Trosolwg

Wedi ei sefydlu yn 2013, mae Coleg Cambria wedi ennill bri yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y DU.

Fel un o'r colegau mwyaf yn y DU, mae gan y coleg oddeutu 6,000 o fyfyrwyr llawn amser, 20,000 o ddysgwyr rhan-amser a llawer o gysylltiadau rhyngwladol. Ar draws ei 7 safle (gan gynnwys un yng nghyfleuster gweithgynhyrchu Airbus, ac un yn CEM Berwyn yn Wrecsam) mae Coleg Cambria yn cynnig amrywiaeth helaeth o gyrsiau amser llawn a rhan-amser, gan gynnwys cyrsiau Safon Uwch, TGAU, BTEC, Cymraeg i Oedolion, ac Addysg Uwch. Mae'r coleg hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda dros 1,000 o gyflogwyr yn lleol ac yn genedlaethol i ddarparu cyfleoedd prentisiaeth a hyfforddeiaeth.
Darllen rhagor

Ein Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth yng Ngholeg Cambria yw 'Bod yn sefydliad addysg a sgiliau arweiniol - a gydnabyddir yn rhyngwladol am ragoriaeth ym mhopeth a wnawn.'

Mae’r coleg yn parhau i fwrw ati gyda’i Weledigaeth 2020, gan gynnwys Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy newydd ac ehangu’n uchelgeisiol i addysg uwch a phrentisiaethau lefel gradd.

Ein prif flaenoriaeth yw parhau i ddarparu addysgu a dysgu rhagorol, er mwyn estyn, herio ac ysbrydoli ein dysgwyr i gyd i archwilio eu potensial llawn a’i gyflawni. Mae hyn yn hanfodol wrth i swyddogaeth Coelg Cambria ddod yn fwyfwy pwysig ar gyfer ein cymunedau a’n heconomi.
Darllen rhagor

Ein Hymddygiadau

Mae ein hymddygiadau yn diffinio’r agweddau a’r safonau rydym yn eu disgwyl gan bawb yng Ngholeg Cambria. Maent yn sail ar gyfer ein hethos ac maent yn allweddol er mwyn i ni gyflawni ein blaenoriaethau, safonau a’n targedau.

Croeso i Goleg Cambria (fideo iaith arwyddion)