Hyfforddiant a chymorth i gwmnïau sy’n talu / ddim yn talu’r ardoll yn Lloegr

Oeddech chi’n gwybod ein bod ni’n recriwtio prentisiaid ac yn cyflwyno’r meysydd pynciau a ganlyn yn Lloegr?

Trin Gwallt a Thorri Gwallt
Garddwriaeth
A llawer mwy …

Cliciwch ar y penawdau uchod i gael taflenni gyda’r manylion llawn, costau a dewisiadau cyllido.


Cadwch olwg fan yma i weld rhagor o gymwysterau yn cael eu hychwanegu at ein portffolio Lloegr!
Darllen rhagor

Cyngor ar gyfer cwmnïau sy’n talu’r ardoll yn Lloegr

Mae'r llywodraeth wedi gosod targed ar gyfer 3 miliwn o brentisiaethau i ddechrau erbyn 2020. I gynorthwyo’r nod hwn, cyhoeddwyd cyfres o newidiadau yn nhrefn prentisiaethau.

O fis Ebrill 2017, bydd pob cyflogwr gyda bil cyflogau sy’n fwy na £3 miliwn yn talu ardoll prentisiaethau sy'n gyfartal â 0.5% o'u bil cyflog. Bydd yr arian a gynhyrchir yn cael ei ddefnyddio gan y cyflogwyr hynny i dalu am hyfforddi eu prentisiaid.
Darllen rhagor

Cyfrifo eich taliadau

Bydd eich taliadau yn cael eu cyfrifo yn ôl graddfa 0.5% o fil eich cyflogau yn y DU, llai lwfans y llywodraeth o £15,000..Felly, os yw bil eich cyflogau yn £5 miliwn, bydd taliadau blynyddol eich ardoll yn £10,000.
Bydd yr arian hwn, ynghyd â 10% o arian ychwanegol gan y llywodraeth, yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif Gwasanaeth Prentisiaethau Digidol (DAS) fel talebau digidol o ddiwedd Mai 2017.
Gallwch amcangyfrif eich taliadau ardoll yma.
Darllen rhagor

Defnyddio eich talebau digidol i dalu am hyfforddiant prentisiaid

Fel talwr ardoll byddwch yn talu am hyfforddi ac asesu prentisiaid drwy eich cyfrif DAS o fis Mai 2017. Gallwch wario eich talebau digidol ar hyfforddi prentisiaid newydd a’ch staff presennol.

Dylech ystyried tri pheth wrth gynllunio sut i wario eich ardoll:

> Pa raglenni hyfforddi sydd gennych chi ar hyn o bryd a fyddai’n gallu bod yn brentisiaethau? E.e. hyfforddi rheolwyr
> Pa ofynion hyfforddi a dilyniant eraill sydd gennych ymysg eich staff presennol, e.e. cyfrifeg, arwain tîm a marchnata
> Ym mha faes hoffech chi recriwtio prentisiaid newydd e.e. mewn meysydd busnes y mae gennych brinder sgiliau ynddynt / neu'n disgwyl twf ynddynt

Unwaith y byddwch wedi gwario eich talebau digidol i gyd, gallwch barhau i gymryd prentisiaid ychwanegol. Bydd y llywodraeth yn ariannu 90% o gost y prentis, a dim ond 10% fydd rhaid i'ch sefydliad ei gyfrannu.
Bydd unrhyw dalebau heb eu gwario yn eich cyfrif digidol yn cael eu dileu ar ôl 24 mis. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i ariannu hyfforddi prentisiaid sefydliadau llai nad ydynt yn talu’r ardoll

Os ydych chi eisiau arweiniad sut i gael eich treth ardoll neu gyllid a chymhellion gan y llywodraeth, cysylltwch â'n tîm Cambria ar gyfer Busnes ar 0300 30 30 003 neu employers@cambria.ac.uk
Darllen rhagor

Y Cynllun Prentisiaeth – Lloegr