Trosolwg

Cambria Ar Gyfer Busnes yw’r enw newydd ar gyfer gwasanaethau busnes Coleg Cambria. Rydym yn un o’r darparwyr addysg a hyfforddiant mwyaf yng Nghymru a Gogledd-orllewin Lloegr ac mae gennym enw da rhagorol am gyflwyno sgiliau ac am ein perthnaseddau cadarngyda chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
Rydym wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau o bob maint, gan gyflwyno cyrsiau hyfforddi a datblygu safon uchel a hyblyg sy’n diwallu anghenion diwydiant.

Mae tîm Cambria Ar Gyfer Busnes yn darparu un man cyswllt ar gyfer cyflogwyr, gan eich helpu i adnabod eich anghenion hyfforddi ac i helpu busnesau i elwa ar y manteision sy’n gallu deillio o’r buddsoddiad hwn.

Os ydych chi’n gwmni sy’n talu ardoll, gallwn ni eich helpu i gael cymaint o gymorth ariannol ag y bo modd yng Nghymru ac yn Lloegr.

Bydd y tîm yn addasu'r gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion unigol, eich cyllideb a'ch amcanion. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth am fyd diwydiant ac maent yn defnyddio’r wybodaeth honno i helpu i gynghori a rhoi gwybod i fusnesau am yr atebion hyfforddi gorau
sydd ar gael a ffynonellau cyllid posibl.
Darllen rhagor

Aseswyr sydd wedi ennill gwobrau

Press_Board_040
assessor of the year 1 (3)
Yn 2017, roedd Yvonne Evans and Rosie Gilmartin, sy’n aseswyr Cambria ar gyfer Busnes, ar restr fer Gwobrau Addysg Bellach TES ac enillodd Yvonne y wobr Aseswr y flwyddyn.


Eich Anghenion Hyfforddi

Gall Cambria Ar Gyfer Busnes eich helpu i feithrin gweithlu medrus, effeithlon, llawn cymhelliant, a fydd yn cyfrannu at well cynhyrchiant, gweithwyr sy'n perfformio'n dda
a llwyddiant eich busnes. Byddwch yn cael un aelod o staff a fydd yn dadansoddi eich
anghenion hyfforddi i asesu pa hyfforddiant sydd ei angen arnoch ar gyfer eich
busnes.

P'un a ydych yn ystyried gwella sgiliau eich gweithwyr presennol, hyfforddi staff newydd neu feithrin sgiliau arwain a rheoli, mae gennym amrywiaeth eang o becynnau hyfforddi a phecynnau pwrpasol sy'n addas ar gyfer eich anghenion busnes.
Darllen rhagor

Cyfleusterau Hyfforddi o’r Radd Flaenaf

Mae Cambria Ar Gyfer Busnes wedi buddsoddi mewn cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf, gan gynnwys Ysgol Fusnes Cambria newydd yn Llaneurgain, Canolfan y Brifysgol yng Nglannau Dyfrdwy a'r ganolfan STEM yn Ffordd y Bers. Gweld Cyfleusterau

Ein Cwsmeriaid

Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys llawer o enwau cyfarwydd fel Redrow, Toyota, Airbus, Cyngor Sir y Fflint a Kelloggs. Ond ‘does dim angen i chi fod yn fusnes mawr i elwa ar hyfforddiant Cambria ar gyfer Busnes, mae ein cwsmeriaid yn fusnesau o bob maint.