• Prentisiaethau

Chwilio yn ôl

Maes pwnc

Prentisiaethau ar gael Darganfod Rhagor

Gwybodaeth am Brentisiaethau

Ydych chi'n chwilio am Brentis neu Brentisiaeth?

Cymru

Rydym yn ddarparwr prentisiaethau allweddol yng Nghymru ac rydym yn gweithio gyda nifer o sectorau diwydiant ledled y rhanbarth ac ymhellach na hynny.  Mae nifer y cyflogwyr sy’n dewis prentisiaethau ar gyfer eu gweithwyr presennol a newydd yn cynyddu ac mae rhagor o fusnesau’n sylweddoli manteision cefnogi datblygu sgiliau trwy raglenni prentisiaethau.

Siaradwch â’n tîm cyfeillgar heddiw i ddysgu rhagor am brentisiaethau – 0300 30 30 006

Prentisiaethau Sylfaen Lefel 2

Mae Prentisiaid Sylfaen yn astudio tuag at gymwysterau sy’n gyfwerth â 5 TGAU neu NVQ Lefel 2, ac yn aml yn mynd ymlaen i gwblhau Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch.

Prentisiaethau Lefel 3

Mae prentisiaid yn dysgu sgiliau gwerthfawr yn y gwaith, wrth astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n gyfwerth â 5 TGAU, 2 Lefel A neu NVQ lefel 3.

Prentisiaethau Uwch Lefel 4 ac uwch

Ar lefel Prentisiaethau Uwch, mae unigolion yn gweithio tuag at gymhwyster sy’n gyfwerth â HND / HNC, gradd sylfaen neu radd anrhydedd. Mae Prentisiaethau Uwch ar gael ar draws ystod o sectorau o Awyrennau i Gyfrifeg, Adeiladu i Gyfryngau Creadigol

Lloegr

Rydym yn ddarparwr cymeradwy yn Lloegr ar gyfer Busnesau sy’n Talu’r Ardoll.  Mae nifer y cyflogwyr sy’n dewis prentisiaethau ar gyfer eu gweithwyr presennol a newydd yn cynyddu ac mae rhagor o fusnesau’n sylweddoli manteision cefnogi datblygu sgiliau trwy raglenni prentisiaethau.

Siaradwch â’n tîm cyfeillgar heddiw i ddysgu rhagor am brentisiaethau – 0300 30 30 006

Dewis Prentisiaeth

Mae prentisiaethau yn rhoi cyfle i chi weithio i gyflogwr, ennill cyflog a chyflawni cymhwyster wrth ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn y gweithle.

Manteision allweddol:
• Ennill cyflog
• Derbyn hyfforddiant
• Ennill cymwysterau cydnabyddedig
• Hyfforddiant a sgiliau yn y gwaith
• Cael gwyliau â thâl
• Mae pob prentisiaeth Lefel 2 a 3 bellach yn cael eu hariannu ar gyfer pob oedran.

Gellir ariannu prentisiaethau uwch ym mhob oedran – mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

Bydd faint o amser rydych chi’n ei dreulio yn y coleg yn dibynnu ar y brentisiaeth rydych chi’n ei dilyn.

Canllaw i Brentisiaethau

Prentisiaethau Sylfaen Lefel 2

Mae Prentisiaid Sylfaen yn astudio tuag at gymwysterau sy’n gyfwerth â 5 TGAU neu NVQ Lefel 2, ac yn aml yn mynd ymlaen i gwblhau Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch.

Prentisiaethau Lefel 3

Mae prentisiaid yn dysgu sgiliau gwerthfawr yn y gwaith, wrth astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n gyfwerth â 5 TGAU, 2 Lefel A neu NVQ lefel 3.

