• Myfyrwyr Busnes Coleg Cambria yn Fuddugol mewn Cystadleuaeth Menter

  Mae myfyrwyr o Chweched Dosbarth Iâl yn dathlu ar ôl ennill Cystadleuaeth Sgiliau Cymru: Cystadleuaeth Menter a gynhaliwyd yn Llandudno. Yn y tîm buddugol roedd Toby Carpenter, George Wilbraham, Gugu Ndlovu, Jess Davies, Amy Lavelle a Tushar Bhatia sydd yn astudio cwrs Busnes Safon Uwch. Roedd y gystadleuaeth yn heriol, ac roedd yn rhaid iddyn nhw weithio fel tîm i derfynau amser llym. Roedd gofyn iddyn nhw greu syniad busnes arloesol sy’n wahanol i’r rhai sydd yn y farchnad yn draddodiadol. Roedd y digwyddiad yn dathlu yr holl gystadlaethau sgiliau a gynhaliwyd trwy gydol y flwyddyn; o Adeiladu i Drin Gwallt. Dywedodd Mel Henry, Darlithydd yng Ngholeg Cambria: “Roedd y tîm yn defnyddio yr wybodaeth maent wedi’i dysgu yn ystod y cwrs a’i gymhwyso i sefyllfa go iawn. Nid yn unig mae hyn yn cynorthwyo eu cyflawniadau o fewn y cwrs Safon Uwch, ond hefyd yn rhoi mantais iddynt ar…

  Dysgu rhagor
 • Tammy’n Dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

  Mae Tammy, sy’n fyfyrwraig o Goleg Cambria, yn enghraifft wych o brentis yn gweithio i Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru. Mae gan yr ymddiriedolaeth nifer o brentisiaid yn gweithio yn ei fflyd a’i hadrannau gweinyddol. Mae Tammy Bishop o Wrecsam wedi gweithio gyda’r ymddiriedolaeth fel prentis technegydd cerbydau am ddwy flynedd a hanner fel rhan o’i chwrs Peirianneg Cerbydau Modur yng Ngholeg Cambria. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r ferch sy’n 23 oed, wedi cyflawni ei chymhwyster Lefel 3, yn ogystal ag ennill ei thrwydded Cerbydau Nwyddau Trwm, ac erbyn hyn wedi’i lleoli yng Nghanolfan Adnoddau Ambiwlans a Gwasanaeth Tân y dref. Dywedodd Tammy: “Yn wreiddiol, roeddwn yn hyfforddi i fod yn gogydd ond nid oeddwn i’n hoff iawn o hynny yn y byd gwaith go iawn. Dwi’n meddwl fy mod i wedi eisiau astudio peirianneg cerbydau modur erioed, ond heb fod eisiau dilyn y cwrs gan ei fod yn llawn…

  Dysgu rhagor
 • Myfyrwyr Trin Gwallt yn Rhagori

  Mae myfyrwyr Trin Gwallt Coleg Cambria wedi cael amser prysur a llwyddiannus yn ddiweddar yn cystadlu mewn cystadlaethau amrywiol. Roedd dau fyfyriwr wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol Sgiliau Cymru. Roedd Olivia Caplin, sy’n 17 oed o Gei Connah, a Charlie Smith, sy’n 18 oed o Lannau Dyfrdwy, wedi cystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill, ac enillodd Charlie y wobr gyntaf a chael lle yn y Rownd Derfynol Sgiliau Cymru yng Ngholeg Gwent, ble enillodd yr ail wobr. Yng nghystadlaethau Ffederasiwn Trinwyr Gwallt Cenedlaethol yn Blackpool yn ddiweddar, enillodd Emma Martin, sy’n 29 oed o’r Wyddgrug, y wobr gyntaf gyda’i ‘lliw’r dydd’, a thrydedd wobr gyda’i ‘noson allan’, tra daeth Charlie Smith yn drydydd gyda’i ‘lliw’r dydd’. Cyrhaeddodd Jurgita Allen, sy’n 35 oed o Gei Conna, a Charlie Smith rownd derfynol ranbarthol y gystadleuaeth glodfawr Wella Xposure, ac o ganlyniad dewiswyd Charlie i gymryd rhan yn y rownd derfynol ym mis…

