• SEE-logo-advert

Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Mae’r Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE) gwerth £16.2 miliwn yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau ledled Gogledd Cymru i wella sgiliau a gwybodaeth eu gweithwyr.

Nod y prosiect yw cynorthwyo cyflogwyr i greu gweithlu medrus a hyblyg trwy hyfforddiant a datblygiad gyda chymhorthdal.

Mae hyfforddiant galwedigaethol ar gael mewn nifer o sectorau allweddol gwahanol, gan gynnwys Gweithgynhyrchu Uwch, Peirianneg ac Adeiladu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Diwydiannau’r Tir, Ynni a Gwasanaethau Proffesiynol.

Coleg Cambria yw darparwr arweiniol partneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai a Dysgu Oedolion Cymru, sy'n darparu rhaglenni hyfforddi ledled chwe sir Gogledd Cymru: Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych, Conwy, Ynys Môn a Gwynedd i helpu i wella sgiliau cyflogwyr a gweithwyr (SEE).
Darllen rhagor

Ydy fy ngweithwyr yn gymwys i gael arian SEE?

Masnachwyr unigol, busnesau micro, bach, canolig a mawr
Busnesau’r sector preifat neu gyhoeddus (sectorau blaenoriaeth yn unig)
Cofrestrwyd yng Ngogledd Cymru
Cadarnhad o fod wedi cofrestru ar gyfer TAW gan Gyllid a Thollau EM (hunangyflogedig)

Ydy fy ngweithwyr yn gymwys i gael arian SEE?

Rhaid bod yn 16 oed neu’n hŷn
Yn weithiwr cyflogedig gan gwmni cymwys (copi o daflenni cyflog)
Nid yw’n derbyn unrhyw arian gan y llywodraeth am hyfforddiant tebyg
Bod â hawl i fyw yn y Deyrnas Unedig
Nid oes rhaid iddynt fod yn byw yng Ngogledd Cymru

Pa gymorth fydda i’n ei gael?

Mae’n bobisbl rhannu’r cymorth ar gyfer eich busnes i 3 cham pendant.

Mae lefel uchel o gymorth ariannol ar gael fel y gallwch elwa ar hyfforddiant wedi’i sybsideiddio ar gyfer eich gweithlu.

Bydd y tîm SEE yn eich helpu i asesu eich staff, canfod y bylchau mewn sgiliau a’r cyfleoedd i gael hyfforddiant ar gyfer eich tîm.

Unwaith y byddwch wedi cytuno ar gynllun hyfforddi, bydd y darparwyr cymeradwyedig yn rheoli’r cyrsiau ar eich rhan. Bydd pob cwrs yn cael ei lunio’n benodol i ddiwallu gofynion eich busnes a’u dewis i gael y gorau o’ch tîm.
Darllen rhagor

Cyflogwch Brentis a chael budd o hynny!

Gallwch gael hyd at £3,500 os ydych chi’n recriwtio prentis i helpu eich busnes i gynyddu fel rhan o ymgyrch i gynyddu nifer y prentisiaid 16-19 oed yng Nghymru.

Yng Nghambria ar gyfer Busnes, byddwn yn rheoli'r broses recriwtio i chi drwy hysbysebu eich swydd wag a chynnal prawf sgiliau cychwynnol yn rhad ac am ddim.

Os ydych am ehangu eich busnes, meithrin gweithlu medrus, lleihau costau hyfforddiant a recriwtio dyma’r amser gorau i wneud hynny.

I fanteisio ar y cymhelliant hwn, ffoniwch ni ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at: employers@cambria.ac.uk
Darllen rhagor

Datblygwch eich gweithlu gyda rhaglenni prentisiaethau wedi eu cyllido’n llawn

Hoffech chi wella sgiliau eich gweithlu presennol?

Oeddech chi’n gwybod y gallech chi elwa o newidiadau diweddar mewn cyllido gan Lywodraeth Cymru?

Fel rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i greu Cymru ‘Lewyrchus a Diogel’, mae gweithwyr, waeth beth fo’u hoed, yn gallu elwa ar y rhaglen prentisiaethau wedi ei chyllido’n llawn.

Os hoffech ddatblygu gweithlu medrus, lleihau costau hyfforddi a recriwtio, dyma’r amser gorau i wneud hynny!

Ffoniwch y Tîm Cambria ar gyfer Busnes i gael rhagor o wybodaeth ar 0300 30 30 006
Darllen rhagor

Rhaglen Gymhelliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaethau

Astudiaeth Achos SEE