Roedd Teigan Jones yn ansicr o’r hyn oedd i ddod yn ei bywyd ar ôl methu ei TGAU a chael y newyddion na fyddai’n cael mynd i’r coleg. 

7 mlynedd yn ddiweddarach mae hi wedi cwblhau cyfres o raglenni Gofal Anifeiliaid a Rheolaeth Anifeiliaid. Erbyn hyn mae hi’n gweithio tuag at yrfa mewn cadwraeth ac yn ymchwilio i gynefinoedd rhywogaethau amffibiaid gwarchodedig ar arfordir Gogledd Cymru.

Roedd y ferch 23 oed o Ronant yn ansicr o ba lwybr i’w ddilyn pan benderfynodd hi wneud cais ar gyfer diploma lefel mynediad ar safle Llaneurgain Cambria.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gwnaeth Teigan barhau i wella, gan ennill nifer o gymwysterau – gan gynnwys Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) – ac mi fydd hi’n graddio o’r Brifysgol yn hwyrach yn y flwyddyn gan gwblhau gradd blwyddyn atodol.

 “Roeddwn i’n mwynhau astudio Gofal Anifeiliaid yn yr ysgol, dyna oedd yr unig faes roeddwn i’n ei ystyried wrth adael,” meddai hi.

“Nid oeddwn yn disgwyl cael lle pan wnes i gais ar gyfer Coleg Cambria; a phan gefais le yn y coleg, roeddwn i wrth fy modd. Diolch i’r darlithwyr anhygoel a’r staff yn Llaneurgain a wnaeth fy nghefnogi i fagu gymaint o hyder.”

Mae Teigan yn diolch i’w phartner Jonathan a’i theulu am ddylanwadu’n bositif arni ac achosi’r newid mawr yn ei bywyd. Ar gyfer ei thraethawd hir mae Tiegan yn astudio ymagweddau a chynefinoedd y llyffant Natterjack, rhywogaeth sy’n dirywio ac yn byw yn y twyni tywod ar yr arfordir ger Talacre a Phrestatyn.

“Mae wedi bod yn ddiddorol iawn ac yn golygu llawer iawn i mi yn bersonol gan fod eu cynefin ar fy stepen drws,” meddai hi.

“Mae’n brosiect diddorol gan eu bod nhw mewn perygl, sy’n gysylltiedig gyda fy uchelgais i weithio gydag anifeiliaid mewn cadwraeth, i fod yn ymarferol wrth geisio gwneud gwahaniaeth i’r amgylchedd.”

DywedoddTeigan, sydd wedi bod yn gweithio ar y rheng flaen mewn archfarchnad yn ystod y pandemig: 

“Heb gefnogaeth y staff yn Llaneurgain, ni fuasai hyn wedi bod yn bosib, roedd y ddealltwriaeth a’r anogaeth a gefais i gennynt yn anhygoel.

“Am gyfnod o chwech mis collais fy llais ac roedd yn anodd i mi siarad, roedden nhw mor amyneddgar a chefnogol, gan fy nghefnogi i wella ac i gredu ynof fi fy hun.

“Nid ydi astudio ar-lein yn ystod y cyfnod clo wedi bod yn hawdd i mi a myfyrwyr eraill, ond roedden ni’n cefnogi  ein gilydd.

“Ymuno â Choleg Cambria Llaneurgain oedd un o’r dewisiadau gorau ‘dwi erioed wedi ei wneud, ac ni fyddaf byth yn ei anghofio.”

Gwnaeth Sadie Thackaberry, Arweinydd Rhaglen ar gyfer yr HND mewn Rheolaeth Anifeiliaid yn Cambria longyfarch Teigan ar y dyfalbarhad a’r angerdd y mae wedi’u dangos ers ymuno â’r coleg.

 “Mae cael gwybod ein bod ni wedi chwarae rhan allweddol yn llwyddiant Teigan yn galonogol, ond iddi hi y mae’r diolch, roedd hi’n benderfynol i ddangos ei bod hi’n gallu llwyddo,” meddai hi.

 “Mae hi wedi datblygu’n sylweddol, ac rydyn ni’nn sicr y bydd ganddi yrfa lwyddiannus mewn cadwraeth o’i blaen – pob lwc Teigan. Rydyn ni’n falch iawn ohonot ti!”

yn ôl