• Ariannu i Gyflogwyr

Mae prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Chyflogeion (SEE) £16.2 miliwn yn darparu cymorth ariannol i fusnesau ledled Gogledd Cymru i wella sgiliau a gwybodaeth gweithwyr. Nod y prosiect yw cefnogi cyflogwyr i gael gweithlu medrus a hyblyg trwy hyfforddiant a datblygiad â chymhorthdal.

Mae hyfforddiant galwedigaethol ar gael mewn amrywiaeth o sectorau allweddol gan gynnwys: Gweithgynhyrchu Uwch, Peirianneg ac Adeiladu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyrsiau’r Tir, Ynni a Gwasanaethau Proffesiynol. Coleg Cambria yw prif ddarparwr partneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai ac Addysg Oedolion Cymru sy’n darparu rhaglenni hyfforddi ar draws 6 sir yng Ngogledd Cymru; Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych, Conwy, Ynys Môn, a Gwynedd i helpu i wella Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE).

Pa gymorth fyddaf yn ei gael?

Gellir rhannu’r gefnogaeth i’ch busnes yn 3 cham gwahanol. Mae lefel uchel o gymorth ariannol ar gael, felly gallwch elwa ar gael hyfforddiant â chymhorthdal i’ch gweithlu. Bydd y tîm SEE yn eich helpu i gynnal asesiad o’ch staff, ac yn nodi’r bylchau sgiliau a’r cyfleoedd hyfforddi yn eich tîm. Unwaith y cytunir ar gynllun hyfforddi, bydd y darparwyr cymeradwy yn rheoli’r cyrsiau ar eich rhan. Bydd yr holl gyrsiau yn benodol i anghenion eich busnes a’u dewis i ddod â’r gorau allan o’ch tîm.

Cyllid Prentisiaethau

Gallwch gael hyd at £3500 os ydych yn recriwtio Prentis i helpu’ch busnes i dyfu fel rhan o ymgyrch i gynyddu nifer y Prentisiaid 16-19 oed yng Nghymru. Yn Cambria ar gyfer Busnes, byddwn yn rheoli’r broses recriwtio i chi drwy hysbysebu eich swydd wag a chynnal prawf sgiliau cychwynnol am ddim.

Datblygu eich gweithlu gyda rhaglenni Prentisiaeth wedi’u hariannu’n llawn.

Ydych chi am wella sgiliau eich gweithlu presennol? Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi elwa o newidiadau diweddar yng nghyllid Llywodraeth Cymru? Fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i greu Cymru ‘Ffyniannus a Diogel’, gall gweithwyr o unrhyw oedran a hyd gwasanaeth elwa ar y rhaglen Brentisiaeth wedi’i hariannu’n llawn. Os ydych chi eisiau ehangu eich busnes, datblygu gweithlu medrus, lleihau costau hyfforddi a recriwtio, nid oes amser gwell na heddiw. Cysylltwch â thîm Cambria ar gyfer Busnes am ragor o wybodaeth ar 0300 30 30 006.

Ydy fy musnes yn gymwys i gael cyllid SEE?

Masnachwyr Unigol, Busnesau Micro, Bach, Canolig a Mawr

Sector Breifat neu Gyhoeddus (sectorau â blaenriaeth yn unig)

Wedi'u cofrestru yng Ngogledd Cymru

Cadarnhad Cofrestru TAW gan CThEM (hunangyflogedig)

Ydy fy ngweithiwr yn gymwys i gael cyllid SEE?

O leiaf 16 oed
Gweithiwr cyflogedig mewn cwmni cymwys (copïau o slipiau cyflog)
Nid yw'n cael unrhyw gyllid arall gan y Llywodraeth ar gyfer yr un hyfforddiant
Yr hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig (DU)
Nid oes rhaid iddo fyw yng Ngogledd Cymru

16 OED O LEIAF

GWEITHIWR CYFLOGEDIG

DDIM YN DEBRYN ARIAN GAN Y LLYWODRAETH

HAWL I FYW A GWEITHIO YN Y DU

DDIM YN GORFOD BYW YN Y DU

phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk