• Bydd Coleg Cambria yn cael hwb sgiliau o’r radd flaenaf ar ôl cael ei ddewis i ymuno â rhaglen hyfforddi elît

Mae’r Coleg sydd yn y Gogledd Ddwyrain ymysg 12 sefydliad sydd wedi’u dewis i fod yn rhan o Ganolfan Rhagoriaeth WorldSkills UK, ynghyd â’r 20 a gafodd eu cyhoeddi yn nhymor yr hydref diwethaf pan lansiwyd rhaglen beilot sy’n para tair blynedd. 

 

Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth wedi’i hariannu gan ac mewn partneriaeth gydag elusen addysg a chorff dyfarnu NCFE. Bydd mwy na 40,000 o fyfyrwyr a phrentisiaid ifanc yn elwa ohono – o bob grŵp Economaidd-Gymdeithasol ledled y DU – sydd gyda sgiliau o’r radd flaenaf.

 

Nod y ganolfan yw cynyddu ansawdd a chyflwyniad dysgu technegol a galwedigaethol wrth drosglwyddo arbenigedd a gwybodaeth o’r radd flaenaf er mwyn helpu datblygu addysgwyr a myfyrwyr. 

 

Bydd tiwtoriaid Cambria yn cael sesiynau ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ a 60 awr o ddatblygu proffesiynol dwys parhaol. 

 

Daeth y newyddion ar ôl i Cambria gael ei gyhoeddi fel grŵp mwyaf WorldSkills UK yng Nghymru; gyda 24 o gynrychiolwyr a fydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth ym mis Tachwedd eleni ar draws amrywiaeth o bynciau.  

 

Dywedodd Yana Williams sef Prif Weithredwr y Coleg ei fod yn faint i’r Coleg gael ei gynnwys ochr yn ochr â rhai o golegau a darparwyr hyfforddiant blaenllaw’r DU. 

 

“Mae gan Goleg Cambria draddodiad cyfoethog o lwyddiant yn WorldSkills UK, felly rydyn ni wrth ein boddau ein bod ni wedi cael ein henwi ymysg y sefydliadau sydd wedi’u dewis i ymuno â’r Ganolfan Rhagoriaeth,” meddai hi.

 

“Bob blwyddyn rydyn ni’n ymdrechu i wella a thyfu fel sefydliad, ar gyfer ein myfyrwyr, ein staff a’r gymuned. 

 

“Rydyn ni wedi llwyddo i wneud hynny mewn partneriaeth â rhai o’r sefydliadau blaenllaw yn y rhanbarth mewn busnes a diwydiant, felly mae gennym ni lu o brofiad a gallu i gyfrannu at y Ganolfan newydd – rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gael bod yn rhan ohono.”

 

Mae Llywodraeth y DU yn ddiweddar wedi cyfeirio at Ganolfan Rhagoriaeth WorldSkills UK fel enghraifft wych o sut yr oedd am i sefydliadau sydd ag arbenigedd perthnasol ddarparu hyfforddiant a datblygiad o safon uchel ar gyfer staff addysgu. 

 

Dywedodd Dr Neil Bentley-Gockmann OBE, Prif Weithredwr WorldSkills UK: “Rydyn ni angen buddsoddi yn yr addysgwyr sy’n hyfforddi pobl ifanc ar gyfer y dyfodol, er mwyn darparu’r sgiliau o’r radd flaenaf y mae cyflogwyr yn gofyn amdanyn nhw er mwyn gallu cystadlu’n rhyngwladol. 

 

Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth yn ffordd radical newydd o gyflwyno arfer dda fyd-eang i economïau lleol. Mae prif ffrydio rhagoriaeth mewn safonau hyfforddi a’i gyflwyno’n uniongyrchol i ddegau o filoedd o fyfyrwyr a phrentisiaid ifanc yn eu hamgylcheddau dysgu eu hunain yn allweddol i gynyddu’r economi a denu buddsoddiad mewnol.

 

“Mae cam newydd y prosiect yn golygu ein bod ni’n cefnogi pobl ifanc ar hyd a lled y DU erbyn hyn.”

 

Bydd effeithiolrwydd y rhaglen yn cael ei brofi wrth fesur yr effaith ar ddysgwyr, addysgwyr, a sefydliadau er mwyn datblygu ac arloesi yn barhaol. 

 

Bydd y mewnwelediad yn helpu’r sefydliadau sy’n ymwneud â’r prosiect i ddatblygu rhaglen a fydd yn darparu rhagor i bobl ifanc, waeth beth yw eu cefndiroedd, bydd yn darparu cyfleoedd gwaith a bywyd gwell, ac yn helpu cynyddu cynhyrchiant economaidd.  

 

 

Am ragor o wybodaeth ar WorldSkills UK, ewch i: www.worldskillsuk.org 

 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o newyddion a gwybodaeth gan Goleg Cambria. 

yn ôl