Mae 4 ffordd hawdd i wneud cais:

Pan fyddwch chi wedi cyflwyno eich cais bydd aelod o'r Tîm Derbyniadau yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod gyda chi yn y Coleg. Yn y cyfarfod byddwn yn trafod y cwrs y gwnaethoch gais amdano, eich graddau TGAU/graddau disgwyliedig ac unrhyw anghenion cymorth dysgu sydd gennych o bosibl. Byddwch yn cael gwybodaeth am gludiant a chyllid a byddwn yn tynnu llun ohonoch chi ar gyfer eich cerdyn adnabod y coleg. Byddwn ni hefyd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Pan fyddwch yn dod i'ch apwyntiad, a wnewch chi ddod â'r dogfennau canlynol gyda chi:
• Prawf o unrhyw gymwysterau sydd gennych chi'n barod, neu ganlyniadau TGAU disgwyliedig os ydych chi'n dal yn yr ysgol.
• Tystiolaeth adnabod ddilys (pasbort, tystysgrif geni neu drwydded breswyl biometrig).
• Rhif Yswiriant Gwladol (os oes gennych un).

Byddwn yn anfon Ffurflen Caniatâd Dysgwyr i chi ei chwblhau a dod â hi i'ch apwyntiad. Mae'n bwysig iawn eich bod yn dychwelyd y ffurflen hon atom ni fel ein bod yn ymwybodol o unrhyw gyflyrau meddygol sydd gennych chi o bosibl, a bod gennym ni ganiatâd i chi fynd ar weithgareddau a thripiau'r Coleg.
Darllen rhagor

Cyrsiau Rhan-amser

Datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Rydym yn cynnig rhai cyrsiau sy’n gofyn i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau gyda chyswllt rheolaidd heb ei oruchwylio gyda phlant neu oedolion diamddiffyn.

Os oes gennych chi gofnod troseddol, ni fyddwch o reidrwydd yn cael eich atal rhag cael lle ar y cwrs. Bydd hynny’n dibynnu ar natur a chefndir unrhyw drosedd.

Mae amgylchiadau eraill lle byddai cael cofnod troseddol yn gallu effeithio ar eich astudio. Mae cyrsiau fel Gwasanaethau Cyhoeddus, lle byddai eich gyrfa yn y gwasanaethau mewn lifrai, yn y dosbarth hwn. Os oes gennych chi gofnod troseddol, efallai y byddwch yn gymwys i ddilyn y cwrs, ond ar ôl ei gwblhau, bydd eich dewis o yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus yn gyfyngedig, o ganlyniad uniongyrchol i’r drosedd a gyflawnwyd. Nid oes angen i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i fynychu’r math yma o gwrs, ond efallai byddech yn dymuno trafod a fyddai eich cofnod troseddol yn cyfyngu ar eich dewis o yrfa. Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr os oes angen rhagor o gyngor arnoch chi. Byddwn yn ymdrin â phob trafodaeth yn gwbl gyfrinachol.
Darllen rhagor