Croesawyd Prifysgol Aberystwyth gan Goleg Cambria i’w safle yn Llysfasi, lle arddangosodd  ymchwilwyr o’u Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ganlyniad y bartneriaeth arloesol a grëwyd rhwng y ddau sefydliad yn 2018.

Cydweithiodd coleg y tir ac IBERS yn agos i gyflawni’r fenter PreciseAg, gan gynnal treialon chwyldroadol o Dechnoleg Da Byw Manwl Gywir ar fferm.


Canolbwyntiodd y prosiect ar dreialon llaeth, cig eidion a defaid ac edrychodd ar faterion a chyfleoedd posibl o fewn y sector yn y dyfodol i ddefnyddio technoleg, gan gynnwys canfod salwch yn gynnar mewn lloi, a’r fantais o nodi cymeriant bwyd mewn gwartheg godro.

 

Yn y rhaglen ddiweddaraf hon – a gynhaliwyd ar-lein oherwydd pandemig Covid-19 – cymerodd y dysgwyr ran mewn sesiwn Holi ac Ateb gyda thimau IBERS presennol, gweithdai rhyngweithiol, cwis, a chael cyngor ac arweiniad ar sut i wneud cais prifysgol a pharatoi datganiad personol.

Dywedodd Elin Roberts, arweinydd safle a Phennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol yn Llysfasi: “Roedd cynnal y rhith ddigwyddiad Amaethyddiaeth Fanwl Gywir yn bwysig eleni, doedden ni ddim am i’r dysgwyr golli allan ar y cyfle hwn.

“Rhoddodd rith drosolwg iddyn nhw o’r cyfleusterau a rhagflas o fywyd yn eu darpar yrfaoedd.

“Roedd y sesiynau’n ymdrin â manteision amaethyddiaeth fanwl gywir yn seiliedig ar ymchwil wyddonol ac ar waith treialon fferm, a fydd yn hanfodol i gefnogi busnesau fferm mewn blynyddoedd i ddod.”

Ychwanegodd: “Mae’r digwyddiad hwn a’r berthynas gydag IBERS nid yn unig o fudd i’n myfyrwyr presennol ond hefyd i’n dysgwyr cyswllt ysgolion sy’n dymuno mynd i brifysgol.

“Mae’r adborth cadarnhaol a gawson ni yn brawf o hynny a byddwn yn parhau i ffurfio a chynnal cydberthnasau allweddol sy’n adlewyrchu anghenion diwydiant yn y dyfodol.”

Ewch i www.cambria.ac.uk am ragor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau’r tir sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl