• Bydd cyfleoedd dysgu Cymraeg i ddysgwyr, staff a phrentisiaid yng Ngholeg Cambria yn cael eu cynnal gan bartneriaeth newydd.

Mae’r coleg wedi lansio cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol ei hun – Cangen Cymraeg Cambria.

Bydd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn cael mynediad at hyfforddiant pellach, ysgoloriaethau prifysgol israddedig ac ôl-raddedig, a chymorth gyda’u dysgu.

 Nod Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw datblygu ansawdd, modiwlau, cyrsiau ac adnoddau i ddysgwyr gan gydweithio â sefydliadau uwch ac addysg bellach ledled y wlad.

Dywedodd swyddog cangen Cambria, Haf Everiss: “Rydyn ni’n ymfalchïo yn ein hiaith a’n traddodiadau ac rydyn ni eisiau dathlu hynny drwy gryfhau’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau yng ngogledd ddwyrain Cymru. 

“Mae’r galw am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi cynyddu’n fawr iawn gan fod nifer o gyflogwyr bellach yn gweld manteision o gael gweithlu dwyieithog.

“Bydd y gangen yn ein galluogi ni i weithio gyda Choleg Cymraeg Cenedlaethol i ehangu cyfleoedd i’n dysgwyr a’n prentisiaid i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau Cymraeg yn academaidd ac yn gymdeithasol.”

Dywedodd Dr Lowri Morgans, Rheolwr Academaidd Addysg Bellach a Phrentisiaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae sefydlu cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngholeg Cambria yn gam pwysig wrth gyflawni’r Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaeth Genedlaethol – tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg – a datblygu sgiliau dwyieithog myfyrwyr a phrentisiaid ledled Cymru. Rydyn ni’n falch iawn o’r bartneriaeth hon.”

Daw lansiad Cangen Cymraeg Cambria ar ôl i raglen Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain – a arweiniwyd gan Goleg Cambria a Phopeth Cymraeg – gael ei labelu’n ‘Rhagorol’ gan Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru.

Mae’r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion wedi bod yn fanteisiol i filoedd o bobl yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, ac mae’n cael ei darparu ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg.

Dywedodd Estyn fod gan arweinwyr ‘weledigaeth glir a phwrpasol” ac roedd y ddarpariaeth wedi llwyddo i greu “lefelau uchel o ofal a chymorth i ddysgwyr”.

Dywedodd Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a’r Gymraeg yng Ngholeg Cambria, y bydd y coleg yn parhau i hyrwyddo a gwarchod yr iaith am genedlaethau i ddod.

Dywedodd hefyd: “Mae ein cangen newydd, Cangen Cymraeg Cambria, a chysylltiadau ledled y wlad yn dangos ymrwymiad Coleg Cambria tuag at ddathlu a gwarchod yr iaith Gymraeg, gan ddarparu cyfleoedd, a darparu addysg ddwyieithog o’r radd flaenaf i’n dysgwyr.

“Wrth i ni weithio’n galed i helpu Llywodraeth Cymru gyrraedd ei darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg, mae’n hanfodol bod y cyrsiau a’r rhaglenni a ddarparwn yn berthnasol, yn ychwanegu gwerth i gyfranogwyr ac yn amlygu pwysigrwydd y Gymraeg fel sgil gwerthfawr yn y gweithle.

“Bydd hynny’n helpu i sicrhau bod yr iaith yn parhau i fod yn sylweddol, yn fyw ac yn ganolog yn ein cymunedau yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk a dilynwch @Cangen_Cambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ewch i www.colegcymraeg.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

yn ôl