• John Clutton – Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  John yw Cadeirydd cyntaf Coleg Cambria ers sefydlu’r Coleg ar 1 Awst 2013.  Mae ganddo brofiad a dealltwriaeth helaeth o fyd addysg gan y bu yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint.  Yn ystod ei gyfnod yn y swydd, bu’n gadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir y Fflint, cadeirydd Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc ac yn Arolygydd ysgolion i Estyn.  Yn dilyn ei ymddeoliad yn 2007, fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn aelod o Fwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych. Ar wahoddiad Cyngor Wrecsam, bu’n gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Dysgu Wrecsam a bu’n llywodraethwr wedi’i benodi gan yr awdurdod addysg leol mewn ysgol uwchradd leol.  Hefyd bu yn aelod o Fwrdd Llywodraethol Coleg Ial, Wrecsam.  Fe’i hetholwyd gan Gadeiryddion Colegau Addysg Bellach yng Nghymru fel Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr ColegauCymru Cyf o 1 Awst 2017 a cyn hynny fei’ hetholwyd yn sylwedydd ar Fwrdd…

  Dysgu rhagor
 • Yr Athro Tim Wheeler – Aelod Busnes ac Is Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Penodwyd Tim yn Is-Ganghellor Prifysgol Caer yn 2005. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Yn ystod ei yrfa mae wedi dal swyddi mewn prifysgolion yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban a bu am gyfnod yn Uwch Ymwelydd Ysgolor Ymchwil yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen. Mae llawer o’i waith wedi ymwneud â ymgynghoriaethau academaidd a diwydiannol, yn ogystal â phrofiad yn Ewrop, America ac Awstralia. Mae wedi cyhoeddi dros 120 o erthyglau, llyfrau ac adroddiadau ymchwil mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys seicoffarmacoleg, dyslecsia, cyfathrebu a diogelwch. Mae’n cadeirio Chester Academies Trust (UCAT) ac wedi bod yn llywodraethwr ysgol a chorfforaeth addysg bellach dros 25 mlynedd. Mae’n Ddirprwy Raglaw Swydd Gaer ac mae’n cymryd rhan weithredol yn Eglwys Gadeiriol Caer fel Canon Lleyg.  Mae wedi derbyn rhyddfraint Dinas Llundain. Mae Tim yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Archwilio a Risg.

  Dysgu rhagor
 • Yana Williams – Prif Weithredwr

  Daeth Yana Williams yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ym mis Ionawr 2020. Cafodd ei haddysg mewn ysgol gynradd ac uwchradd yn yr Wyddgrug, a chwblhaodd ei hastudiaethau Safon Uwch yn hen Goleg Glannau Dyfrdwy. Yn gyn-fyfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cafodd ei swydd addysgu gyntaf yng Ngholeg Cymunedol Knowsley, yn Lerpwl. Yn ddiweddarach, symudodd i Goleg Runshaw yn Swydd Gaerhirfryn, cyn ail-ymuno â Choleg Glannau Dyfrdwy mewn swydd reoli, gan oruchwylio’r cwricwlwm mewn amrywiaeth eang o feysydd, o waith adeiladu i’r maes arlwyo. Yna, aeth ymlaen i swydd Is-bennaeth yng Ngholeg Blackburn a Choleg Hugh Baird, Lerpwl ar ôl hynny, lle bu’n Brif Weithredwr/Bennaeth am 8 mlynedd.

  Dysgu rhagor
 • Rachel Clacher – Aelod Busnes

  Rachel yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Moneypenny, cwmni blaenllaw byd eang am wasanaeth ateb ffonau a derbynfeydd allanol. Ers ei ddechrau o’r newydd yn 2000 gyda’i brawd Edward a buddsoddiad bychan o £10,000, mae’r cwmni’n ymdrin â deng miliwn o alwadau yn flynyddol ar ran dros 8,000 o fusnesau ledled y DU, yn cyflogi 500 o bobl, newydd symud i bencadlys flaenllaw newydd yn Wrecsam ac wedi ehangu i’r farchnad yn yr Unol Daleithiau. Enillodd y cwmni Wobr y Frenhines am Fenter, a chaiff ei gydnabod yn un o’r Cwmnïau Gorau i Weithio Iddynt yn y DU. Heddiw, mae Rachel yn canolbwyntio ar gyfeiriad strategol y cwmni ac yn rhedeg Moneypenny Foundation: elusen sy’n dod â chyfleoedd newydd ym mywyd a gwaith menywod ifanc dan anfantais. Mae llwyddiant ysgubol y cyfleoedd hyn yn ardal Wrecsam wedi esgor ar fwy o swyddi dan hyfforddiant yn cael eu rhedeg mewn trefi a dinasoedd…

  Dysgu rhagor
 • Gareth Davies – Aelod Busnes

  Mae Gareth yn Bennaeth rhaglen adain A350 yn Airbus, Brychdyn. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad fel uwch-arweinydd mewn gwahanol gwmnïau mewn nifer o leoliadau yn Ewrop. Mae’n wirfoddolwr gyda Chlwb Pêl-droed Marford a Chlwb Pêl-droed Iau Gresffordd, a thrwy ei wraig mae’n gwirfoddoli gyda Home-Start Wrecsam. Gareth yw Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer peirianneg ac adeiladu yn y Coleg.

  Dysgu rhagor
 • Jacob Evans – Myfyriwr Lywodraethwr

  Mae Jacob yn fyfyriwr ar saflle Chweched Glannau Dyfrdwy sy’n astudio Lefel A mewn Economeg, y Gyfraith a Llywodraeth a Gwleidyddiaeth. Mae’n dyheu am yrfa mewn gwasanaethau ariannol ar ôl cwblhau naill ai gradd prentisiaeth neu radd draddodiadol. Mae diddordebau Jacob yn cynnwys gwleidyddiaeth leol, gweithio’n wirfoddol a darllen gwaith ffuglen a ffeithiol.

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor