• Bu staff a myfyrwyr Coleg Cambria yn cymryd rhan mewn her ffitrwydd hwyliog i godi arian er budd Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru

Cystadlodd tri deg o weithwyr, pum p o fyfyrwyr a thîm o Ysgolion Iach Gogledd Cymru mewn nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau fel trefnu blodau, rasys traddodiadol mabolgampau, nofio, ParkRun, tai chi a chwrs antur y Fyddin.

Roedd ras noddedig milltir o hyd i blant lleol a ras wib hefyd.

BHF Cymru yw partner elusen y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru ar gyfer 2019, a datgelodd Donna Welsh, cydlynydd Cambria Heini, fod mwy na £750 wedi cael ei godi ar y diwrnod.

“Nod y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n heini, gweithredu fel tîm a chael hwyl gyda’ch cydweithwyr, sydd yn ei dro yn gallu helpu datblygu ffitrwydd a lles yn eich gweithle,” dywedodd Donna.

“Diolch i bawb wnaeth ein cefnogi ni, yn enwedig Canolfan Chwaraeon Dŵr Cambrian am ganiatáu i ni ddefnyddio eich cyfleusterau a Bataliwn 1af y Cymry Brenhinol am gynnal y cwrs antur y Fyddin.

“Gobeithio wnawn ni weld rhagor o fusnesau yn ymuno â ni y flwyddyn nesaf ac yn cymryd rhan mewn diwrnod cofiadwy wnaeth godi llawer o arian er budd elusen.”

Mae Cambria Heini – Strategaeth Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 2015-20 y coleg – wedi gwneud camau breision ers ei lansio bedair blynedd yn ôl.

Mae’r rhaglen wedi uno staff, myfyrwyr a busnesau yn y rhanbarth i hyrwyddo a chefnogi lles meddyliol a chorfforol, gan annog amgylchedd gweithio cadarnhaol ac iach yn eu safleoedd yn Wrecsam, Llaneurgain, Rhuthun a Glannau Dyfrdwy wrth weithredu fel arfer orau ar gyfer rhai o sefydliadau gorau’r wlad o fewn tri chategori – Dod yn Heini, Chwaraeon Elît a Chwaraeon y Dyfodol.

Mewn partneriaeth â Cholegau Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Chwaraeon Cymru, Clwb Pêl-droed Wrecsam ac eraill, mae Cambria wedi cydweithio i roi cyfleoedd i bobl na fyddent fel arall wedi’u cael.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/cambria-life/active-cambria

yn ôl