Y Canlyniadau Gorau Erioed i Goleg Cambria

Mae Coleg Cambria yn dathlu ei ganlyniadau gorau erioed heddiw gyda chyfradd lwyddo gyffredinol o dros 99%.

Roedd myfyrwyr y chweched dosbarth wrth eu bodd gyda’u canlyniadau rhagorol, a welodd gynnydd sylweddol yn y nifer a gafodd raddau uwch.  Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

  •  dros 99% A*- E
  •  80% A* – C
  •  51% yn cael y graddau uchaf A*- B
  •  23% yn cael graddau A*-A
  •  59  gradd A* a 168 gradd A
  •  Cyfradd lwyddo 100% mewn 34 pwnc

Dywedodd Sue Price, Pennaeth Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch bob un o’n myfyrwyr chweched dosbarth ar eu llwyddiant anhygoel eleni ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol.

“Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu gwaith caled aruthrol gan y myfyrwyr, yn ogystal ag ymroddiad ac arbenigedd ein staff addysgu, sydd wedi gweithio’n ddiflino i’w cynorthwyo a’u herio i gyflawni eu potensial.

“Rydyn ni hefyd yn falch iawn o lwyddiant rhagorol ein dysgwyr blwyddyn gyntaf y chweched, a sicrhaodd gyfradd lwyddo gyffredinol o 93% gyda 67% ohonynt yn raddau uwch.”

Bydd myfyrwyr hapus y chweched dosbarth yn ymuno â staff a’u cyfoedion mewn digwyddiadau arbennig yn hwyrach heddiw, pan fyddant yn cael cyfle i ddathlu diwedd eu taith gyda Choleg Cambria ac edrych ymlaen at ddechreuadau newydd.

Dywedodd David Jones OBE Prif Weithredwr Coleg Cambria, hefyd:

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r canlyniadau gorau erioed i Goleg Cambria, sy’n tynnu sylw gwirioneddol at safon a rhagoriaeth ein darpariaeth Safon Uwch.

“Llongyfarchiadau mawr i’n myfyrwyr yn chweched dosbarth Iâl a Glannau Dyfrdwy a gyflawnodd y llwyddiant gwbl haeddiannol – rydyn ni’n falch iawn o bob un ohonynt.”

Mae myfyrwyr chweched dosbarth Coleg Cambria yn parhau gyda thraddodiad y coleg o ennill lleoedd ym mhrifysgolion blaenllaw Prydain, gan gynnwys 4 o fyfyrwyr a enillodd leoedd yn Rhydychen a Chaergrawnt unwaith eto eleni.

Bydd Jodie Jeffs, cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Darland, a enillodd 2 radd A* ac A, yn mynd ymlaen i astudio Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen.

Dywedodd Jodie, “Dwi wrth fy modd ac yn hynod o ddiolchgar i holl staff gwych Coleg Cambria sydd wedi fy helpu i gyflawni fy mhotensial llawn.”

Bydd Kimberley Jones, sydd hefyd yn gyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Darland,  yn symud ymlaen i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Bydd Carys Jones, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Y Grango, hefyd yn mynd i Rydychen i astudio’r Gyfraith, tra bydd Christian Smith, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Darland, ac a oedd wrth ei fodd ar ôl iddo ennill 3 gradd A*, yn mynd ymlaen i astudio Peirianneg.

Dywedodd Christian, “Dwi’n hynod o falch o’m canlyniadau a dwi wedi mwynhau fy nghyfnod yn y coleg yn fawr.

“Mae Coleg Cambria wedi bod yn help mawr i mi ennill fy lle yn Rhydychen, gan gynnig cymorth gyda fy mhynciau ac yna wrth wneud cais am le mewn prifysgol.”

Ymysg y rhai a gafodd ganlyniadau gwych mae 3 o fyfyrwyr Safon UG yn Chweched Glannau Dyfrdwy, Arnold Gupta, Charlie Greenall, Niamh Andrews, a astudiodd Mathemateg Bellach Safon Uwch mewn blwyddyn yn unig, gyda phob un ohonynt yn llwyddo i ennill y radd uchaf A*.

Yn drawiadol, enillodd 27 o’n myfyrwyr Safon Uwch raddau A* ac A, gan gynnwys Dhruv Bansal a enillodd 4 gradd A* ac A ym Magloriaeth Cymru.  Mae Dhruv, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Darland, yn mynd i Brifysgol Bath i astudio gradd mewn Peirianneg.  Dyfarnwyd Gwobr Arbennig Coleg Cambria am Ragoriaeth Academaidd 2017 iddo hefyd.

Dywedodd Dhruv, “Fedrwn i ddim bod dim hapusach efo fy nghanlyniadau!  Dwi wedi cael amser gwych yn y coleg a dw i’n gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at fy nghamau nesaf.”

Enillodd Abbie Francis, Myfyriwr y Flwyddyn Coleg Cambria 2017 – Dyniaethau, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Maelor, 3 gradd A, a hynny’n gwbl haeddiannol.  Bydd hi’n mynd ymlaen i Brifysgol Leeds i astudio Tseineëg a Siapaneg.  Mae hi’n gobeithio dysgu Saesneg fel iaith dramor yn y dyfodol.”

Dywedodd Abbie, “Gallwch chi gyflawni unrhyw beth rydych chi ei eisiau dim ond i chi benderfynu gwneud hynny.  Gweithiwch yn galed a defnyddiwch yr adnoddau sydd ar gael i chi.”

Enillodd y myfyriwr rhyngwladol Chisaki Yamaguchi o Japan, 3 gradd A drawiadol ac mae rŵan yn gwneud cais i Brifysgol Caergrawnt i astudio Gwyddor Dynol, Cymdeithasol a Gwleidyddol.  Dywedodd, “Mi allwch chi lwyddo os ydych chi’n gweithio’n galed a breuddwydio.  Fel myfyriwr rhyngwladol roeddwn i’n ymdrechu’n galed i gael y graddau gorau y gallwn i eu cyflawni, ond mi wnes i sylweddoli fod yr holl ymdrech yn werth chweil.  Mi fydda i’n parhau i weithio’n galed i wireddu fy mreuddwyd. “

 

Mae rhagor o hanesion llwyddiant yn cynnwys dau fyfyriwr hapus, sy’n gyn disgyblion Ysgol Uwchradd Rhosnesni, sef Gabi Ecclestone a Connor Williams, a enillodd 4 gradd A* a 4 gradd A rhyngddynt.  Maent yn mynd ymlaen i astudio gyda’i gilydd ym Mhrifysgol Efrog, lle bydd Gabi yn astudio at radd Meistr mewn Biocemeg a bydd Connor yn astudio at radd Meistr mewn Cemeg.

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener