• Bu Coleg Cambria yn dathlu blwyddyn ragorol mewn seremoni adfyfyrio yn ei ganolfan beirianneg newydd gwerth £1.5 miliwn

Cynhaliodd y coleg ei gyfarfod cyffredinol blynyddol yn yr estyniad arloesol yn ei gyfleuster Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae wedi bod yn flwyddyn wych; codwyd dros £115,000 er budd NSPCC, yr arolygiadau AB a dysgu yn y gwaith gorau erioed yng Nghymru, a chanlyniadau Safon Uwch anhygoel.

Ar ôl dathlu ei ben-blwydd yn bump oed y llynedd, aeth y sefydliad ymlaen i sefydlu partneriaethau blaenllaw mewn addysg, technoleg, chwaraeon a lletygarwch ac mae wedi ennill gwobrau am addysg i oedolion, amrywiaeth, safonau iechyd corfforaethol, cynaliadwyedd a rhagor.

Bu Cambria yn torri tir newydd yng nghystadleuaeth glodfawr Worldskills yn Birmingham, gyda phump o’r deg enw ar restr fer Cymru yn ddysgwyr yn y coleg – mae hynny’n uwch na’r rhan fwyaf o ranbarthau’r Deyrnas Unedig!

Gan gyfrannu cannoedd o filiynau o bunnoedd at economi Gogledd Cymru bob blwyddyn, a chyflogi cannoedd o staff, Coleg Cambria yw un o’r prif sefydliadau sy’n sbarduno twf yn yr ardal.

Wrth ddatgelu cynlluniau gwerth £21 miliwn i ailddatblygu safle Iâl yn Wrecsam, dywedodd y prif weithredwr David Jones am ei falchder o gyflawniadau’r coleg yn ystod y 12 mis diwethaf, a’i berfformiad yn unol â’i strategaeth pedair blynedd – Gweledigaeth 2020: Arwain ar gyfer Rhagoriaeth mewn Addysg a Sgiliau.

“Mae wedi bod yn flwyddyn o dyfiant cynaliadwy a chyflawniadau rhagorol, wrth i ni ddatgelu adeiladau modern a buddsoddi ynddynt ar gyfer ein dysgwyr a phrentisiaid a chryfhau ein safle ymysg darparwyr gorau Safon Uwch yn y Deyrnas Unedig gyda chyfradd lwyddo o 99%,” dywedodd Mr Jones.

“Mae ein darpariaeth AU yn parhau i dyfu’n gyflym, wedi’i llywio’n bennaf gan gyflogwyr ac mewn partneriaeth â phrifysgolion blaenllaw. Rydym wedi gwneud gwahaniaeth yn y gymuned, yn codi mwy na £115,000 er budd NSPCC gyda chymorth busnesau a phartneriaid fel Sam Warburton a gwesteion arbennig eraill wnaeth ymuno â ni yma yng Ngogledd Cymru.

“Er mor falch rydyn ni o’r llwyddiannau hyn, mae angen i ni edrych ymlaen, addasu a thyfu rŵan. Rydyn ni’n byw mewn oes o newid, gyda llawer o gyfleoedd, ond heriau sylweddol hefyd ar draws gogledd ddwyrain Cymru ac ar draws y rhanbarth economaidd-gymdeithasol draws-ffiniol ehangach rydyn ni’n ei gwasanaethu.”

Dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, John Clutton: “Ein blaenoriaeth bennaf yn dal i fod yw darparu addysgu a dysgu ardderchog, er mwyn ymestyn, herio ac ysbrydoli pob dysgwr i archwilio a chyflawni ei lawn botensial.

“Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig y gwasanaethau o’r safon uchaf posib ym mhopeth a wnawn – yn codi lefelau sgiliau, gan ddiwallu anghenion cyflogwyr yn fwy effeithiol byth, a datblygu ein cynnig i sicrhau ei fod yn addas ac yn gynyddol ddiwallu anghenion sgiliau lefel uwch.”

Mae 2019 yn edrych fel y bydd yn flwyddyn arloesol a blaengar ag erioed, gyda’r gwaith yn Iâl wedi dechrau a chynlluniau ar gyfer fferm garbon niwtral gwerth £20 miliwn yn Llysfasi i arloesi technolegau newydd mewn amaethyddiaeth ddigidol ac ynni adnewyddadwy, fel rhan o Fargen Dwf Gogledd Cymru.

Mae’r coleg hefyd yn parhau i fod eisiau gwneud camau breision gyda’i ymgyrch arloesol Cambria Heini, er mwyn cynorthwyo staff a myfyrwyr i fyw bywydau iachach ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae hefyd eisiau darparu rhagor o gyrsiau Cymraeg ledled Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, darpariaeth gymeradwy iawn yn 2018.

“Mae un peth yn sicr, rydyn ni bob amser yn anelu at wneud yn well a gosod safonau uwch byth i’n hunain,” dywedodd Mr Jones.

“Rydyn ni wedi cyflawni hynny eto, felly diolch yn fawr iawn i’n myfyrwyr, llywodraethwyr, rhieni, partneriaid busnes a’r holl staff am flwyddyn anhygoel.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl