Nodwyd blwyddyn ragorol i Goleg Cambria trwy agor adeiladau technoleg  peirianneg newydd a safle a gafodd ei ailddatblygu, gwerth £10miliwn.

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol heddiw (dydd Gwener), roedd y coleg yn dathlu 12 mis nodedig a oedd yn cynnwys ei ganlyniadau Safon Uwch gorau erioed, cyfradd bodlonrwydd 90% a chyflwyno rhaglenni addysg uwch a phrentisiaethau.

Cyfrannodd Coleg Cambria at economi gogledd ddwyrain Cymru gyda throsiant blynyddol o £60miliwn ac roedd dros 90% o rieni yn fodlon ym mhob categori o’n harolwg rhieni.

Dywedodd David Jones, ein prif weithredwr, a enillodd wobr Arweinydd Addysg Bellach y Flwyddyn yng ngwobrau diweddaraf TES, bod diwydrwydd a phenderfyniad pawb yn y sefydliad wedi arwain at y canlyniadau rhagorol hyn.

Wrth agor y cyfleuster newydd ar Ffordd y Bers, Wrecsam, dywedodd:

“Rydyn ni wedi cyflawni cymaint gyda’n gilydd fel ei bod hi bron yn amhosibl dewis un uchafbwynt.

“Rydyn ni wedi agor ysgol fusnes gwerth £ 3.5 miliwn ar ein safle yn Llaneurgain; wedi cael canlyniadau anhygoel yn rowndiau terfynol WorldSkills yn Abu Dhabi ac rydyn ni’n cyflawni yn unol â holl dargedau ein cynllun strategol, sy’n ein harwain at 2020.

“Heddiw, rydyn ni’n dathlu carreg filltir arall, wrth i ni lansio’r cyfleuster ardderchog yma i ddarparu cyrsiau lefel addysg bellach ac addysg uwch o’r radd flaenaf ar gyfer peirianneg, adeiladu, gwyddoniaeth a thechnoleg ehangach, a hynny mewn partneriaeth gyda busnesau sydd yn y maes hwn ac mewn meysydd eraill.”

Lesley Griffiths, Yr Aelod Cynulliad dros Wrecsam a gafodd yr anrhydedd o agor y cyfleuster newydd yn swyddogol.

Dywedodd: “Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd Coleg Cambria yn safle Bersham Road wedi creu amgylchedd dysgu newydd ardderchog sydd heb ei ail yn y wlad.

“Ychydig dan ddwy flynedd yn ôl, fe wnes i ymweld â Ffordd y Bers i weld y cynlluniau ar gyfer y datblygiad newydd.  Rŵan, ar ôl cwblhau’r gwaith, rwy’n siŵr y bydd y cyfleusterau modern o’r radd flaenaf hyn, yn rhoi rhagor o gyfleoedd i gannoedd o bobl ifanc Wrecsam a’r ardal gyfagos.”

Dywedodd Mr Jones fod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyfle i adfyfyrio ar lwyddiannau’r coleg  wrth edrych ymlaen at flwyddyn bwysig i’r coleg.  “Er mor falch rydyn ni, mae angen i ni nawr edrych ymlaen, addasu a thyfu.”

“Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o gryn newid, gyda llawer o gyfleoedd, ond gyda heriau sylweddol hefyd a hynny trwy ogledd ddwyrain Cymru i gyd, a’r rhanbarth economaidd-gymdeithasol draws-ffiniol ehangach rydyn ni’n ei wasanaethu.

“Yn ystod y flwyddyn rydyn ni wedi parhau i weithio wrth wraidd y gymuned, gan feithrin dyheadau a sgiliau ac anelu at gyfrannu’n sylweddol at dwf economaidd.

“Bydd hynny’n parhau wrth i ni nodi pum mlynedd anhygoel fel sefydliad yr haf hwn, ac wrth i ni  ddatgelu rhagor o gynlluniau.”

Ymhlith y rhain fydd gwaith adnewyddu safle Iâl yn Wrecsam, sy’n werth miliynau o bunnau ac ymgartrefu yng nghanolfan newydd Ffordd y Bers, gyda’i hystafell gynadledda, neuadd weithgynhyrchu, ystafelloedd CAD a labordai electronig a pheirianneg.

Ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, mae Mr Jones yn falch o weld enw da a phroffil Coleg Cambria yn cynyddu ac yn cyd-fynd â’i effaith a chydweithrediad â phartneriaid allweddol yng Nghymru a thu hwnt.

Dywedodd “Llwyddon ni i ddod yn sefydliad hyfforddi a gafodd ei gymeradwyo gan yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau.  Mae hyn yn ein galluogi ni i gyflwyno prentisiaethau i ddysgwyr sy’n byw yn Lloegr yn ogystal â chynorthwyo gyda phrosiectau arloesol fel Cais Twf ar gyfer Gogledd Cymru a Thrawsffiniol.”

“Roedden ni hefyd yn hynod falch o gael cymryd rhan flaenllaw mewn datblygu gweithlu dwyieithog yng ngogledd ddwyrain Cymru, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg a chyflenwyr gwasanaethau.”

Dywedodd Mr Jones hefyd: “Ond ein prif flaenoriaeth yw parhau i ddarparu addysgu a dysgu rhagorol, er mwyn estyn, herio ac ysbrydoli pob dysgwr i archwilio ac i gyflawni eu potensial llawn.

“Rydyn ni  wedi ymrwymo i gynnig y gwasanaethau gorau posibl ym mhopeth a wnawn – gwella lefelau sgiliau hyd yn oed yn fwy effeithiol, gan ddiwallu anghenion cyflogwyr, a datblygu ein cynnig i sicrhau ei fod yn briodol a’i fod yn bodloni’r gofynion am sgiliau lefel uwch fwyfwy.

“Diolch i’n holl fyfyrwyr, staff, llywodraethwyr a phartneriaid am eu gwaith caled, eu hysbrydoliaeth, eu harloesedd a’u llwyddiannau.”

I gael rhagor o wybodaeth am y Ganolfan Technoleg Peirianneg newydd ac am y datblygiadau diweddaraf yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

 

Coleg Cambria Annual Report Launch and official opening of Engineering Technology Centre at Bersham campus by Lesley Griifiths AM Coleg Cambria Annual Report Launch and official opening of Engineering Technology Centre at Bersham campus by Lesley Griifiths AM

 

Coleg Cambria Annual Report Launch and official opening of Engineering Technology Centre at Bersham campus by Lesley Griifiths AM Coleg Cambria Annual Report Launch and official opening of Engineering Technology Centre at Bersham campus by Lesley Griifiths AM
yn ôl