• Ethan a Joe yn barod ar gyfer Bri Byd-eang

  Mae dau fyfyriwr Coleg Cambria wedi ennill eu lle i gynrychioli Tîm Prydain yn rowndiau terfynol WorldSkills yn Abu Dhabi. Bydd Ethan Davies, sy’n 21 oed o Fynydd Isa ac sy’n cael ei gyflogi gan Electroimpact fel Prentis Gweithgynhyrchu Uwch, ynghyd â Joseph Massey, sy’n 23 oed o Prescott ac sy’n cael ei gyflogi fel ffitiwr Awyrennau gan Airbus, yn ymuno â merched a dynion elît eraill gwledydd Prydain a gafodd eu dewis i gystadlu am fedalau aur yn erbyn gweddill y byd – a phrawf dangosol ar gyfer dyfodol ein heconomi. Mae aelodau hynod ddawnus Tîm Prydain wedi llwyddo i ennill eu lle i gynrychioli eu gwlad yn rowndiau terfynol Worldskills yn Abu Dhabi 14 – 19 Hydref, ar ôl iddynt lwyddo i drechu miloedd o gyn brentisiaid, cyd-brentisiaid a myfyrwyr eraill. Mae’r broses ddwy flynedd (neu hwy) wedi gweld cystadleuwyr yn ennill rowndiau rhanbarthol, cenedlaethol, rowndiau terfynol Ewropeaidd…

  Dysgu rhagor
 • Ras Wib Plant Bach Toybox

  Cynhaliodd Feithrinfa Toybox yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ras wib plant bach yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ar gyfer plant meithrin a’u teuluoedd er budd Ambiwlans Awyr Cymru. Er gwaethaf y glaw, roedd pawb mewn hwyliau da ac roedd y plant a’u rhieni wedi trio eu gorau glas. Roedd gan bob plentyn grys-t coch a rhif rhedeg. Fe wnaethon nhw gynhesu drwy ddawnsio gyda Netty, sydd yn addysgu Ioga a Zumba yn Lifestyle Fitness Cambria. Roedd masgot Ambiwlans Awyr Cymru, a gafodd ei enwi yn Bradley Bear gan y plant, yno hefyd i ddawnsio gyda nhw. Roedd tair ras ar gyfer grwpiau oedrannau gwahanol; Siglwyr a Chropwyr, Siglwyr a Chrwydrwyr a Gwibwyr Chwim. Ar ôl gorffen y ras, cafodd y plant dystysgrif, medal a diod. Dywedodd Ann Johnson, Rheolwraig y Feithrinfa, “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol; roedd y plant, rhieni a’r staff wirioneddol wedi mwynhau eu hunain er bod y…

  Dysgu rhagor
 • Gŵyl Flodau

  Cafodd myfyrwyr blodeuwriaeth Coleg Cambria Llaneurgain gyfle i addurno Eglwys Sant Marc yn Saltney ar gyfer eu Gŵyl Flodau dri diwrnod yn ddiweddar. Rhoddwyd yr emyn ‘Mor Fawr Wyt Ti’ yn destun i’r myfyrwyr ac fe’u hysbrydolwyd gan eiriau’r i greu dyluniadau blodau a oedd yn cynnwys sêr, mynyddoedd, coed, rhaeadrau, blodau haul, yr haul, y tymhorau, cariad a natur. Roedden nhw hyd yn oed wedi creu coeden 8 troedfedd o daldra gyda blodau’n hongian oddi arni. Dywedodd Amanda Ellis, tiwtor blodeuwriaeth Coleg Cambria: “Mae hyn wedi bod yn brofiad rhagorol i’r dysgwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddangos eu sgiliau a’u doniau. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan, yn enwedig cael gweld beth roedd y trefnwyr blodau eraill wedi’u creu yn yr eglwys.” “Doeddwn i na merched yr eglwys methu credu pa mor dalentog oedd y trefnwyr blodau” ychwanegodd Lynda Tiplady, trefnydd yr Ŵyl Flodau. “Roedd ymwelwyr wrth eu boddau’n…