  Dysgu rhagor
 • Her Beicio Cambria i Elusen

  Her Beicio Cambria i Elusen   Gwnaeth dau aelod o staff o Goleg Cambria Llaneurgain a Llysfasi gymryd rhan mewn her anferthol o feicio i dri maes awyr Ambiwlans Awyr Cymru o fewn 48 awr er budd elusen dewisedig y coleg, Ambiwlans Awyr Cymru. Mae Ian Moss a Jay Jackson yn gweithio yn Nhîm Ystadau’r coleg. Gyda chefnogaeth Colin Edwards, teithiodd y ddau o Gaernarfon ar hyd arfodir Gogledd Cymru cyn troi am y de i Faes Awyr y Trallwng, ac yna ymlaen i Lanelli; cyfanswm o 240 milltir. Dywedodd Ian, a gymerodd ran mewn her tebyg llynedd drwy feicio o Gaergybi i Gaerdydd: “Roedd hon yn her anodd, ac roedd Jay a minnau wedi bod yn paratoi’n galed o flaen llaw. Dwi’n falch iawn ein bod ni’n dau wedi gorffen yr her o fewn 48 awr. Roedd yn werth chweil gwybod ein bod yn codi arian i elusen.”

  Dysgu rhagor
 • Myfyrwyr Ceffyleg yn Cyflawni Cymhwyster Diwydiant Cydnabyddedig Mawreddog

  Mae deg o fyfyrwyr Ceffyleg Coleg Cambria Llaneurgain wedi pasio arholiad Cam 1 y Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) yn llwyddiannus. Mae cymhwyster Cam 1 BHS yn cael ei asesu gan arholwyr allanol ac annibynnol. Mae’n profi sgiliau ymarferol a’r wybodaeth am geffylau sydd gan ymgeiswyr. Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddangos tystiolaeth o’u datblygiad sgiliau a’u gallu, er mwyn gallu symud ymlaen i gymwysterau uwch megis Cam 2 BHS neu ddechrau gweithio. Dywedodd Debbie Howe, Hyfforddwr Ceffyleg Coleg Cambria: “Mae myfyrwyr Ceffyleg Coleg Cambria yn cael eu hyfforddi’n ddwys tuag at arholiadau gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yma yn Llaneurgain, rydym yn gweld pwysigrwydd ennill y cymwysterau proffesiynol hyn sy’n cefnogi eu cwrs academaidd. Maent yn cyd-redeg â’u cwrs academaidd, ac yn helpu paratoi’r dysgwyr at y diwydiant.” “Rydym yn falch o ddweud bod gennym gyfradd llwyddiant ardderchog, ac mae rhai o fyfyrwyr blwyddyn…

  Dysgu rhagor
 • Llwyddiant Addysg Uwch yng Nghambria

  Mae Leigh Clarke myfyriwr Addysg Uwch, yn canmol Cambria a’i gyflogwr wedi iddo lwyddo i ennill HNC gyda rhagoriaeth. Mae Leigh sy’n 22 oed ac sy’n dod o Wrecsam yn gweithio i Electroimpact ym Mhenarlâg fel Rhaglennydd/Peiriannwr CNC, lle dechreuodd fel Prentis nôl yn Ionawr 2014. Mae Electroimpact yn gwmni sy’n arwain y byd ym maes dylunio a gweithgynhyrchu offer a systemau ar gyfer cynhyrchu awyrennau, ac yn darparu pwyslais cryf ar hyfforddiant sgiliau. Yn ystod ei brentisiaeth, dilynodd Leigh gwrs Diploma BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol cyn symud ymlaen i wneud HNC mewn Peirianneg Fecanyddol. Dangosodd ymroddiad i’w waith trwy hefyd gwblhau NVQ Lefel 3 mewn Gweithgynhyrchu, gan symud ymlaen i lefel 4 a gwneud cwrs nos mewn Gweithgynhyrchu CAD/CAM gan ei wneud yn fwy cystadleuol. Tra’n dilyn yr HNC rhoddodd ei reolwr Matt Booth amser allan iddo allu perffeithio ei waith HNC a cred Leigh ei fod…

  Dysgu rhagor