• Yr Athro Tim Wheeler – Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Penodwyd Tim yn Is-Ganghellor Prifysgol Caer yn 2005 ac fe ymddeolodd yn 2020 . Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Yn ystod ei yrfa mae wedi dal swyddi mewn prifysgolion yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban a bu am gyfnod yn Uwch Ymwelydd Ysgolor Ymchwil yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen. Mae llawer o’i waith wedi ymwneud â ymgynghoriaethau academaidd a diwydiannol, yn ogystal â phrofiad yn Ewrop, America, Tsieina ac Awstralia. Mae wedi cyhoeddi dros 120 o erthyglau, llyfrau ac adroddiadau ymchwil mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys seicoffarmacoleg, dyslecsia, cyfathrebu a diogelwch. Mae wedi bod yn llywodraethwr ysgol a chorfforaeth addysg bellach dros 30 mlynedd. Mae’n Ddirprwy Raglaw Swydd Gaer ac mae’n cymryd rhan weithredol yn Eglwys Gadeiriol Caer fel Canon Lleyg.  Mae wedi derbyn rhyddfraint Dinas Llundain. Bydd yn cymryd rôl Cadeirydd y Bwrdd o fis Ionawr 2021.

  Dysgu rhagor
 • Marjorie Thomson – Aelod Cymuned ac Is Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Mae Marjorie wedi gweithio ym maes addysg ers 35 mlynedd a mwy. Dechreuodd fel athrawes ysgol gynradd, yna fel Prifathrawes ac yn ddiweddarach fel tiwtor cysylltiol/tiwtor cyswllt ar gyfer Prifysgol Caer a Phrifysgol Cumbria. Mae Marjorie wedi adeiladu a chynnal perthynas gref gyda’i chymuned dros nifer o flynyddoedd. Mae’n Gynghorydd Cymuned dros Wern-y-Mynydd ac yn eu cynrychioli ar bwyllgor Un Llais Cymru Sir y Fflint. Bellach mae yn cynrychioli Sir y Fflint ar Gorff Gweithredol Cenedlaethol Un Llais Cymru ble mae’n Is Gadeirydd. Yn ogystal, mae hi’n Gadeirydd pwyllgor Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru.   Mae hi’n un o ymddiriedolwyr Home-Start Sir y Fflint a Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint. Mae hefyd yn aelod o bwyllgor Sir y Fflint ar gyfer y Bartneriaeth Datblygu Wledig. Fe weithredodd yn flaenorol fel Ymgynghorydd Cyffredinol Cyngor ar Bopeth, Sir y Fflint. Mae Marjorie yn gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg ac yn aelod o…

  Dysgu rhagor
 • Yana Williams – Prif Weithredwr

  Daeth Yana Williams yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ym mis Ionawr 2020. Cafodd ei haddysg mewn ysgol gynradd ac uwchradd yn yr Wyddgrug, a chwblhaodd ei hastudiaethau Safon Uwch yn hen Goleg Glannau Dyfrdwy. Yn gyn-fyfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cafodd ei swydd addysgu gyntaf yng Ngholeg Cymunedol Knowsley, yn Lerpwl. Yn ddiweddarach, symudodd i Goleg Runshaw yn Swydd Gaerhirfryn, cyn ail-ymuno â Choleg Glannau Dyfrdwy mewn swydd reoli, gan oruchwylio’r cwricwlwm mewn amrywiaeth eang o feysydd, o waith adeiladu i’r maes arlwyo. Yna, aeth ymlaen i swydd Is-bennaeth yng Ngholeg Blackburn a Choleg Hugh Baird, Lerpwl ar ôl hynny, lle bu’n Brif Weithredwr/Bennaeth am 8 mlynedd.

  Dysgu rhagor
 • Rachel Clacher – Aelod Busnes

  Rachel yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Moneypenny, cwmni blaenllaw byd eang am wasanaeth ateb ffonau a derbynfeydd allanol. Ers ei ddechrau o’r newydd yn 2000 gyda’i brawd Edward a buddsoddiad bychan o £10,000, mae’r cwmni’n ymdrin â deng miliwn o alwadau yn flynyddol ar ran dros 8,000 o fusnesau ledled y DU, yn cyflogi 500 o bobl, newydd symud i bencadlys flaenllaw newydd yn Wrecsam ac wedi ehangu i’r farchnad yn yr Unol Daleithiau. Enillodd y cwmni Wobr y Frenhines am Fenter, a chaiff ei gydnabod yn un o’r Cwmnïau Gorau i Weithio Iddynt yn y DU. Heddiw, mae Rachel yn canolbwyntio ar gyfeiriad strategol y cwmni ac yn rhedeg Moneypenny Foundation: elusen sy’n dod â chyfleoedd newydd ym mywyd a gwaith menywod ifanc dan anfantais. Mae llwyddiant ysgubol y cyfleoedd hyn yn ardal Wrecsam wedi esgor ar fwy o swyddi dan hyfforddiant yn cael eu rhedeg mewn trefi a dinasoedd…

  Dysgu rhagor
 • Jacob Evans – Myfyriwr Lywodraethwr

  Mae Jacob yn fyfyriwr ar saflle Chweched Glannau Dyfrdwy sy’n astudio Lefel A mewn Economeg, y Gyfraith a Llywodraeth a Gwleidyddiaeth. Mae’n dyheu am yrfa mewn gwasanaethau ariannol ar ôl cwblhau naill ai gradd prentisiaeth neu radd draddodiadol. Mae diddordebau Jacob yn cynnwys gwleidyddiaeth leol, gweithio’n wirfoddol a darllen gwaith ffuglen a ffeithiol.

  Dysgu rhagor
 • Gareth Jones – Llywodraethwr

  Daw Gareth yn wreiddiol o Gaernarfon ac astudiodd Amaethyddiaeth yng Ngholeg Amaethyddol Cymru yn Aberystwyth, lle enillodd HND mewn Amaethyddiaeth. Ar ôl cyfnod yn godro gwartheg yn Seland Newydd, treuliodd amser yn rheoli ffermydd cig eidion, defaid a thir âr yng Nghanolbarth Cymru, ac yna bu’n gweithio am ddwy flynedd fel arbenigwr cig eidion i’r Comisiwn Cig a Da Byw. Ers mis Mehefin 1993, cafodd Gareth ei gyflogi gan yr Arglwydd Newborough fel Rheolwr Fferm Rhug yng Nghorwen. Troswyd y fferm yn gynhyrchiad organig yn 2000 ac mae ganddi safle torri cig ar y fferm, ynghyd â siop fferm a safle gyrru trwodd. Mae’r gweithrediad ffermio a reolir ganddo bellach yn estyn dros 6,000 erw. Mae Gareth yn Gymrawd y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol ac yn gyn-gadeirydd Panel Cymru CARAS (Cyngor Gwobrau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol) a bu’n Gadeirydd Rhanbarth Cymru Sefydliad Moredun am y naw mlynedd diwethaf.

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor