• Bydd DAVID JONES OBE yn rhoi’r gorau i’w swydd fel Prif Weithredwr Coleg Cambria yn ddiweddarach eleni

Diolchodd bwrdd llywodraethwyr Cambria iddo am ei ymdrechion a’i gyflawniadau a dywedodd y bydd yn cael ei “golli’n fawr”.

Goruchwyliodd Mr Jones y broses o uno colegau Glannau Dyfrdwy ac Iâl yn 2013 ac mae wedi arwain y sefydliad trwy gyfnod o lwyddiant heb ei debyg.

Mae Coleg Cambria wedi datblygu o flwyddyn i flwyddyn, gan dorri sawl record academaidd, codi cannoedd o filoedd o bunnoedd ar gyfer elusennau, hybu twf economaidd yng ngogledd ddwyrain Cymru a ffurfio partneriaethau gyda chwmnïau byd-eang ym maes busnes a diwydiant.

Gwobrwywyd arweinyddiaeth Mr Jones yn 2017 yng Ngwobrau blynyddol TES (Times Educational Supplement), pan gafodd ei enwi’n arweinydd y Flwyddyn Addysg Bellach y DU.

Ac ni fydd ôl troed Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam yr un fath, oherwydd bod Cambria wedi gwireddu ei gynlluniau adeiladau newydd, gwerth £60 miliwn, yn ystod y tair blynedd diwethaf, gan hybu meysydd dylunio, arloesedd, cadwraeth a chreadigrwydd.

Bydd hyn yn parhau trwy gwblhau ailddatblygiad gwerth £22 miliwm ar safle Iâl yng nghanol Wrecsam ym mis Medi 2020, trwy ymdrechion David i sicrhau cymorth ariannol Llywodraeth Cymru i’r prosiect.

Mae Mr Jones, sy’n 57 oed, yn edrych ymlaen at ddechrau newydd ac at gael cyfrannu ei gyfoeth o sgiliau a phrofiad i swyddi yn y dyfodol, a hynny ar ôl iddo gael effaith enfawr ar addysg, hyfforddiant a phrentisiaethau yng Nghymru a thu hwnt iddi.

Dywedodd: “Rwy’n drist iawn wrth gyhoeddi y byddaf yn gadael Coleg Cambria, ond rwy’n edrych ymlaen at yr heriau sydd o’m blaen.

“Mae hi wedi bod yn bleser pur cael arwain Coleg Cambria ar ôl gwneud hynny yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, ac rydym wedi cyflawni cymaint gyda’n gilydd.

“Mae ochr academaidd y coleg yn hollbwysig, yn ogystal â’r cysylltiadau niferus sydd gennym â diwydiant, ond yr hyn sydd bwysicaf i mi yw’r gofal a’r cymorth rydyn ni’n ei roi i fyfyrwyr, staff a’n cymuned leol.

“Rydw i wedi bod yn angerddol ynglŷn â hynny erioed, a dyna pam rydw i – a phawb yn Cambria – yn ymdrechu i wella’n barhaus.

“Rydw i mor falch bod Estyn wedi cydnabod hynny drwy gyfres o arolygiadau sy’n arwain y sector. Rydyn ni wedi cyflawni hynny drwy ein myfyrwyr, staff a llywodraethwyr anhygoel, ac rwy’n diolch iddyn nhw i gyd am eu gwaith a’u cefnogaeth.”

Ychwanegodd Mr Jones: “Yr hydref hwn byddwn yn dechrau ‘Ail-lunio Gweledigaeth’ a phroses gynhwysfawr i lunio Cynllun Strategol newydd, y mae’n rhaid ei gyflwyno rhwng 2020 a 2025.

“Dyma’r amser iawn i drosglwyddo’r awenau i rywun arall sy’n gallu llunio a chyflwyno’r camau nesaf ar gyfer Cambria”.

“Mae llawer o waith i’w wneud o hyd, ac mi fydda i yn y coleg tan fis Rhagfyr, felly does dim amser i eistedd yn ôl ac adfyfyrio.

“Y cwbl rwy’n ei wybod yw fy mod i’n hynod o falch o fod wedi llywyddu dros uno colegau deirgwaith, a bod hynny wedi dod â’r pedwar coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru at ei gilydd, ac wrth gwrs, fi oedd Pennaeth a Phrif Weithredwr cyntaf Coleg Cambria. Mae hynny’n anrhydedd enfawr a fydd gyda mi i’r dyfodol.”

Cafodd Mr Jones yrfa 20 mlynedd yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, a Cambria bellach, gan arwain y coleg i fod yn un o’r darparwyr addysg bellach, dysgu yn y gwaith a phrentisiaethau gorau Prydain.

Mae hefyd yn gadeirydd CBI Gogledd Cymru ac Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.

Wedi’i fagu ym mhentref Ciliau Aeron yng Ngheredigion, un o’i uchafbwyntiau personol oedd derbyn OBE gan Dywysog Cymru ym Mhalas Buckingham yn 2015, am wasanaethau i addysg bellach yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Aeth Mr Jones ymlaen i ennill gradd BSc mewn peirianneg electroneg ym Mhrifysgol Morgannwg, TAR ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, a MBA yn Ysgol Fusnes Warwick, cyn dechrau ei yrfa ym maes addysg yn 1987.

Gan symud ymlaen i 2013, daeth Mr Jones yn Bennaeth Coleg Cambria, yn dilyn uno “heriol” Colegau Glannau Dyfrdwy ac Iâl.

Bu’r uno yn llwyddiant ysgubol; Mae Cambria bellach yn cyfrannu £400 miliwn y flwyddyn i’r economi leol ac yn cyflogi dros 1,000 o bobl.  Mae’r coleg yn chwaraewr pwysig yng nghystadleuaeth flynyddol WorldSkills ac yn ddiweddar, derbyniodd yr arolygiad dysgu yn y gwaith gorau yng Nghymru hyd yma gan Estyn.

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd Llywodraethwyr Coleg Cambria, fod dylanwad a llwyddiannau Mr Jones yn amhrisiadwy ac roedd yn edrych ymlaen at gydweithio ag ef drwy gydol 2019 i osod y sylfeini ar gyfer twf pellach.

“Hoffai’r bwrdd llywodraethol ddiolch i David am yr arweinyddiaeth, y cyfeillgarwch a’r weledigaeth y mae wedi’u dangos fel Pennaeth ac yn awr fel Prif Weithredwr Cambria.

“Wrth i’r gwaith ddechrau ar safle newydd Iâl gwerth £20 miliwn yn Wrecsam, mae’n addas bod y coleg wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn cyfleusterau ar bob un o’i safleoedd yng ngogledd ddwyrain Cymru, gan wella profiadau’r dysgwyr a chreu ymdeimlad o falchder yn y gymuned o’u hamgylch.

“Ei etifeddiaeth fydd llwyddiant ysgubol myfyrwyr y coleg yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn ystod ei gyfnod.

“Yn ogystal, mae’r gefnogaeth a’r cyfleoedd a ddarperir i fusnesau a sefydliadau lleol wedi bod yr un mor drawiadol. Bydd pawb ohonom yn ei golli yn fawr.“

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i: www.cambria.ac.uk

yn ôl