• Abby Cooper fydd y fyfyrwraig Gwyddoniaeth gyntaf o ganolfan chweched dosbarth £15 miliwn i fynd i Brifysgol Caergrawnt.

Mae Abby – sydd ond newydd droi’n 18 oed yr wythnos diwethaf – wedi cwblhau cyrsiau Safon Uwch mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a Mathemateg Bellach yng Ngholeg Cambria, a bydd yn dechrau cwrs gradd yn y Gwyddorau Naturiol yn y sefydliad clodfawr yr hydref hwn. 

Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Elfed ym Mwcle, cafodd ei henwi’n Fyfyriwr y Flwyddyn – Chweched Glannau Dyfrdwy yn seremoni wobrwyo flynyddol y coleg, a gynhaliwyd yn rhithiol oherwydd COVID-19. 

Yn ddiweddar, dechreuodd Abby swydd fel gweithiwr allweddol mewn archfarchnad leol, ac fel miloedd ar filoedd o fyfyrwyr ledled y Deyrnas Unedig, ni chafodd sefyll ei harholiadau yr haf hwn oherwydd y pandemig.

Ond mae wedi parhau i fod yn gadarnhaol, ac mae’n edrych ymlaen at bennod nesaf ei haddysg yn un o brifysgolion blaenllaw’r byd. 

“Doedd gen i ddim syniad mai fi yw’r fyfyrwraig gyntaf i fynd o’r coleg newydd i astudio gwyddoniaeth yng Nghaergrawnt nes iddo gael ei grybwyll yn y seremoni gwobrwyo myfyrwyr, felly roedd yn sioc ac yn anrhydedd enfawr,” dywedodd Abby, sy’n byw yn New Brighton, ger yr Wyddgrug. 

“Ces i’r cyfle i gael rhagflas ar fywyd yn y brifysgol ar ymweliad preswyl, ac fe wnes i fwynhau’r profiad yn fawr.  

“Fe wnes i weld rhyw faint ar y safle ar fy niwrnod cyfweliad, ond heb fod yn llawer oherwydd roeddwn i’n nerfus ac yn canolbwyntio ar y cyfweliad ei hun!”

Dywedodd hefyd: “Bydd yn gyfle anhygoel i fi gael fy addysgu gan eu hacademyddion a’u darlithwyr, ac mae’n rhywbeth dwi’n edrych ymlaen ato’n fawr.”

Diolchodd Abby i’r staff yn Cambria am y cyfleoedd a’r cymorth a gafodd yn ystod y ddwy flynedd ac anogodd y myfyrwyr hynny sy’n aros am ganlyniadau TGAU i’w dilyn ac ymuno â’r coleg i astudio cyrsiau Safon Uwch.

“Roedd Cambria yn gam gwych i fi, a dwi’n falch iawn fy mod i wedi dewis dod i Chweched Glannau Dyfrdwy,” meddai.

“Es i i noson agored ac roeddwn i wrth fy modd gyda’r cyfleusterau anhygoel a’r staff cefnogol. O’r adeg honno dim ond un dewis oedd i fi.

“Dwi wedi mwynhau bod yn y coleg yn fawr a hyd yn oed yn y misoedd diwethaf dwi wedi gallu gwneud cynnydd. Yn ffodus, roedden ni wedi gorffen y rhan fwyaf o’n cyrsiau cyn y cyfnod clo ac roedden ni wedi gallu eu gorffen trwy fideo gynadledda ac adnoddau a llwyfannau eraill, ac felly fe wnaeth weithio’n dda.”

Dymunodd Miriam Riddell, Pennaeth Cynorthwyol a Phennaeth Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy, bob lwc at y dyfodol, gan ganmol ei dyfalbarhad a’i hagwedd benderfynol ers ymuno â’r coleg.

“Abby ydi ein myfyrwraig Gwyddoniaeth gyntaf i fynd i brifysgol Caergrawnt, ac mae’n un o’r dysgwyr mwyaf diwyd i mi ei chyfarfod,” dywedodd.

“Mae hi wedi bod yn fyfyriwr gwych, a does dim amheuaeth y bydd yn mynd ymlaen i gyflawniadau gwych. 

“Mae’r nifer o ddysgwyr sydd gennym ni sy’n cael eu derbyn i brifysgol Rhydychen a Chaergrawnt yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac mae’n gyflawniad ardderchog.”

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Safon Uwch a’r ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener