• Meithrinfa Toybox yn Derbyn Dyfarniad Estyn

  Mae Meithrinfa Toybox, wedi’i leoli ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, wedi’i gydnabod am eu rhagoriaeth mewn seremoni wobrwyo Estyn. Cydnabyddai’r dyfarniadau 28 o ysgolion, colegau a sefydliadau addysg eraill yng Nghymru a feirniadwyd yn rhagorol am un neu’r ddau o’r dyfarniadau, am berfformiad presennol a’u golygon i wella yn y flwyddyn academaidd 2015 – 2016. Derbyniodd staff Toybox dystysgrif a llongyfarchiadau gan Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Estyn, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn noson wobrwyo ddisglair wedi’i chynnal yng ngwesty Park Plaza Caerdydd. Dywedodd Meilyr Rowlands: “Mae hi’n bwysig dathlu’r rhagoriaeth a gyflawnwyd drwy waith caled ac ymroddiad o fewn addysg yng Nghymru. Mae adnabod a rhannu’r rhagoriaeth yn gallu helpu ysbrydoli gwelliannau yn yr ystafell ddosbarth ac, yn sgil hyn, mae Estyn wedi cyhoeddi llyfryn byr yn nodi rhai o’r nodweddion llwyddiannus y 28 ysgol a darparwyr addysg eraill wnaeth gyflawn rhagoriaeth yn ystod arolygiadau…

  Dysgu rhagor
 • Diwrnod Agored a Chneifio Llysfasi

  Bydd Coleg Cambria Llysfasi yn agor ei ddrysau i ddarpar fyfyrwyr ddydd Sadwrn 10 Mehefin yn ogystal â chynnal ei gystadleuaeth cneifio flynyddol. Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi’r cyfle cyffrous i weld cyfleusterau anhygoel ar y safle yn ogystal â siarad gyda thiwtoriaid am y cyrsiau sydd ar gael gan gynnwys Amaethyddiaeth, Technolegau Amaethyddiaeth, Gofal Anifeiliaid, a Choedwigaeth a Rheoli Cadwraeth. Bydd myfyrwyr presennol Coleg Cambria Llysfasi hefyd ar gael i ddangos y safle i ymwelwyr a chynnig mewnwelediad defnyddiol i fywyd y coleg. Cynhelir y diwrnod agored ddydd Sadwrn 10 Mehefin rhwng 10am a 12pm, a gall ymwelwyr gyn-gofrestru ar www.cambria.ac.uk/llysfasiopenday/ Yn ystod y Diwrnod Agored bydd cyfle i ymweld â Chneifio Llysfasi, y gystadleuaeth gymhwyso ar gyfer pencampwriaeth agored Cymru a fydd yn dechrau am 9am. Yn ystod y dydd, gellir gweld cystadleuwyr o gategorïau Iau, Canolradd, Hŷn, Cneifio â Gwellau ac Agored yn cystadlu, a gwobr…

  Dysgu rhagor
 • Anrhydeddu Vic yn y Palas

  Yn ddiweddar, cafodd ddarlithydd Gwneuthuro a Weldio o Goleg Cambria ei anrhydeddu gyda Gwobr Cwmni Lifrai ym Mhalas Sant James. Derbyniodd Victor Walsh Fedal Ragoriaeth City and Guilds yn ddiweddar, ar ôl cael ei enwebu gan fyfyriwr. O ganlyniad, enillodd y Wobr Cwmni Lifrai ar ôl bod ar y rhestr fer i’w hennill. Cyflwynodd EHB Y Dywysoges Frenhinol y wobr, ac roedd Vic a’i wraig wedi mwynhau tê prynhawn a chyfarfod enillwyr a gwesteion eraill yn y palas.   Dywedodd Vic: “Roedd yn fraint derbyn y Wobr Cwmni Lifrai ym Mhalas Sant James, a chael cydnabyddiaeth am fy ngwaith yng Ngholeg Cambria. Roedd y seremoni yn unigryw, a’r profiad yn un bythgofiadwy.” “Rydym yn falch iawn o Vic,” dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm Coleg Cambria. “Mae’n gamp anhygoel derbyn y Wobr Cwmni Lifrai.”

