Llwyddodd COLEG CAMBRIA i gadw ei safle fel y coleg gorau yng Nghymru gyda chyfradd lwyddo Safon Uwch rhagorol o 99%.

Cyfrannodd myfyrwyr ar safle Iâl yn Wrecsam a Chanolfan Chweched Dosbarth yng Nglannau Dyfrdwy at flwyddyn anhygoel arall i’r sefydliad arobryn, gyda 26 pwnc yn cyflawni llwyddiant arholiad o 100%.

Roedd y rhain yn cynnwys Saesneg, Cemeg, Seicoleg, Ieithoedd Tramor Modern, Economeg a Hanes.


Mae Cambria hefyd yn dathlu cyfradd lwyddo 100% ar gyfer graddau A* i C mewn Celf a Dylunio, a’r newyddion bod 58 o ddysgwyr wedi sicrhau A* neu A mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach.

Mae chwech o fyfyrwyr yn mynd i astudio ym mhrifysgolion Rhydychen neu Gaergrawnt, unarddeg yn symud ymlaen i astudio graddau mewn Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Filfeddygol, a derbyniodd 34 o ddysgwyr raddau A* ac A.

Yn y cyfamser, llwyddodd myfyrwyr Uwch Gyfrannol i gael cyfradd lwyddo gyffredinol o 92% ac roedd perfformiad rhagorol arall yn Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru, sef 99.9%  – bron yn berffaith.

Roedd y Prif Weithredwr David Jones wrth ei fodd gyda’r canlyniadau ac yn credu bod gallu’r coleg i gynnal canlyniadau cryf flwyddyn ar ôl blwyddyn yn dyst i’r diwylliant y maen nhw wedi’i feithrin yng Nglannau Dyfrdwy ac Iâl.

“Mae ein myfyrwyr a’n staff yn wirioneddol anhygoel, a’u hymrwymiad, euhymroddiad i Cambria a gosod safonau uchel yw’r hyn sy’n golygu mai hwn yw’r coleg mwyaf blaenllaw yng Nghymru,” meddai Mr Jones.

“Mae cyrraedd y brig yn anodd iawn, ond mae aros yno hyd yn oed yn anoddach, felly mae cyflawni cyfradd lwyddo 99% yn gyffredinol yn rhyfeddol.

“Gellir priodoli llawer o’r llwyddiant hwn i’n tîm gweithgar a medrus, a hefyd y cyfleusterau blaengar yr ydym wedi’u hagor ar draws ein holl safleoedd yn ddiweddar, ond yn y pen draw mae’r gred a’r gefnogaeth sydd gennym yn y myfyrwyr yn chwarae rhan fawr. ”

Ychwanegodd: “Hoffwn longyfarch pawb a dderbyniodd eu canlyniadau heddiw, ac i’r rhai sy’n symud ymlaen i’r bennod nesaf yn eu bywydau, rydym yn dymuno pob llwyddiant i chi yn y dyfodol.”

Yn ogystal â myfyrwyr sy’n dechrau addysg uwch, bydd llawer yn dechrau prentisiaethau uwch gyda sefydliadau sy’n arwain y diwydiant.

Dywedodd y Pennaeth Sue Price fod derbyn cyfradd lwyddo gyffredinol mor uchel yn profi pam fod y coleg yn parhau i fynd o nerth i nerth.

“Mae cyflawni graddau mor uchel unwaith eto yn dangos pa mor galed mae ein staff a’n myfyrwyr yn gweithio i gynnal safonau uchel y blynyddoedd blaenorol,” meddai Mrs Price.

“Wrth i Goleg Cambria barhau i ddatblygu cyfleusterau newydd chwyldroadol a gweithio hyd yn oed yn agosach gyda chewri busnes a diwydiant, mae’n hanfodol bod gwerthoedd craidd addysgu a dysgu yn parhau i fod wrth wraidd popeth a wnawn.

“Y myfyrwyr ydi ein prif flaenoriaeth bob amser, ac mae’n hanfodol sicrhau eu bod yn cael y llwybr gorau un i’r gyrfaoedd o’u dewis. Rwy’n falch iawn o weld bod hynny wedi’i adlewyrchu yn y canlyniadau gwych hyn. ”

I gael rhagor o wybodaeth am ganlyniadau Lefel A Coleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl