• Cerddodd pennaeth coleg arloesol bellter anhygoel o 48 milltir mewn 14 awr ar draws tair sir er budd elusen i blant

Cerddodd David Jones Prif Weithredwr Coleg Cambria a’i wraig Julia draws gwlad i bob un o 5 safle’r coleg yng Ngogledd Cymru i godi arian er budd NSPCC.

Mae’r cwpl eisoes wedi casglu dros £9,000 ond maent dal i wthio i gyrraedd eu targed o £10,000.

Ar ôl dechrau am 5.00am o Lysfasi ddydd Sadwrn, cerddodd David a Julia i Laneurgain ac ymlaen i Lannau Dyfrdwy cyn cerdded am Iâl a Ffordd y Bers yn Wrecsam.

Wedyn, cerddon nhw yn ôl am Lysfasi, ger Rhuthun – pellter aruthrol o 100,000 cam neu 48 milltir mewn 13 awr 45 munud o gerdded.

Cwblhaodd Julia’r her er gwaethaf swigod ar ei thraed a phoenau am lawer o’r prynhawn, a gwthiodd y ddau ei gilydd yn eu blaen yr holl ffordd, gyda chefnogaeth gyrwyr ceir yn mynd heibio, ffrindiau, cydweithwyr a’u teulu.

“Roedd yn ddiwrnod bendigedig, ac yn sialens heriol iawn mewn gwres chwilboeth,” dywedodd David.

“Dechreuodd Julia gael trafferthion tua hanner ffordd, ond mentrodd yn ei blaen yn ddewr iawn a helpon ni ein gilydd dros y llinell.

“Mae’n rhaid i mi ddiolch i bawb sydd wedi ein helpu trwy gydol y dydd ei hun ac i bawb sydd wedi cyfrannu’ i’r elusen.

“Rydyn ni’n dal i gasglu arian, felly mae yna dal amser i‘n cefnogi ni – rydyn ni a’r NSPCC yn gwerthfawrogi pob ceiniog, gan fod pob cyfraniad yn mynd tuag at achos anhygoel.”

Un o wasanaethau NSPCC a fydd yn cael budd o’u hymdrechion yw ‘Speak Out Stay Safe’ – ymgyrch chwyldroadol lle mae staff a gwirfoddolwyr, a gafodd hyfforddiant arbenigol, yn ymweld ag ysgolion cynradd i sôn am wasanaethau sy’n cyflwyno’r wybodaeth y mae’r disgyblion eu hangen i adnabod ac i drafod camdriniaeth.

Mae’r elusen wedi ymweld â 147 o ysgolion, a hynny dim ond yng Ngogledd Cymru, yn 2016-17 gan siarad â 12,575 o blant.

Bu staff a gwirfoddolwyr yr ymgyrch yn ymweld â dros 58,000 o blant mewn 491 o ysgolion cynradd ledled Cymru.  Ond mae’r elusen blant flaenllaw eisiau ymweld â rhagor o ysgolion yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac mae’r arian a godwyd gan bobl fel David, yn ein helpu ni gyflawni hynny.

Dywedodd hefyd: “Roedd yn ddiwrnod hir ac anodd, ond rydyn ni mor falch o bob cam a’n bod ni wedi gorffen yr hyn ddechreuon ni.

“Mae NSPCC yn sefydliad gwych – dyma elusen enwebedig Cambria eleni – felly daliwch ati i gefnogi’r elusen.”

Rhoddodd Claire Hughes, rheolwr codi arian cymunedol a phartneriaethau ar gyfer NSPCC Cymru, deyrnged i David a Julia am ymgymryd â’r “her anferthol” dros yr elusen.

“Daeth yr haf i Gymru yn wir ac roedd y tywydd poeth yng Ngogledd Cymru yn gwneud y daith gerdded cymaint anoddach,” dywedodd Claire.

“Heb boeni dim, aeth David a Julia yn eu blaen i gyflawni eu nod.

“Bydd eu hymdrechion codi arian – yn ogystal â chyfraniadau a nawdd gan y rhai sydd wedi eu cefnogi – yn helpu NSPCC Cymru i barhau i frwydro dros blentyndod pob plentyn yng Ngogledd Cymru ac ymhellach na hynny.

“Rydyn ni’n dibynnu ar yr arian mae pobl fel David a Julia yn ei godi i gynorthwyo gyda’n gwasanaethau pwysig ar gyfer plant a theuluoedd, y gwaith addysgol rydyn ni’n ei gynnal mewn ysgolion, a Childline sydd ar gael 24/7 i blant sydd taer angen cymorth.”

I noddi David ewch i www.justgiving.com/fundraising/cylchcambriadaviddavidscambriacircle

I gael rhagor o wybodaeth am NSPCC Cymru, ewch i’r wefan: www.nspcc.org.uk

 

 

yn ôl