  Dysgu rhagor
 • Diwrnod Canlyniadau a Chyngor yng Ngholeg Cambria

  Bydd Coleg Cambria yn cynnal Diwrnod Canlyniadau a Chyngor ym mhob safle i gyd- fynd â disgyblion ysgol yn derbyn eu canlyniadau TGAU y mis hwn. Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal ar bob safle Coleg Cambria; Glannau Dyfrdwy, Iâl, Ffordd y Bers, Llaneurgain a Llysfasi, ddydd Iau 24 Awst rhwng 10am a 6 pm a dydd Gwener 25 Awst rhwng 10am a 3pm. Bydd staff ar gael i roi cyngor ac arweiniad i’r rheiny sydd wedi derbyn eu canlyniadau.  Mae hyn yn cynnwys y myfyrwyr hynny sydd hebd derbyn y canlyniadau roedden nhw yn gobeithio eu cael neu unrhyw fyfyrwyr sydd eisiau newid eu cyrsiau. Yn ystod y Diwrnod Canlyniadau a Chyngor, bydd cyfle i fyfyrwyr sydd heb wneud cais am le ar gwrs, gofrestru ar gyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi. Rydyn ni’n annog y rhai sydd wedi derbyn y canlyniadau roedden nhw eu hangen ar gyfer…

  Dysgu rhagor
 • Graddau Dosbarth Cyntaf ar gyfer myfyrwyr BEng Cambria

  Llwyddodd carfan gyntaf myfyrwyr graddau baglor Cambria i ennill canlyniadau syfrdanol, gyda chyfradd lwyddo 100%  ar gyfer graddau Baglor mewn Peirianneg a gafodd eu hachredu gan Brifysgol Abertawe. Llwyddodd 65% o’n dysgwyr i ennill gradd dosbarth cyntaf, gyda 93% yn ennill gradd gyntaf neu radd 2:1.  Mae hyn yn wirioneddol atgyfnerthu llwyddiant pob rhaglen addysg uwch yng Ngholeg Cambria, gan gynnwys hyfforddiant athrawon, lle cymhwysodd a llwyddodd pob un o’r dysgwyr ar eu rhaglen yn ystod yr haf. Dywedodd Carys Davies, Pennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Cambria: “Rydyn ni wrth ein bodd gyda’n set gyntaf o ganlyniadau gradd baglor a hoffem longyfarch ein myfyrwyr ar eu llwyddiant gwych. “Mae ein rhaglenni gradd yn cysylltu â chyflogwyr ac maent yn cael eu llunio mewn partneriaeth â phrifysgolion blaenllaw Cymru.  Mae buddsoddiad miliynau o bunnoedd Coleg Cambria mewn addysg uwch wedi bod o fudd amlwg i’r dysgwyr, gyda’r Ganolfan Peirianneg AU yng Nglannau…

  Dysgu rhagor
 • Myfyrwyr Coleg Cambria yn mynd i Rownd Derfynol WorldSkills Prydain

  Mae myfyrwyr o Goleg Cambria wedi cael eu dewis unwaith eto i gynrychioli Tîm Cymru yn rownd derfynol genedlaethol WorldSkills Prydain ar ôl y cystadlaethau rhanbarthol.  Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn The Skills Show yn NEC, Birmingham 16-18 Medi.  Yno bydd y coleg yn cystadlu i amddiffyn ei enw da fel coleg blaenllaw ym Mhrydain. Mae cyfanswm o 28 myfyriwr wedi’u dewis i fynd ymlaen i Sioe Sgiliau Prydain ar draws ystod o sgiliau, o beirianneg i therapi harddwch. O bob coleg yng Nghymru, Coleg Cambria sydd gan y nifer uchaf o gyfranogwyr. Mae WorldSkills Prydain yn gystadlaethau sgiliau cenedlaethol safon uchel sy’n cael eu cynnal bob blwyddyn ledled Prydain.  Nod y cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion o bob cwr o Brydain i ragori yn eu sgiliau galwedigaethol. Mae hyn yn cynyddu hunanhyder, cyfranogaeth a safonau gweithio ym meysydd prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol. O…

  Dysgu rhagor