Mae cwmni gweithgynhyrchu byrbrydau lleol yn arwain y ffordd i helpu ymdrin â’r prinder sgiliau sydd ar hyn o bryd gan weithwyr y Diwydiant Bwyd lleol trwy ddarparu menter fuddsoddi aruthrol mewn sgiliau.

Mae Calbee UK, sy’n cynhyrchu byrbrydau sawrus blasus arloesol, yn gweithio mewn partneriaeth agos â Cambria ar gyfer Busnes. Hyd yma, mae Calbee wedi cynnig y cyfle i dros 20 o gyd-weithwyr yn eu ffatri yng Nglannau Dyfrdwy ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol mewn Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd.

Esbonia Mags Kerns, Partner Busnes AD Calbee, “mae’n rhaid i ni chwilio am ddulliau arloesol i fynd i’r afael â’r prinder pobl sydd gan sgiliau gweithgynhyrchu bwyd yn ein hardal leol. Mae gallu cynnig cyfleoedd prentisiaethau yn ddatrysiad cadarnhaol, ym mhob lefel o’r busnes. Mae’n golygu ein bod yn gallu canolbwyntio ar recriwtio pobl sydd gan yr agwedd orau ar ein cyfer ni yma yn Calbee, fel egni, brwdfrydedd, ethos gwaith cryf, ac awch go iawn i wneud y gwaith yn dda. Ar ôl croesawu gweithwyr newydd, gallwn ni wedyn eu hyfforddi o fewn y sefydliad – felly mae pawb ar eu hennill.”

Dywed Mags hefyd, “mae cynnig y prentisiaethau yn rhoi cymaint o fuddion i’n busnes, fel denu a chadw’r dalent gorau sy’n frwdfrydig ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Mae hefyd yn golygu fod gennym weithlu medrus yn ein ffatri, a fydd yn bendant o fudd mawr i ni gan ein bod ar ddechrau ein cynlluniau uchelgeisiol i ehangu a thyfu trwy gydol 2018 ac yn y dyfodol”.

Dywed Becky Parry, Gweithiwr Cynhyrchu a Phrentis Lefel 2 yn Calbee “Pan wnes i adael coleg, mi wnes i ddewis mynd i’r byd gwaith yn hytrach nag astudio mewn coleg, felly mae ennill cymwysterau wrth weithio yn berffaith i fi. Rydw i’n dysgu llawer, ac rydw i’n gobeithio y bydd yn fy helpu i symud fy ngyrfa yn ei flaen yma yn Calbee”.

Esbonia Kate Muddiman, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Gweithgynhyrchu Bwyd yng Ngholeg Cambria “Trwy weithio mor agos gyda chwmnïau blaengar fel Calbee, rydyn ni’n gallu deall anghenion go iawn eu busnes a sicrhau ein bod yn gallu bodloni eu gofynion hyfforddiant. Mae rhaglenni prentisiaethau ar gael i staff newydd a staff presennol busnesau, o brentisiaethau lefel 2 yr holl ffordd i brentisiaethau lefel gradd mewn rhai meysydd. Mae’n ffordd wych o ennill cyflog wrth ddysgu.”

 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener