• Myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy yn Mynd ar Daith Cyfnewid i Siapan

  Mae myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy, Cassia Haschempur wedi’i dewis i Raglen Gyfnewid Myfyrwyr â Siapan Sir y Fflint. Mae Cassia, 17 oed o Dreffynnon, yn un o 6 myfyriwr lwcus i gymryd rhan yn y daith cyfnewid, ar ôl cael ei dewis i deithio i Ddwyrain Asia. I wneud cais, aeth Cassia i noson agored yn Swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint, a oedd yn agored i bob myfyriwr a’u teuluoedd oedd eisiau rhagor o wybodaeth am y daith cyfnewid. Ar ôl hyn, gwnaeth Cassia gais, gan ysgrifennu am ei hun ac o ganlyniad cafodd ei gwahodd i gyfweliad anffurfiol. Wedyn derbyniodd hi’r newyddion da ei bod wedi cael ei dewis i’r daith unwaith mewn oes. Bydd Cassia, sydd yn ei blwyddyn gyntaf o astudio Lefel A yn y coleg, yn aros gyda theuluoedd ac yn ymweld â mannau o ddiddordeb gan gynnwys temlau ac amgueddfeydd yn ystod ei chyfnod o…

  Dysgu rhagor
 • Llysgennad Iaith yng Ngholeg Cambria

  Cafodd myfyrwyr Ieithoedd Safon Uwch Chweched Iâl, Coleg Cambria, wahoddiad gan Routes Into Languages i fynd ar ddiwrnod hyfforddiant ym Mhrifysgol Caerdydd. O ganlyniad, mae 8 o fyfyrwyr rŵan yn gymwys i fod yn Llysgenhadon Iaith y Coleg (CLAs).  Yn golygu eu bod yn gymwys yn y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i fynd i ysgolion a rhoi cyflwyniadau bywiog a diddorol i ddisgyblion ynghylch y buddion a chyfleoedd gall astudio ieithoedd eu cynnig. Mae Routes Into Languages yn sefydliad cenedlaethol sy’n hyrwyddo astudio ieithoedd tramor i bobl o bob oedran. Aeth pedwar CLAs i Ysgol Bryn Alun yn ddiweddar i roi cyflwyniad i ddisgyblion blwyddyn 8. Cawsant adborth positif gan y disgyblion ac mi roedd y staff hefyd wedi’u bodloni â’r diddordeb a’r ymgysylltiad dangosodd y disgyblion. Mae myfyrwyr Ieithoedd Modern Tramor (MFL) hefyd wedi cael budd allan o weithio yn agos â Llysgenhadon Iaith i Fyfyrwyr…

  Dysgu rhagor
 • Gwobrau i Wraig Busnes o’r Wyddgrug

  Anrhydeddwyd dysgwraig o Goleg Cambria, Jill Smith, gyda gwobr Lion City and Guilds mawreddog mewn seremoni yn Llundain. Cafodd Jill o’r Wyddgrug ei henwebu gan Rachel Whitton, asesydd o Goleg Cambria. Enillodd Jill y Fedal Ragoriaeth City and Guilds a chafodd ei anrhydeddu gyda gwobr Lions – Dysgwr y Flwyddyn Prydain. Cyflwynodd Louise Minchin, cyflwynwraig newyddion BBC Breakfast, a Kirstie Donnelly, Rheolwr Gyfarwyddwr City and Guilds y gwobrau yn y seremoni wobrwyo. Cafodd Jill ei gwobrwyo gan City and Guilds oherwydd ei bod hi’n berchen ar salon trin gwallt a harddwch ‘Beyond the Boundaries’ sy’n ymgymryd â gwaith hynod ysbrydoledig. Mae’r fenter yn rhoi cyfleoedd hyfforddi a gwaith i bobl ifanc gydag anghenion arbennig. Cafodd y fenter ei sefydlu i gyfuno dau angerdd sydd gan Jill, sef trin gwallt a helpu oedolion gydag anghenion arbennig. Ar ôl gweithio fel triniwr gwallt symudol, mae Jill hefyd yn berchen ar salon trin…

  Dysgu rhagor
 • Y Canlyniadau Gorau Erioed i Goleg Cambria

  Y Canlyniadau Gorau Erioed i Goleg Cambria Mae Coleg Cambria yn dathlu ei ganlyniadau gorau erioed heddiw gyda chyfradd lwyddo gyffredinol o dros 99%. Roedd myfyrwyr y chweched dosbarth wrth eu bodd gyda’u canlyniadau rhagorol, a welodd gynnydd sylweddol yn y nifer a gafodd raddau uwch.  Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:  dros 99% A*- E  80% A* – C  51% yn cael y graddau uchaf A*- B  23% yn cael graddau A*-A  59  gradd A* a 168 gradd A  Cyfradd lwyddo 100% mewn 34 pwnc Dywedodd Sue Price, Pennaeth Coleg Cambria: “Hoffwn longyfarch bob un o’n myfyrwyr chweched dosbarth ar eu llwyddiant anhygoel eleni ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol. “Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu gwaith caled aruthrol gan y myfyrwyr, yn ogystal ag ymroddiad ac arbenigedd ein staff addysgu, sydd wedi gweithio’n ddiflino i’w cynorthwyo a’u herio i gyflawni eu potensial. “Rydyn ni hefyd yn falch iawn…

  Dysgu rhagor
 • Myfyriwr Celf Coleg Cambria yn Gweithio gydag Enillydd Gwobr Turner

  Eleni, cafodd Nathan Barnard, myfyriwr Celf yng Ngholeg Cambria Iâl, y fraint o weithio gyda Grayson Perry, enillydd gwobr Turner a Changhellor Prifysgol y Celfyddydau yn Llundain. Astudiodd Nathan, sy’n 19 oed o Groesoswallt, gwrs Lefel 3 mewn Astudiaethau Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria. Gwelodd fideo cyfrannu torfol ar-lein gan Grayson Perry, lle’r oedd yr artist yn gofyn i wylwyr yrru lluniau yn seiliedig ar eu pleidlais yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. Byddai’r lluniau hyn yn cael eu defnyddio ar bot ‘Gadael’ a phot ‘Aros’ yn dibynnu ar bleidlais y cyfranogwyr. Uwchlwythodd Nathan ei lun a oedd yn seiliedig ar ei bleidlais ‘Aros’, a chafodd ei ddewis i fod yn rhan o’r prosiect. Cafodd rhaglen deledu o’r enw ‘Divided Britain’ ei darlledu yn gynharach eleni ar Channel 4, ac roedd yn arddangos gwaith Grayson, y syniadau a’r broses cyfrannu dorfol o gasglu’r lluniau. Dywedodd Nathan, “Hap a damwain…

  Dysgu rhagor
 • Coleg yn Cynnal Digwyddiad Seren

  Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Cambria ddigwyddiad Seren ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 13 Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Sir y Fflint, i gynorthwyo myfyrwyr disgleiriaf y rhanbarth. Yn ystod y digwyddiad a gynhaliwyd yn Chweched Iâl, daeth bron i 60 myfyriwr o 9 ysgol wahanol gan gynnwys Castell Alun, Ysgol yr Alun Yr Wyddgrug, Maelor -Llannerch Banna, Ysgol Uwchradd Penarlâg, St Richard Gwyn, Ysgol Uwchradd y Fflint, Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Rhiwabon a Choleg Cambria, ynghyd a bu Sandy Mills o Brifysgol Caergrawnt yn cynnal sesiwn ar eu cyfer. Mae Seren yn fenter gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol sydd wedi’u llunio i gynorthwyo myfyrwyr Safon Uwch disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd ac ennill lleoedd ym mhrifysgolion blaenllaw Prydain. Cafodd bawb a oedd yno gyngor gwych ar fireinio eu ceisiadau i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt,  sydd i’w cyflwyno yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. Dywedodd Angela Woolrich,…

  Dysgu rhagor