• Mae partneriaeth gradd Busnes ARLOESOL wedi sicrhau dechrau da i fyfyrwyr dawnus ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol

Mae Ryan Duffy a Fiola Woodley sy’n brentisiaid Airbus wedi llewyrchu ar ôl cwblhau Gradd Sylfaen mewn Rheoli Busnes Cymhwysol yn Ysgol Fusnes Llaneurgain Coleg Cambria Sir y Fflint sydd werth £3.5 miliwn.

Mae’r cymhwyster yn cael ei ddyfarnu gan Brifysgol Abertawe ac yn galluogi iddynt symud ymlaen yn eu swyddi yn y cwmni awyrofod byd-eang ger Brychdyn.

Mae’n bosib ymestyn y rhaglen dwy flynedd i BSc sy’n para tair blynedd, lle y bydd dysgwyr yn astudio modiwlau gan gynnwys Rheoli Busnes, Rheoli a Chyflwyno Prosiectau a Phrosiect Sefydliadol.

Penderfynodd Ryan astudio’r cwrs er mwyn ennill rhagor o brofiad a hyder, dywedodd: “Dwi wedi dysgu llawer iawn amdanaf fi fy hun, ac wedi dod i ddeall fy nghryfderau yn ogystal â fy ngwendidau.

“Mae bob modiwl wedi fy arfogi gyda’r wybodaeth ddamcaniaethol y byddwn i’n gallu ei rhoi ar waith yn fy swydd gydag Airbus. Dwi hefyd wedi cael profi technegau dysgu academaidd nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd yn y gwaith.

“Fuaswn i’n cynghori unrhyw un sy’n ceisio penderfynu a ydyn nhw am astudio yng Ngholeg Cambria i beidio ag ofni mynd yn groes i’r hyn y maen nhw’n teimlo’n gyfforddus yn ei wneud. Y peth gorau am y radd Rheoli Busnes Cymhwysol ydi ei bod yn rhoi’r rhyddid i chi allu fod yn greadigol a bod yn chi eich hun.”

Mae Ryan a Fiola yn canmol y coleg i’r cymylau am symud adnoddau ar-lein yn sydyn pan wnaeth Covid-19 ddechrau yn y DU llynedd, mae Fiola yn cadarnhau bod y dull hwn o ddysgu wedi chwarae rhan fawr wrth helpu i lywio modiwlau yn llwyddiannus.

“Roedd yn fewnwelediad go iawn i’r byd gwaith a gwnaeth alluogi i mi roi’r meddwl a’r cymhwyso ar waith yn fy swydd, gan ragweld problemau posib ac edrych ar ffyrdd amgen o’u goresgyn,” meddai Fiola.

Dywedodd Rheolwr yr Ysgol Fusnes Lesley Rasmussen bod y cwricwlwm wedi cael ei ail ddylunio yn ystod y pandemig gyda dysgu mwy rhyngweithiol a dysgu ar-lein er mwyn gallu ei gynnig ledled Cymru.

“Mae dull mwy cyfunol wedi cael ei gyflwyno ac wedi cael ymateb da. Mae’n gwneud y dysgu’n fwy hygyrch, sy’n adlewyrchu’r gofyn yn sgil Covid-19 a rhagor o bobl yn gweithio gartref,” meddai Lesley.

“Bydd hyn yn ffordd newydd o gyflwyno’r cwrs ac oherwydd yr hyblygrwydd mae’n fwy deniadol i bobl sydd mewn cyflogaeth yn barod, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at gael dechrau’r cwrs yn iawn ym mis Medi.”

Ychwanegodd: “Hyd yn hyn mae’r canlyniadau wedi bod yn anhygoel, rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gael croesawu rhagor o siaradwyr o’r diwydiant – mae’n gyfnod gwych i gychwyn y radd.”

Dywedodd Chris Burke, Pennaeth Gyrfaoedd Cynnar yn Airbus ym Mrychdyn: “Mae llawer o bobl yn gweld prentisiaethau gradd fel dewis arall dilys i brifysgol. Mae prentisiaethau gradd Airbus yn elwa’n fawr o’r dysgu yn y gwaith y maen nhw’n ei wneud, sy’n eu helpu i gyflawni rhagoriaeth academaidd mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau.

“Bydd recriwtio’r flwyddyn nesaf yn dechrau Hydref 2021; felly ewch i wefan Airbus i ddarganfod rhagor am y rhaglenni rydyn ni’n eu cynnal a sut i fynd ati i wneud cais.”

Dywedodd Alan Price, Cyfarwyddwr Rhaglen yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, bod yr ysgol yn falch iawn o’u cysylltiad â Choleg Cambria a’u cydweithrediad ar y cwrs hwn.

“Mae perfformiad ein dysgwyr wedi bod yn aruthrol dros ben ac mae sut mae’r tîm wedi rheoli’r heriau sydd wedi codi oherwydd y pandemig wedi cyfrannu’n fawr at hynny,” meddai Alan. 

“Erbyn hyn rydyn ni’n adeiladu ar ein llwyddiant cynnar wrth ymestyn argaeledd y rhaglen ledled Cymru, rydyn ni’n teimlo bod rhai cyflogwyr yn benodol yn gweld natur hyblyg y rhaglen a’r ffaith y bydd y dysgwyr yn barod ar gyfer busnes ar ôl ei chwblhau yn werthfawr – rydyn ni wedi ein cyffroi gan y gobaith o gyflwyno hyn i sefydliadau newydd. ”

Er mwyn gweld rhagor o wybodaeth ar y cwrs Rheoli Busnes Cymhwysol FDSc/BSc, ewch i’r wefan:

https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/ysgol-reolaeth/fdsc-rheoli-busnes-cymhwysol/

yn ôl