Prentisiaethau Uwch Lefel 4 ac uwch

Ar lefel Prentisiaethau Uwch, mae unigolion yn gweithio tuag at gymhwyster sy’n gyfwerth â HND / HNC, gradd sylfaen neu radd anrhydedd. Mae Prentisiaethau Uwch ar gael ar draws ystod o sectorau o Awyrennau i Gyfrifeg, Adeiladu i Gyfryngau Creadigol

Oes angen cymorth arnoch chi i fynd i'r afael â'r Ardoll Brentisiaethau? Darganfod Rhagor

Strwythur Prentisiaethau

Mae nifer y bobl sy'n dewis Prentisiaethau Uwch yn cynyddu ac mae mwy o fusnesau yn sylweddoli manteision cefnogi sgiliau lefel uwch.

 • Hyfforddeiaeth

  Cymwysterau Cyfwerth
  Dysgu Galwedigaethol
  Lefel Cyflogaeth
  Cyn-brentisiaeth
 • Prentisiaeth Sylfaen

  Cymwysterau Cyfwerth
  5 TGAU (Gradd A-C)
  Lefel Cyflogaeth
  Technegydd rhannol gymwys
 • Prentisiaeth

  Cymwysterau Cyfwerth
  3 chymhwyster Safon Uwch
  Lefel Cyflogaeth
  Technegydd Cymwys / Arweinydd Tîm
 • Prentisiaeth Uwch

  Cymwysterau Cyfwerth
  Gradd Sylfaen (HNC / HND)
  Lefel Cyflogaeth
  Rheolwr
 • Addysg Uwch / Prentisiaeth Uwch

  Cymwysterau Cyfwerth
  Gradd Baglor / Gradd Meistr
  Lefel Cyflogaeth
  Uwch Reolwyr / Partner / Cyfarwyddwr

Cwestiynau Cyffredin

Wales

Rhaid i chi fod: Yn 16 oed neu'n hŷn Wedi gweithio o leiaf 16 awr Gwaith 51% o'r amser yng Nghymru am gyfnod eich prentisiaeth Ddim mewn addysg amser llawn

Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar y math o gymhwyster a'r lefel. Gall prentisiaeth gymryd rhwng 1 a 4 blynedd i'w chwblhau

Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r Rhaglen Brentisiaethau, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Byddwch yn cael eich talu yn unol â chanllawiau cyflog cenedlaethol - Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth

Mae'r ddarpariaeth yn dibynnu ar y diwydiant y mae'r brentisiaeth ynddo. Mae rhai rhaglenni'n cael eu cyflwyno yn y gweithle yn unig, mae eraill angen mynychu un o safleoedd ein coleg.

Ydyn - mae prentisiaethau yn agored i weithwyr presennol a gweithwyr newydd

Mae cyflogwyr yn hysbysebu cyfleoedd prentisiaeth ar eu cyfryngau eu hunain a / neu drwy Wasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru

England

Yn 16 oed neu'n hŷn Yn gweithio 30 awr yr wythnos o leiaf Gweithio 50% o'r amser yn Lloegr am gyfnod eich prentisiaeth Ddim mewn addysg amser llawn

Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar y math o gymhwyster a'r lefel. Gall prentisiaeth gymryd rhwng 1 a 4 blynedd i'w chwblhau

Byddwch yn cael eich talu yn unol â chanllawiau cyflog cenedlaethol - Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth

Rhaid i o leiaf 20% o'r dysgu fod 'ddim yn y gwaith', a chytunir ar hyn gyda'ch cyflogwr yn ystod y cyfnod ymsefydlu.

Ydyn - mae prentisiaethau yn agored i weithwyr presennol a gweithwyr newydd

Mae cyflogwyr yn hysbysebu cyfleoedd prentisiaeth ar eu cyfryngau eu hunain a / neu drwy'r gwasanaeth 'Find an Apprenticeship'.

Gall prentisiaethau gael eu hariannu drwy daliadau ardoll cyflogwyr, arian a fuddsoddir ar y cyd gan y cyflogwyr a'r ESFA, neu gallant gael eu hariannu’n llawn gan yr ESFA (sy’n ddibynnol ar feini prawf).

phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X