Coleg Cambria’s Yale Sixth student George Wilbraham was recently announced as runner up in a prestigious and highly competitive challenge: Making Business Happen, hosted by the University of South Wales.
Dyfarnwyd ail wobr i George Wilbraham, cyn fyfyriwr Chweched Dosbarth Iâl Coleg Cambria, yn yr her hynod o gystadleuol ‘Gwneud Busnes Ddigwydd’, a gafodd ei chynnal gan Brifysgol De Cymru.

Mae’r Gwobrau ‘Gwneud Busnes Ddigwydd’ yn tynnu sylw at ddoniau entrepreneuraidd, a llwyddodd dau o gyflwyniadau Coleg Cambria i gyrraedd y rownd derfynol: un cyflwyniad tîm ac un cyflwyniad unigol gan George Wilbraham. Daeth George adref gyda gwobr o £1,000 a dyfarnwyd £500 ychwanegol i’r coleg.

Ar ôl taith i Milan, mae George yn bwriadu defnyddio gweddill ei enillion i gynorthwyo gyda’i astudiaethau Rheoli Busnes ym Mhrifysgol Caerfaddon a’i ddoniau, ochr yn ochr â hynny.

Yn ddiweddar, enwyd George yn Fyfyriwr Menter Coleg Cambria y flwyddyn 2018. Yn ogystal ag arwain Pwyllgor Menter y coleg a threfnu nifer o weithgareddau cyfoethogi amrywiol i’w gyd-fyfyrwyr, enillodd nifer o wobrau yn ystod yr 16 mis diwethaf hefyd; yn unigol ac fel aelod o dîm, gan gynnwys ennill Gwobr Sgiliau Busnes Gorau 2018; Gwobr Aur yn Rownd Derfynol Sgiliau Cymru 2017; Gwobr Materion Ariannol yn Nathlu Syniadau Mawr Cymru; Arian yn y Gwobrau Gwneud Busnes Digwydd 2017; Ail yn Nathlu Syniadau Mawr 2017 ac yn ail yng Ngwobrau Menter Gymdeithasol Wrecsam 2017.

Mae Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr, Profiad a Menter Dysgwr Coleg Cambria, yn falch iawn o George a’r hyn mae wedi ei gyflawni a dywedodd:

“Mae gan George egni, gwybodaeth a greddf i’w rhyfeddu atynt, yn ogystal â’r gallu i ganolbwyntio’n ddwys a dyfalbarhau, a hynny gyda hiwmor da. Mae wedi defnyddio ei egni entrepreneuraidd i greu gweithgareddau cyfoethogi, dan arweiniad myfyrwyr, trwy’r Pwyllgor Menter. Mae myfyrwyr, staff a’n helusen wedi cael budd o’i waith caled.

“Mae’n caru her a hoffwn ddymuno’r gorau iddo, mae ganddo ddyfodol disglair o’i flaen. Bu’n bleser cael ei gynorthwyo ef a myfyrwyr dawnus eraill yn ystod eu hamser yn y coleg. ”

Dywedodd Mel Henry, Darlithydd Busnes Safon Uwch 6ed Dosbarth Iâl:

“Bu’n bleser croesawu George i 6ed Iâl yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Bu’n fyfyriwr uchelgeisiol gyda hunan-gymhelliad, a ddewisodd fanteisio i’r eithaf ar ei 2 flynedd yn ein coleg. Nid yn unig y mae wedi rhagori yn ei arholiadau Safon Uwch, ond mae hefyd wedi derbyn pob cyfle a gyflwynwyd iddo. Er enghraifft, cystadlu a llwyddo mewn cystadlaethau busnes, gan sefydlu Pwyllgor Menter ein coleg a chynorthwyo Sue Price ein Pennaeth wrth roi sgwrs i rieni yn ein nosweithiau cynghori. Bu’n ysbrydoliaeth go iawn i fyfyrwyr presennol ac yn y dyfodol.

“Mae George newydd ddechrau ar ei daith i lwyddiant, a bydd yn bleser gweld beth fydd yn digwydd yn y bennod nesaf ar ôl iddo adael y coleg. Mi fyddaf yn sicr yn gweld ei eisiau yn y dosbarth.”

yn ôl