  Dysgu rhagor
 • Llwyddiant Arall i Fyfyrwyr Busnes Wrecsam

  Mae myfyrwyr busnes cwrs uwch gyfrannol Coleg Cambria wedi bod yn dod i’r brig unwaith eto mewn cystadleuaeth arall, sef y Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd. Mae George Wilbraham, Gugulabazali Ndlovu a Tushar Bhatia yn fyfyrwyr Chweched Iâl Coleg Cambria yn Wrecsam.  Sefydlodd y tri ohonynt gwmni o’r enw ‘Original Health Company’, ac enwebu eu hunain ar gyfer y Gwobrau a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru gyda Natwest.  Lluniodd y tîm gynllun busnes soffistigedig, a’i gyflwyno i feirniaid byd busnes. Mae’r cynllun gwobrau, sydd bellach yn ei drydedd flwyddyn, wedi’i lunio i amlygu doniau entrepreneuraidd ifanc.  Maent yn gwobrwyo grwpiau ac unigolion am eu hymrwymiad a’u dull o ddatblygu syniadau busnes effeithiol neu arloesol.  Eleni, cafwyd 30 ymgais gan fyfyrwyr ledled Prydain ac 10 ohonynt yn unig a gafodd eu gosod ar y rhestr fer a’u gwahoddi’r digwyddiad.  Felly, roedd y tîm yn gwybod eu bod yn cystadlu yn erbyn…

  Dysgu rhagor
 • Coleg Cambria yn Dathlu Blwyddyn Ardderchog o Godi Arian ac yn Lansio Elusen Newydd

  Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl codi dros £89,000 er budd Ambiwlans Awyr Cymru. Daeth cynrychiolwyr o bob un o chwe safle’r coleg ynghyd mewn dathliad arbennig lle cyflwynwyd y swm anhygoel o £89,000 a gasglwyd ganddynt yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf ar gyfer eu helusen ddewisedig, sef Ambiwlans Awyr Cymru. Yn ystod y noson, cyhoeddwyd mai eu helusen ar gyfer y flwyddyn 2017-2018 fydd NSPCC. Bob blwyddyn, mae  Coleg Cambria yn mabwysiadu elusen, gyda’r myfyrwyr a staff yn mynd ati i godi arian drwy lawer o wahanol weithgareddau.  Llynedd, cynhaliwyd nifer o dasgau creadigol a rhai a oedd yn heriol yn gorfforol ar holl safleoedd Coleg Cambria, gan gynnwys marathonau, heriau heicio, teithiau beic blinedig, pobi teisennau, eillio pennau, a llawer rhagor o weithgareddau. Cyflwynwyd siec i Ambiwlans Awyr Cymru gan David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria, ar ran pawb a gyfrannodd at…

  Dysgu rhagor
 • Myfyriwr ag Awtistiaeth yn Dilyn Gyrfa ei Freuddwydion

  Ar ôl cyflawni ei Lefel 2 mewn Peirianneg Drydanol yn llwyddiannus, mae Michael Lee, sy’n ddysgwr ag awtistiaeth, wedi dechrau ei daith i weithio’r wythnos hon, a chymryd cam yn nes at ei uchelgais gydol oes o fod yn beiriannydd goleuadau stryd gyda Chyngor Sir y Fflint. Esboniodd Natasha Lee, mam Michael, bod Michael wedi cael  trafferth a’i astudiaethau i ddechrau yn yr ysgol ac yn y coleg. Fodd bynnag, gyda chymorth ei diwtor personol yng Ngholeg Cambria Paul Rushton, daeth Michael i oleuni ac er gwaethaf ei heriau personol, mae Michael wedi llwyddo yn ei gwrs ac ennill ei nod yrfaol. “Gwelodd Paul fod Mike yn swil a lletchwith ar brydiau, ond bod ganddo botensial a brwdfrydedd. Roedd angen i rywun roi ffydd ac ymddiried ynddo a rhoi gwybod iddo.” Mae Paul, ei diwtor personol wedi bod yn gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn yn yr ystafell ddosbarth a…

  Dysgu rhagor