• Bu myfyrwyr LLAWEN yn diolch i Goleg Cambria ar ôl cael y canlyniadau Safon Uwch gorau erioed

Mae safle Iâl y coleg wedi cael cyfradd lwyddo o 99% heddiw (dydd Iau), y gyfradd orau iddo ei chael eto.

Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel i’r safle yn Wrecsam – gyda chynlluniau ar gyfer ailddatblygiad £20m ar y gweill – ac mae’r dyfodol yn edrych yn well fyth.

Ymysg y rhai oedd yn derbyn eu canlyniadau oedd Lois Darlington, Blythe Hallam, Eleanor Barlow ac Esther Abelian, a fydd i gyd yn mynd i’r brifysgol i astudio Meddygaeth.

Mae Chelsea Humphreys, cyn ddisgybl yn Ysgol Morgan Llwyd ac yn Fyfyriwr y Flwyddyn – Cymraeg yn y coleg, “ar ben ei digon” gyda’i chanlyniadau o ddwy radd A*, un gradd A ac un gradd B.

Mae hi rŵan yn bwriadu mynd i astudio gradd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caer, a dywedodd: “Roeddwn i wedi synnu pan welais i fy nghanlyniadau, ond rydw i mor hapus. Mae fy nheulu wrth eu boddau, ac rydyn ni’n falch iawn fy mod i wedi dod i Cambria oherwydd fy mod wedi cael cymaint o gymorth a chyfleoedd.

“Dwi’n edrych ymlaen at fynd i’r brifysgol ac rydw i’n gobeithio dod yn dditectif rhyw ddiwrnod. Mae hynny oherwydd mod i’n gwylio gymaint o raglenni fel CSI dwi’n siŵr! Rydw i mor falch, mae’n ardderchog.”

Aeth Dominic Mitchell, Joe Boycott a George Wilbraham i Ysgol Rhosnesni gyda’i gilydd, a bydd Joe a George yn mynd i astudio gyda’i gilydd ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Cafodd Dominic dair gradd A*, a bydd yn dechrau astudio at radd mewn Peirianneg yn Durham fis Medi.  Bydd Joe (dwy radd A* ac un gradd A) yn astudio Peirianneg Gemegol, ac mae George yn anelu at yrfa mewn uwch reoli ar ôl cael tair gradd A*.

“Dwi’n mynd i astudio Busnes rŵan a dwi’n gobeithio bod ar fwrdd cyfarwyddwyr neu gael fy nghwmni fy hun rhyw ddiwrnod,” dywedodd George.

“Hoffwn i ddiolch i bawb yma yn y coleg, mae wedi bod yn brofiad gwych.”

Un myfyriwr na allai, yn anffodus, fod yno oedd Chisaki Yamaguchi, a oedd yn ymweld â’i theulu yn Japan pan agorodd ei chanlyniadau a darganfod ei bod wedi cael tair gradd A*.

Bydd Chisaki yn dychwelyd yn ystod yr wythnosau nesaf i ddechrau astudio gradd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol yn Ysgol Economeg Llundain, a diolchodd i Cambria am roi’r llwyfan iddi i lwyddo.

“Dwi mor hapus gyda fy nghanlyniadau a dwi’n credu bod y gefnogaeth gref a gefais i gan y staff y coleg i gyd wedi chwarae rhan fawr yn hyn – diolch i chi.”

Ymysg y myfyrwyr eraill yn dathlu yn Iâl roedd Owen Kelly, cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Sant Joseff,  a fydd yn mynd ymlaen i astudio Cyfrifiadureg yn Warwick ar ôl ennill tair gradd A* a dwy radd A, a chyn-ddisgybl arall, Jobina Thomas.

Mae Jobina wrth ei bodd gyda’i phedair gradd A ac mae hi’n edrych ymlaen at ddechrau astudio at radd mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Durham.

“Mi fyddwn i wrth fy modd yn astudio daearyddiaeth ddynol yn y pen draw a gweithio i’r Cenhedloedd Unedig ymhen amser, dyna fy mreuddwyd,” meddai.

“Mae Coleg Cambria wedi chwarae rhan fawr wrth wneud hynny’n bosibl; roeddwn i wrth fy modd yno.  Roedd fy athrawon yn wych a hoffwn ddiolch iddyn nhw am bopeth wnaethon nhw. “

Ymunodd David Jones, Prif Weithredwr Cambria, â’r myfyrwyr yn Wrecsam i ddathlu eu canlyniadau’r bore yma (dydd Iau) a dywedodd ei fod yn “eithriadol o falch” o’u cyfraniad at ganlyniadau gorau’r sefydliad, gan gynnwys cyfradd lwyddo gyffredinol Safon UG o 94%.

“Da iawn yn wir i’r holl fyfyrwyr, mae’n ddiwrnod anhygoel i’r coleg ac rydyn ni wrth ein bodd bod ein canlyniadau ni’n well na’r llynedd,” dywedodd Mr Jones.

“Mae bod yma i rannu’r canlyniadau gyda nhw yn deimlad arbennig, ac i’n staff weld yn uniongyrchol effaith eu gwaith caled a’u hymroddiad.

“Rydyn ni wedi gosod safon uchel i ni eu hunain, ond dyna ffordd Cambria; ni fydd hi’n hawdd curo’r canlyniadau hyn, ond dyna’r hyn y byddwn ni’n anelu ato.”

I gael rhagor o wybodaeth am ganlyniadau Safon Uwch, Coleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk.

 

yn ôl