• Gwnaeth unigolyn DIFLINO fynd ar daith anhygoel i godi arian ar gyfer elusen sy’n cefnogi dioddefwyr camdriniaeth

Yn 2018 gwnaeth lwyddo i gwblhau’r her tri chopa, a’r Crazy 7 yn yr Alban – gan gynnwys y Cairngorms. Blwyddyn yn ddiweddarach, mae Karl Jackson wedi cwblhau’r Her Bysedd Oer yn ystod y gaeaf.  

Mae Karl yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer y Sefydliad i Dechnoleg ar safle Ffordd y Bers Coleg Cambria yn Wrecsam. Gwnaeth Karl deithio 100 milltir dros bedwar diwrnod mewn amodau llwm dros fynyddoedd y Rhinogydd yn Eryri, rhai o’r tiroedd mwyaf garw yn y DU.  

Yn ogystal â rhew ac eira, gwnaeth Karl gerdded drwy greigiau garw, bryniau serth, a chorstir gyda bag ar ei gefn a dim ond Paul Standring, darlithydd mewn Addysg Uwch a staff Adeiladu Technegol  yn gwmni.

Ond, roedd hi’n werth yr holl strach; gyda’i gilydd gwnaeth y ddau godi £1359 er budd Cerrig Camu Gogledd Cymru, elusen sydd wedi’i sefydlu ers amser hir sy’n darparu gwasanaethau cwnsela therapiwtig a chymorth i oedolion a gafodd eu cam-drin yn feddyliol ac yn gorfforol pan oeddynt yn blant.

“Diolch yn fawr iawn i bawb a wnaeth roi arian, rydyn ni wedi ein llethu gan yr ymateb,” meddai Karl.

“Roedd yn her frawychus, roedden ni’n wynebu tywydd oer ac roedd y daith yn galed iawn ar adegau, y enwedig oherwydd ein bod ni’n cario bwyd, dŵr a chyfarpar yn ein bagiau, er gwaethaf hyn, gwnaeth y ddau ohonom ni lwyddo.”

Ychwanegodd Karl “Mae Cerrig Camu Gogledd Cymru yn elusen anhygoel felly rydyn ni’n falch ein bod ni wedi gallu cyfrannu at yr holl waith gwych y maen nhw’n ei wneud yn ein cymuned.” 

Gwnaeth Shirley McCann, Gwirfoddolwr a Rheolwr Digwyddiadau ddiolch i Karl a Paul am eu holl waith.

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth, roedd yn gyflawniad anhygoel a gododd arian hanfodol i’n helusen,” meddai Shirley.

“Bydd yr arian yn help mawr i ni newid bywydau pobl sy’n agored i niwed yng Ngogledd Cymru sy’n delio gyda’r effeithiau hyd oes o’u trawma pan oeddynt yn blant. Bydd bob ceiniog yn mynd yn syth tuag at ddarparu ein gwasanaethau arbenigol.

“Oherwydd pandemig y Coronafeirws rydyn ni wedi gorfod canslo gymaint o’n digwyddiadau codi arian, felly roedd yn rhaid i ni ddibynnu ar fwyfwy o roddion hael gan ein cefnogwyr. Roedd hyn yn heriol dros ben gan ein bod ni’n gweld cynnydd sylweddol yn y niferoedd o alwadau i’n llinell gymorth yn ystod y cyfnod clo. 

“Mae ymdrechion bobl fel Karl wir wedi ysbrydoli eraill ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn amdano; bydd ei gefnogaeth yn helpu newid bywydau pobl. Anhygoel!”

Gwnaeth Karl ddiolch i Goleg Cambria, Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru a chwmnïau partneriaeth eraill gan gynnwys Anwyl, Wynne Construction, Redrow, M&P Construction, Jones Bros a Knights Construction Group am eu cefnogaeth.  

Os hoffai unrhyw un ymgymryd â her neu weithgaredd codi arian i gefnogi gwaith Cerrig Camu Gogledd Cymru, ffoniwch Shirley ar 07483 994 430.  

Am ragor o wybodaeth am Cerrig Camu Gogledd Cymru, ewch i www.steppingstonesnorthwales.co.uk

yn ôl