• Mae grŵp dewr o fyfyrwyr gydag anghenion ychwanegol wedi llwyddo i gyflawni carreg filltir bersonol, er gwaethaf pandemig y coronafeirws

Mae wyth o ddysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) o Goleg Cambria wedi cwblhau’r Wobr Efydd Dug Caeredin (DofE).

Maen nhw ymysg nifer syfrdanol o 180 o bobl ifanc o’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru sy’n cymryd rhan yn y rhaglen DofE, sy’n cynnwys gwirfoddoli, heriau corfforol a sgiliau, ac alldaith.

Bydd rhai aelodau o’r garfan SBA bellach yn mynd ymlaen i ddilyn y wobr Arian, er mawr lawenydd i Steve Pearson, Darlithydd Chwaraeon.

“Rydw i’n falch iawn o’r dysgwyr SBA, maen nhw wedi dangos sgiliau cyfathrebu gwych, gwaith tîm ac addasrwydd drwyddi draw, yn enwedig wrth gwblhau eu halldaith ym mis Rhagfyr,” meddai.

“Mae’r grŵp Arian wedi cwblhau’r alldaith gyntaf o ddwy alldaith tri diwrnod hefyd, sydd yn gyflawniad anhygoel, ac mae ein holl ddysgwyr sydd ag anghenion ychwanegol yn dangos yn union beth sy’n bosibl er mwyn parhau i symud ymlaen yn ystod sefyllfa Covid-19.”

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter Cambria: “Mae hyn yn newyddion arbennig iawn, mae’n anhygoel gan ystyried pa mor heriol mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod i’r holl fyfyrwyr. 

“Ni ydi’r unig goleg yng Nghymru lle mae ei fyfyrwyr wedi cael budd o alldaith cymwys hyd yma yn ystod y flwyddyn academaidd hon, sy’n dangos – drwy gadw at gyfyngiadau diogelwch oherwydd y pandemig – doedd dim am eu rhwystro nhw.”

Y dysgwyr llwyddiannus oedd Hannah Barker, Arianna Harkin, Issac Bates, Mia Hughes, Rosie Parry, Adrian Ciubotaru, Ewan Tait a Tessa Harmes.

Dywedodd Rosie bod yr alldaith a bod yn yr awyr agored ar ôl cyfnod clo mor hir yn gadarnhaol i’w llesiant: “Fe wnaeth o roi cyfle da i mi roi cynnig ar sgiliau newydd hefyd wrth gyfathrebu â phobl, a gweithio fel tîm. 

“Fy hoff ran i oedd y tân gwersyll a’r canu. Fe wnes i feithrin mwy o hyder ac roedd bod allan yn yr awyr iach yn hyfryd.”

Dywedodd Mia hefyd: “Fy hoff ran i ar yr alldaith oedd dysgu sgiliau newydd fel gweithio fel tîm a meithrin gwytnwch.

“Fe wnes i fwynhau coginio tu allan a gosod y tentiau ac fe wnaeth hynny i gyd fy helpu i feithrin hyder.”

Bu Stephanie Price, Cyfarwyddwr DofE Cymru, yn llongyfarch y myfyrwyr am eu cyflawniad arwrol.

“Mae’n wych gweld ymrwymiad anhygoel at y DofE a gobeithio y bydd cyflawniadau’r wyth o bobl ifanc hyn yn gychwyn ar flwyddyn lwyddiannus ar gyfer y 180 o bobl ifanc sy’n cymryd rhan yng Ngholeg Cambria,” meddai.

“Mae’r DofE wedi chwarae rhan bwysig eleni yn cefnogi llesiant pobl ifanc, gan eu helpu nhw i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a diddorol, pan fo cymaint o weddill eu bywydau wedi’i ddal yn ôl. 

“Mae’n wych bod y coleg wedi parhau i fuddsoddi yn y DofE er budd ei fyfyrwyr, ac mae’r aelodau o staff ymrwymedig sy’n cyflwyno’r rhaglen wedi gwneud gwaith da iawn yn addasu i’r cyfyngiadau newidiol er mwyn ei gwneud yn bosibl i ennill gwobr lawn. Llongyfarchiadau i bawb.”

Mae Coleg Cambria yn cynnig cymhorthdal ar gyfer lleoedd ar y cymwysterau Efydd, Arian ac Aur i fyfyrwyr o dan 25 oed ledled ei safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llysfasi a Llaneurgain.

yn ôl