• CYFLAWNODD cynifer â 46 o fyfyrwyr Coleg Cambria eu Gwobrau Efydd Dug Caeredin yn ystod yr un wythnos!

Mae carfan o’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru yn dathlu’r gamp anhygoel hon ar ôl cwblhau cam cyntaf y cynllun poblogaidd, sy’n cynnwys gwirfoddoli, heriau corfforol a sgiliau, a mynd ar daith.

Daw’r newyddion ar ôl i wyth o ddysgwr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) o Goleg Cambria dderbyn eu gwobrau Efydd ym mis Mawrth.

Mae dros 180 o bobl ifanc yn y sefydliad – sydd â safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llysfasi a Llaneurgain – yn cymryd rhan yn y rhaglen DofE, er mawr lawenydd i Rona Griffiths, Rheolwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter.

“Allwn i ddim meddwl am deyrnged well na mwy addas i’r diweddar Ddug Caeredin na champ y 46 o fyfyrwyr hyn yn wyneb y cyfyngiadau a’r anawsterau a gafwyd yn ystod pandemig Covid-19,” meddai.

“Rydyn ni mor falch o’r holl gyfranogwyr am ddatblygu ystod o sgiliau fel darllen map, gwaith tîm, datrys problemau, cymorth cyntaf, cynllunio llwybrau a pharatoi prydau bwyd fel rhan o’r daith.

“Maen nhw i gyd wedi gwneud yn wych ac yn glod i Goleg Cambria.”

Mae cydlynydd DofE Cambria, Alan Lowry, wedi bod yn rhan o’r fenter ers dros 30 mlynedd ac yn dweud bod gan y coleg un o’r darpariaethau cryfaf yn y wlad.

“Ar ôl bod yn gysylltiedig â’r Wobr am flynyddoedd lawer, roedd yn ysbrydoledig gweld bod cyfranogwyr yn dal i allu elwa o’r ystod o weithgareddau yn y cyfnod anodd hwn,” meddai.

Ychwanegodd Gary Abnett, darlithydd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Mewn Lifrai: “Rwyf wrth fy modd ein bod ni wedi llwyddo i weld cynifer o ymgeiswyr yn cwblhau eu Gwobrau Efydd, hyd yn oed o dan reolau llym Covid. 

“Roedden nhw’n frwd iawn ac fe wnaethon nhw ymdopi’n dda gyda’r amgylchedd cyfyngedig a ddaeth yn sgil y Coronafeirws, gan ddangos lefel uchel o hyblygrwydd a pharodrwydd i ennill eu gwobrau. 

“Rwy’n falch iawn o’u llwyddiant a’r ymrwymiad a ddangoswyd gan bob un ohonyn nhw. Roedd hi’n ymdrech ragorol.”

yn ôl