Bydd Coleg Cambria Llysfasi yn cynnal y digwyddiad rhwng 10am a 2pm ddydd Sadwrn (26 Mehefin).

Gan gadw at reolau pellter cymdeithasol a mesurau diogelwch coronafeirws, mae staff ar y safle Sir Ddinbych – sy’n dathlu ei ganmlwyddiant – yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr am y tro cyntaf ers dyfodiad y pandemig wanwyn y llynedd.

Mae gweithgareddau ‘sgwrs a thaith’ rhithwir wedi cael eu cynnal yn ystod y misoedd diwethaf ond dywed Elin Roberts, Arweinydd Safle a Phennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol yn Llysfasi, eu bod wrth eu boddau i agor eu drysau i’r cyhoedd eto.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael pobl yn ôl yn Llysfasi, yn enwedig darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd,” meddai Elin.

“Bu llawer o ddatblygiadau cyffrous yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydyn ni’n dymuno eu rhannu, a chynlluniau ar gyfer y dyfodol a fydd o ddiddordeb i’r rhai sy’n dymuno astudio gyda ni o fis Medi, yn ogystal â’n partneriaid yn y sectorau amaethyddiaeth, peirianneg amaethyddol a choedwigaeth.

“Gallwn sicrhau i bawb sy’n mynychu ddydd Sadwrn bod diogelwch yn hollbwysig, felly bydd mesurau pellter cymdeithasol ar waith a bydd y gweithgareddau yn yr awyr agored.

“Rydyn ni wedi ein croesi bysedd am gael haul a nifer da o bobl yn dod; mae hon yn flwyddyn arbennig i ni felly bydd yn wych cael pobl yn ôl ar y safle o’r diwedd i weld y gwaith anhygoel sy’n digwydd yma.”

Bydd mynychwyr yn cael cyfle i gyfarfod â thiwtoriaid, y tîm gwasanaethau myfyrwyr a dysgwyr presennol, yn ogystal â mynd ar daith o’r safle.

Ymhlith y cyrsiau sydd ar gael i’w trafod mae Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid, Nyrsio Anifeiliaid, Twtio Cŵn, a Choedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad, yn benodol y Diploma Tilhill.

Gyda chynlluniau ar gyfer fferm ddi-garbon a nifer cynyddol o bartneriaethau gyda sefydliadau arloesol fel Kubota, Tilhill ac AGCO, mae Elin yn hyderus bod canrif gyntaf Llysfasi wedi gosod y sylfeini ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol.

“Mae cymaint o gyfleoedd ac opsiynau i unrhyw un sy’n ymuno â’r coleg,” meddai.

“Byddwn ni’n parhau i lywio heriau Covid ond rydyn ni hefyd wedi bod yn meddwl yn y tymor hir wrth i’n cwricwlwm, ein technolegau a’n cyfleusterau barhau i ddatblygu, felly bydd yn gadarnhaol cael dangos hynny y penwythnos hwn.”

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy: www.cambria.ac.uk/llysfasiopenday 

Am ragor o fanylion, anfonwch e-bost at reception-llysfasi@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267931. 

yn ôl