• Bydd ailddatblygiad gwerth £21 miliwn coleg blaenllaw yn hybu’r economi ymwelwyr a chanolfan fasnachol Wrecsam.

Pan fydd Coleg Cambria yn agor y drysau i’r estyniad newydd ar ei safle Iâl yn ddiweddarach eleni, bydd myfyrwyr ac ymwelwyr yn cael profiad o hwb sy’n canolbwyntio ar y diwydiannau creadigol, dysgu technegol, partneriaethau diwydiant a sgiliau a fydd yn hanfodol wrth i’r wlad ddod allan o’r pandemig y Coronafeirws.

Yn ogystal â’r salon academi hyfforddi therapi harddwch a thrin gwallt, bydd siop flodeuwriaeth newydd, cegin a bwyty chwyldroadol, theatr, meysydd astudio, ystafelloedd TG a neuadd gynhadledd gyda 200 o seddi. 

Byddant hefyd yn ystyried cyflwyno canolfan galw heibio iechyd a llesiant a bydd y cyfleusterau chwaraeon modern ymysg y rhai gorau yn y wlad, gan gynnwys cwrt pêl-rwyd safon ryngwladol, ystafell ffitrwydd, a grŵp ffitrwydd.

Dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol yn Iâl, y bydd cysylltiad y coleg â’r dref yn hyd yn oed cryfach pan fydd y datblygiad, sy’n cael ei adeiladu gan Wynne Construction o Fodelwyddan, yn cael ei ddatguddio fis Tachwedd eleni.

“Mae’r adeilad newydd yn anhygoel a bydd ein myfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol yn dysgu ac yn mwynhau’r dechnoleg a’r gwasanaethau mwyaf anhygoel mewn amgylchedd cynnes, croesawgar a modern,” meddai Mr Thomas.  

“Bydd hefyd yn chwarae rhan fawr yn cefnogi economi ymwelwyr y rhanbarth, gan fod ffocws newydd ar ddatblygu sgiliau masnachol hanfodol dysgwyr sy’n holl bwysig ar gyfer gwaith yn y sector.

“Mae rhoi syniad iddynt o’u gyrfa yn y dyfodol yn holl bwysig, a dyna pam mae myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo yn hyfforddi mewn cegin bwyty o’r radd flaenaf, bydd y myfyrwyr blodeuwriaeth yn gwerthu’r tuswau a’r arddangosfeydd y maen nhw’n eu creu, ac mae gennym ni’r salon trin gwallt a harddwch, yr academi, a theithio a thwristiaeth yma eisoes. 

“Bydd Iâl yn hwb byw ar gyfer academia a’r diwydiant, a fydd yn cael effaith ganlyniadol anferth ar Wrecsam a’r ardaloedd cyfagos, mewn amser pwysig yn dilyn heriau’r misoedd diwethaf.”

Dywedodd hefyd: “Bydd y diwydiannau creadigol, fel twristiaeth, yn sbardunau allweddol yng Ngogledd Cymru a bydd gan y myfyrwyr sy’n ymuno â ni, y dechnoleg orau o ran ffilm, cerddoriaeth, newyddiaduraeth a rhagor. 

“Pan fydd yr economi’n dechrau bownsio’n ôl, mae’n bwysig bod gennym ni’r gweithwyr sydd â’r sgiliau yn barod i gyflawni’r swyddi hyn, a’r lle gorau i helpu i osod y sylfeini hynny ydi Coleg Cambria.”

Bydd y coleg hefyd yn darparu cyrsiau mwy hyblyg ar gyfnodau gwahanol trwy gydol y flwyddyn, a fydd yn werthfawr iawn yn enwedig i’r rhai sydd wedi colli swyddi oherwydd y pandemig neu sy’n bwriadu ailsgilio a dilyn llwybr proffesiynol gwahanol.

Dywedodd Yana Williams, Prif Weithredwr Cambria, y bydd y safle sydd wedi cael ei ailwampio yn cael effaith ar ddysgwyr am genedlaethau.

“Gall ein pobl ifanc gael eu hysbrydoli a’u herio i gyflawni eu potensial yma a symud ymlaen i’r cyrsiau prifysgol, prentisiaethau a chyflogaeth gorau,” meddai.

“I’r dref, ein myfyrwyr a’n partneriaid diwydiant – mewn amser allweddol i ogledd ddwyrain Cymru – bydd y cyfleusterau newydd a’r diwylliant yn Iâl yn rhoi hwb i bawb.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl