Mae COLEG CAMBRIA wedi derbyn statws aur am ei ddarpariaeth cymwysterau iechyd a diogelwch.

Y coleg hwn yng Ngogledd Cymru yw’r darparwr AB cyntaf a’r unig un yn y Deyrnas Unedig i gael achrediad gan NEBOSH (Bwrdd Arholi Cenedlaethol  Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol).

Mae’r sefydliad – sydd â safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi – yn cynnig Diploma Cenedlaethol ac ystod o raglenni ar lefel tystysgrif mewn diogelwch tân, iechyd a lles, amgylcheddol, adeiladu, ac iechyd a diogelwch yn gyffredinol. 

Mae darlithwyr hefyd yn addasu cyrsiau i gyd-fynd ag anghenion partneriaid y diwydiant ac maent wedi cyflwyno cymwysterau byrrach ar themâu gan gynnwys arweinyddiaeth ragorol ac archwilio i ddigwyddiad. 

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Fusnes Cambria yn Llaneurgain, fod derbyn statws aur yn gyflawniad anferth i’r coleg. 

“Mae Coleg Cambria wedi cael enw da am amser hir am ddarparu hyfforddiant iechyd a diogelwch ardderchog hyd at lefel Diploma NEBOSH, felly mae ennill marc aur gan y sefydliad yn dyst i’r gwaith  caled a’r ymroddiad gan bawb yma,” meddai. 

“Mae hyn yn rhoi hyder i’r nifer o gyflogwyr rydyn ni’n cyd-weithio â nhw, y byddant yn derbyn profiad addysgu a dysgu o’r radd flaenaf ac mae’n atgyfnerthu ein safle ymysg y darparwyr gorau yn y Deyrnas Unedig.” 

Mae gofyn i Bartneriaid Dysgu NEBOSH ymrwymo i chwe egwyddor fel rhan o’u hachrediad, a gall y sefydliad ddyfarnu statws Arian neu Aur i’r rhai sy’n dangos eu bod yn rhagori yn yr egwyddorion hyn. 

Y tair haen yw Efydd, Arian ac Aur gyda Phartneriaid Dysgu Efydd yn ‘bodloni’ yr Egwyddorion Partneriaid Dysgu, Arian yn ‘rhagori’ ac Aur yn ‘rhagori’n fawr’.  

Dywedodd Cheryl Parkinson, tiwtor Iechyd a Lles yng Ngholeg Cambria, fod pwysigrwydd iechyd da, ac iechyd meddwl yn arbennig, yn bwysicach nag erioed.

Ychwanegodd: “Oherwydd y pwysigrwydd mawr sydd ar les, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a roddodd gyfrifoldeb ar yr holl sefydliadau cyhoeddus i feddwl am effaith eu penderfyniadau. 

 “Heb iechyd a lles da yn y gweithle, mae ymchwil yn dangos bod cynhyrchiant yn lleihau, mae straen a phryder yn y gweithle yn cynyddu, ac mae hyn yn effeithio ar lefel absenoldeb oherwydd salwch, ac ymadael, ffactorau sy’n cael effaith negyddol ar ddarlun sefydliadau a sut maent yn gweithredu. 

“Felly, mae’n bwysig bod cyflogwyr, rheolwyr a gweithwyr yn cymryd camau i hyrwyddo iechyd a lles cadarnhaol, adnabod y rhybuddion a rhoi asesiadau risg ar waith.

“Yn Cambria, rydyn ni’n cydnabod pa mor hanfodol yw hyn i fusnes a diwydiant, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig. Mae’n fraint anferth ac rydyn ni’n hynod o falch ein bod ni bellach yn cael ein hadnabod fel meincnod i addysg iechyd a diogelwch yn y Deyrnas Unedig.” 

Roedd David Jones, y Prif Weithredwr yn canmol yr Ysgol Fusnes am ennill y clod a dywedodd: “Mae bod yr unig goleg i dderbyn y safon aur yn anhygoel. Mae’n bwnc hynod o bwysig, ac mae’n gyflawniad anferthol ein bod yn ei arwain yn genedlaethol.” 

Mae Wales and West Utilities ymysg y sefydliadau a weithiodd yn agos â Cambria. 

Mae Colin Davies, Rheolwr rheng flaen gyda’r sefydliad, yn astudio yn yr Ysgol Fusnes, a thalodd deyrnged i’r darlithwyr a’r staff. 

“Mae mynnu diogelwch bob amser yn flaenoriaeth allweddol i Wales and West Utilities,” meddai.

 “Mae astudio ar gyfer cymwysterau NEBOSH yn Ysgol Fusnes Cambria yn helpu i sicrhau fy mod gen i’r holl sgiliau sydd eu hangen arna’ i i gynorthwyo’r timau rydw i’n eu rheoli, i’w helpu i weithio’n ddiogel. 

“Mae hyblygrwydd y cwrs yn golygu fy mod i’n gallu astudio ochr yn ochr â fy swydd drom, mewn amgylchedd dysgu cefnogol lle rydw i’n gallu rhannu arferion gorau gyda dysgwyr o lawer o wahanol sectorau.” 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yn Ysgol Fusnes Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/cambria-business-school

yn ôl