• Ariannu i Gyflogwyr

Mae prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Chyflogeion (SEE) £16.2 miliwn yn darparu cymorth ariannol i fusnesau ledled Gogledd Cymru i wella sgiliau a gwybodaeth gweithwyr. Nod y prosiect yw cefnogi cyflogwyr i gael gweithlu medrus a hyblyg trwy hyfforddiant a datblygiad â chymhorthdal.

Mae hyfforddiant galwedigaethol ar gael mewn amrywiaeth o sectorau allweddol gan gynnwys: Gweithgynhyrchu Uwch, Peirianneg ac Adeiladu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyrsiau’r Tir, Ynni a Gwasanaethau Proffesiynol. Coleg Cambria yw prif ddarparwr partneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai ac Addysg Oedolion Cymru sy’n darparu rhaglenni hyfforddi ar draws 6 sir yng Ngogledd Cymru; Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych, Conwy, Ynys Môn, a Gwynedd i helpu i wella Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE).

Pa gymorth fyddaf yn ei gael?

Erbyn hyn mae lefel ariannol uwch fyth ar gael trwy’r prosiect mewn ymateb i sefyllfa firws Covid-19. Felly gallwch elwa ar gyrchu hyfforddiant â hyd at 100% o gymhorthdal ​​i’ch gweithlu (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol*) hyd at 31 Awst 2021.

Bydd y timau Ymgysylltu â Chyflogwyr ac ESF yn eich helpu i gynnal asesiad o’ch staff, a nodi’r bylchau sgiliau a’r cyfleoedd hyfforddi ar gyfer eich tîm. Ar ôl cytuno ar gynllun hyfforddi, bydd y darparwyr cymeradwy yn rheoli’r cyrsiau ar eich rhan. Bydd yr holl gyrsiau’n benodol i anghenion eich busnes ac yn cael eu dewis i gael y gorau o’ch tîm.

*Rhaid i fusnesau beidio â bod wedi cael mwy na 200,000 ewro o gymorth gwladwriaethol De Minimis yn ystod y 3 blynedd ariannol ddiwethaf. Mae angen datganiad De Minimis

Lawrlwythwch y gyrsiau â yma

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag employers@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 006.

Cyllid Prentisiaethau

Datblygu eich gweithlu gyda rhaglenni Prentisiaeth wedi’u hariannu’n llawn.

Ydych chi am wella sgiliau eich gweithlu presennol? Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi elwa o newidiadau diweddar yng nghyllid Llywodraeth Cymru? Fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i greu Cymru ‘Ffyniannus a Diogel’, gall gweithwyr o unrhyw oedran a hyd gwasanaeth elwa ar y rhaglen Brentisiaeth wedi’i hariannu’n llawn. Os ydych chi eisiau ehangu eich busnes, datblygu gweithlu medrus, lleihau costau hyfforddi a recriwtio, nid oes amser gwell na heddiw. Cysylltwch â thîm Cambria ar gyfer Busnes am ragor o wybodaeth ar 0300 30 30 006.

Ydy fy musnes yn gymwys i gael cyllid SEE?

Masnachwyr Unigol, Busnesau Micro, Bach, Canolig a Mawr

Sector Breifat neu Gyhoeddus (sectorau â blaenriaeth yn unig)

Wedi'u cofrestru yng Ngogledd Cymru

Cadarnhad Cofrestru TAW gan CThEM (hunangyflogedig)

Ydy fy ngweithiwr yn gymwys i gael cyllid SEE?

O leiaf 16 oed
Gweithiwr cyflogedig mewn cwmni cymwys (copïau o slipiau cyflog)
Nid yw'n cael unrhyw gyllid arall gan y Llywodraeth ar gyfer yr un hyfforddiant
Yr hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig (DU)
Nid oes rhaid iddo fyw yng Ngogledd Cymru

16 OED O LEIAF

GWEITHIWR CYFLOGEDIG

DDIM YN DEBRYN ARIAN GAN Y LLYWODRAETH

HAWL I FYW A GWEITHIO YN Y DU

DDIM YN GORFOD BYW YN Y DU

phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk
Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor