• Gwybodaeth am yr Ardoll i Gyflogwyr

Y Ffeithiau

 • Bydd cyfraniad ardoll o 0.5% dim ond yn cael ei dalu ar fil Treth wrth Ennill (PAYE) gros sy’n fwy na £3 miliwn
 • Lwfans cyflogwr o £15,000 y flwyddyn (= 0.5% £3 miliwn)
 • Bydd HMRC yn casglu cyfraniadau ardoll bob mis
 • Os nad yw’r cronfeydd Ardoll sydd ar gael yn ddigonol i dalu cost hyfforddiant Prentisiaeth, bydd y llywodraeth yn cyfrannu 95% o’r balans ac mae cyflogwyr yn talu’r 5% sy’n weddill (Ebrill 2019)
 • Cyfraniad buddsoddi ar y cyd o 5% i gyflogwyr nad ydynt yn talu’r ardoll (Ebrill 2019)
 • Taliadau atodol awtomatig o 10% gan y Llywodraeth yn cael eu talu i gyfrifon cyflogwyr bob mis
 • Bydd cyfraniad ardoll nad yw’n cael ei ddefnyddio, yn dod i ben ar ôl 24 mis
 • Gall cyflogwyr drosglwyddo cronfeydd prentisiaeth na ddefnyddiwyd i gyflogwyr eraill hyd at uchafswm o 10% o’r cronfeydd blynyddol. O fis Ebrill 2019, bydd y swm hwn yn cynyddu i 25%.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Gov.co.uk

 

Cymhellion yn y system ardoll

 • Bydd cyflogwyr sy’n cyflogi prentis rhwng 16 a 18 oed ar ddechrau eu prentisiaeth, yn cael taliad o £1,000
 • Bydd cyflogwyr sy’n recriwtio prentis rhwng 19 a 24 oed sydd â chynllun addysg, iechyd a gofal a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu blentyn 19 i 24 oed sydd wedi bod yng ngofal yr awdurdod lleol hefyd yn derbyn £ 1,000 taliad cymhelliant. Yn ogystal â hynny, bydd 100% o’r costau hyfforddi ac asesu yn cael eu cynnwys.
 • Bydd cyflogwyr sydd â llai na 50 o gyflogwyr yn derbyn 100% o’r costau hyfforddi ac asesu wrth recriwtio prentis 16-18 oed.

 

Cyflogwyr sy’n Talu’r Ardoll yng Nghymru 
 • Nid yw cyflogwyr sy’n talu Ardoll Cymru yn gweld elw uniongyrchol ar gyfer eu cyfraniad Ardoll, ond mae prentisiaethau’n cael eu hariannu’n llawn, p’un a yw’r cyflogwr yn dalwr ardoll ai peidio ac nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran gweithwyr.
 • Nid oes cap ar faint o gyllid prentisiaeth y gall cyflogwr sy’n gweithio yng Nghymru ei gyrchu, ac mae cyfleoedd i ddilyn prentisiaethau yn Gymraeg, yn ddwyieithog neu’n Saesneg.

Pwy sy’n gymwys i gael cyllid prentisiaeth yng Nghymru?
 • Mae pobl ifanc 16-19 oed yn cael dilyn prentisiaethau (ar bob lefel) ni waeth pa mor hir mae’r dysgwr wedi bod yn ei swydd
 • Dysgwyr 20 oed neu’n hŷn yn cael dilyn prentisiaethau (ar bob lefel) ni waeth pa mor hir mae’r dysgwr wedi bod yn ei swydd – fodd bynnag mae cyfyngiad ar nifer y dysgwyr sy’n ymgymryd â phrentisiaeth lefel 2 yn unig mewn gweinyddu busnes, trin gwallt a harddwch, cwsmer gwasanaeth a manwerthu.

Siaradwch â'n tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr heddiw i ddysgu rhagor am yr ardoll: 0300 30 30 006 Yn ôl i'r dudalen Prentisiaethau

phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X