynny mae’n hollbwysig ein bod ni’n creu cyfleoedd i dynnu sylw at droseddau cyllyll a’r hyn y gallwn ni ei wneud i’w osgoi.

 

“Yn y misoedd diwethaf rydyn ni wedi cymryd dros gant o gyllyll oddi ar strydoedd Wrecsam yn ystod ein hamnest lleol.  

 

“Mae’r ‘Ddraig Gyllyll’ yn cynnig ffordd i ni gydweithio gyda’n partneriaid ar brosiect a fydd efallai yn gallu atal trychineb arall. Gan ddefnyddio arfau sydd wedi cael eu hatafaelu oddi ar ein strydoedd ni, rydyn ni’n sicrhau na fyddant yn cael eu defnyddio i niweidio unrhyw un eto. 

 

“Mae gan bawb gyfrifoldeb i addysgu rhywun sydd efallai yn meddwl bod cario cyllell yn dderbyniol. Gall y canlyniadau o wneud hynny fod yn hollol drychinebus.

“Bydd y prosiect yma yn rhywbeth i atgoffa’r gymuned ein bod ni’n gallu gwarchod y rhai mwyaf bregus wrth gydweithio a chodi ymwybyddiaeth ac addysgu unrhyw un sydd ar y llwybr i wneud y dewisiadau anghywir.”

 

Dywedodd Aelod Arweiniol Cydweithrediad a Phartneriaethau Cymunedau, Cyng. Hugh Jones Wrecsam:  “Mae Gogledd Cymru a Wrecsam yn ardaloedd diogel iawn i fyw a gweithio ynddyn nhw. 

 

“Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda sefydliad lleol a chenedlaethol er mwyn atal trosedd. Mae trosedd sy’n ymwneud â chyllyll yn effeithio ar y gymuned ehangach, yn ogystal ag effeithio’r dioddefwyr a’u teulu agos.

 

“Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o’r prosiect yma, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y ddraig yn dechrau’r sgwrs am sut a pham bod dim lle i’r arfau hyn yn ein cymunedau.” 

 

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin: “Gogledd Cymru ydi un o’r ardaloedd fwyaf diogel yn y DU i fyw a gweithio ynddo ac mae cadw ein cymunedau’n ddiogel yn parhau i fod yn ganolbwynt i mi. 

 

“Fyddwn i byth yn fodlon gyda’r mater yma, a bydd y cerflun yma yn anfon neges bwerus am beryglon troseddau cyllyll. Gorau po fwyaf y gallwn ni ei wneud i godi ymwybyddiaeth.”

 

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at karl.jackson@cambria.ac.uk neu ewch i www.cambria.ac.uk 

 

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am droseddu cyllyll, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu CrimeStoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Fel arall, ewch i www.fearless.org/ên/give-info

 

 

yn ôl