Trosolwg

Sefydlwyd Coleg Cambria ym 2013, yn dilyn uno tri choleg ar adegau gwahanol ers 2009, ac mae wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw ym Mhrydain. Ym mis Chwefror 2015, dyfarnwyd graddau uchaf y sector i’r coleg gan Estyn yn y cylch arolygu pryd hynny, gyda’n perfformiad a’n rhagolygon presennol ar gyfer gwelliant yn 'rhagorol'.

Dyma un o golegau mwyaf yn y Prydain gydag oddeutu 7,000 o fyfyrwyr amser llawn, 20,000 o ddysgwyr rhan-amser a nifer o gysylltiadau rhyngwladol. Ar draws ei chwe safle, mae Coleg Cambria yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau llawn amser a rhan-amser, gan gynnwys cyrsiau Safon Uwch, TGAU, BTEC, Cymraeg i Oedolion ac Addysg Uwch. Gan weithio mewn partneriaeth gyda thros 1,000 o gyflogwyr, mae'r coleg yn cynnig llawer o gyfleoedd Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau hefyd, gyda chysylltiadau cadarn â chyflogwyr lleol ac rydym yn ddarparwr RoATP swyddogol.

Wedi’i leoli ar ororau Gogledd-ddwyrain Cymru, mae'r coleg yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Peirianneg, fferm 1,000 erw a Chanolfan Gofal Anifeiliaid. Ymysg llwyddiannau nodedig 2016 mae agor Canolfan 6ed Dosbarth newydd a Chanolfan Brifysgol ar safle Glannau Dyfrdwy a datblygiadau mawr newydd i’r ystâd yn Ffordd y Bers a Llaneurgain.
Darllen rhagor

Yn Rhagorol yn Swyddogol

Dyfarnwyd bod darpariaeth addysg bellach Coleg Cambria, gan gynnwys ei raglenni galwedigaethol a Safon Uwch, yn ‘Rhagorol’ gan Estyn, sy’n golygu mai ni yw'r coleg sy’n perfformio orau yng Nghymru ar hyn o bryd.

Nododd yr adroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2016 yn dilyn archwiliad pythefnos, bod ymddygiad y dysgwyr o amgylch y coleg yn rhagorol a bod ein pecyn gofal, cymorth ac arweiniad yn arwain y sector. Nodwyd hefyd bod ein cyfraddau llwyddo ar gyfer cyrsiau sylweddol yn ardderchog a’u bod yn gosod y coleg yn chwartel uchaf holl golegau Cymru. Nododd yr arolygwyr hefyd fod gan y coleg strategaeth ragorol ac arfer effeithiol iawn i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd ei ddysgwyr.

Ystyriwyd bod partneriaethau strategol y coleg yn lleol, rhanbarthol, cenedlaethol ac ar lefel diwydiannol, sy'n gwella cynnig y cwricwlwm i ddysgwyr, hefyd yn 'rhagorol' gan yr arolygwyr.

Dywedodd Ken Skates, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith: “Mae Adroddiad Estyn ar Goleg Cambria yn rhywbeth y dylai’r rhanbarth fod yn falch iawn ohono – coleg sy’n cael ei arwain gyda gweledigaeth ac uchelgais.”

Darllen rhagor

Cyfraddau Llwyddo

Mae Coleg Cambria ar frig tablau perfformio Cymru, gyda chyfraddau llwyddo uchel a chyson ym mhob darpariaeth, gan gynnwys y chweched dosbarth a’r dysgu galwedigaethol llwyddiannus, sy’n canolbwyntio ar gyflogwyr.

Mae bod ar y brig mewn arolwg dysgwyr, cyflogwyr a staff, yn parhau i fod yn sail ar gyfer gwella’n barhaus yng Ngholeg Cambria. Rydym yn falch o’n cyflawniadau a’n bod yn ymateb yn gadarnhaol i fyfyrwyr a staff yn dilyn canlyniadau arolygon.

Yn 2016 roedd gan y coleg gyfradd lwyddo genedlaethol uwch na'r cyfartaledd, sef 99% ar gyfer canlyniadau Safon Uwch. Cynyddodd nifer y myfyrwyr a enillodd y graddau uwch yn sylweddol, gyda thros 50% o'r canlyniadau a ddyfarnwyd yn raddau A*, A neu B uchaf a 78% yn cyflawni graddau A * i C

Cafodd 27 o fyfyrwyr ganlyniadau rhyfeddol a llwyddo i ennill graddau A*/A ym mhob un o’u pynciau.
Darllen rhagor

Arwain y Sector

Yn 2014, llwyddodd y coleg i ennill Wobr Pen-blwydd Esgyniad y Frenhines am ei waith uchel ei barch yn y sector awyrofod.

Ar hyn o bryd, mae canolfan WorldSkills y coleg yn yr ail safle ac enillwyd medalau aur am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Mae dyfarniadau diweddar hefyd yn cynnwys Gwobrau Addysg Bellach TES lle dyfarnwyd Yvonne Evans yn Asesydd y Flwyddyn a David Jones OBE yn ennill gwobr Arweinydd AB y Flwyddyn.
Darllen rhagor

Partneriaethau

Mae Coleg Cambria yn gweithio gyda miloedd o gyflogwyr a phartneriaid i drawsnewid addysg a hyfforddiant yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.
Mae ein Prif Weithredwr yn cadeirio Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy ac mae’n arwain gyda datblygu rhanbarthol drwy Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, gan ddangos gwaith partneriaeth eithriadol gyda chyflogwyr pob maint, gan gefnogi datblygu’r gweithlu a thwf busnes.

Gydag un coleg arall yn unig yng Nghymru, rydym yn aelod balch o’r Grŵp Collab o golegau i weddnewid economi Prydain drwy gyflwyno addysg dechnegol a phroffesiynol ansawdd uchel.
Darllen rhagor

Yr Effaith Economaidd

Yn ystod 2016 rydym wedi parhau i weithio wrth wraidd ein cymunedau a'r economi, gan feithrin dyheadau a sgiliau ac anelu at barhau i wneud cyfraniad sylweddol i dwf economaidd y rhanbarth.
Yn ystod 2016, mae Coleg Cambria wedi parhau i ddarparu ystod eang o gyfleoedd prentisiaethau, hyfforddi cyflogwyr a chyfleoedd datblygu i gynorthwyo’r economi leol. Mae'r coleg yn falch o gael bod yn un o brif ddarparwyr hyfforddiant i fusnesau yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, gan eu cynorthwyo i feithrin gweithluoedd medrus a’u harwain at gymwysterau a llwyddiant achrededig.
Rydym wedi gweithio’n ddygn gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol i gyfoethogi profiad ein myfyrwyr, darparu’r gweithlu sgiliau lefel uwch sydd ei angen ar gyflogwyr, a chynyddu twf Gogledd Ddwyrain Cymru ac economi ardal Dyfrdwy-Merswy.

Coleg Cambria yw darparwr arweiniol partneriaeth a gafodd eu llunio gyda Grŵp Llandrillo Menai a’r WEA YMCA i roi cymorth ariannol i fusnesau ledled Gogledd Cymru i wella sgiliau a gwybodaeth gweithwyr. Nod y bartneriaeth yw cynorthwyo cyflogwyr i greu gweithlu medrus a hyblyg trwy hyfforddiant a datblygiad gyda chymhorthdal. Ymwelodd Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, â Magellan Aerospace ym mis Medi i lansio’r prosiect proffil uchel £16.2 miliwn Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr (SEE) hwn.

Yn dilyn proses dendro gystadleuol, enillodd y coleg gontract i gyflwyno dysgu a sgiliau yng Ngharchar Berwyn mewn partneriaeth â Novus, darparwr mwyaf Prydain o raglenni addysg, hyfforddiant a chyflogadwyedd i droseddwyr. Mae'r contract yn werth £18.7 miliwn dros 5 mlynedd ac mae'n dwyn ynghyd lefel uchel o ragoriaeth addysgol a sgiliau a fydd yn gwella ymhellach y cyfleoedd mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth yn ardal Wrecsam a’r tu hwnt iddi, yn ogystal â chreu 150 o swyddi newydd ar gyfer y rhanbarth.
Darllen rhagor

Ein Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth yng Ngholeg Cambria yw 'Bod yn sefydliad addysg a sgiliau arweiniol - a gydnabyddir yn rhyngwladol am ragoriaeth ym mhopeth a wnawn.'

Mae’r coleg yn parhau i fwrw ati gyda’i Weledigaeth 2020, gan gynnwys Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy newydd ac ehangu’n uchelgeisiol i addysg uwch a phrentisiaethau lefel gradd.

Ein prif flaenoriaeth yw parhau i ddarparu addysgu a dysgu rhagorol, er mwyn estyn, herio ac ysbrydoli ein dysgwyr i gyd i archwilio eu potensial llawn a’i gyflawni. Mae hyn yn hanfodol wrth i swyddogaeth Coelg Cambria ddod yn fwyfwy pwysig ar gyfer ein cymunedau a’n heconomi.
Darllen rhagor

Ein Hymddygiadau

Mae ein hymddygiadau yn diffinio’r agweddau a’r safonau rydym yn eu disgwyl gan bawb yng Ngholeg Cambria. Maent yn sail ar gyfer ein hethos ac maent yn allweddol er mwyn i ni gyflawni ein blaenoriaethau, safonau a’n targedau.

Croeso i Goleg Cambria (fideo iaith arwyddion)