• Bydd rhaglen newydd yn darparu gweithwyr addysg proffesiynol gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i helpu pobl ifanc i ddelio gydag effeithiau pandemig COVID-19 ar eu hiechyd meddwl

Yn dilyn adborth gan nifer o sesiynau ar-lein am ddim i weithwyr addysg proffesiynol a drefnwyd gan Brifysgol Caer mewn partneriaeth â Choleg Cambria yn ystod y cyfnod clo cyntaf y llynedd, buan y sylweddolodd ysgolheigion fod angen rhannu mwy o wybodaeth er mwyn helpu i fynd i’r afael â materion ymlyniad, caledi, trawma ac iechyd meddwl mewn plant.

Gyda’r garfan gyntaf yn y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymlyniad, Trawma ac Iechyd Meddwl yn cofrestru fis Medi diwethaf, mae’r rhaglen eisoes wedi denu cryn sylw gan ddarparwyr addysg sy’n awyddus i fynd i’r afael â’r heriau parhaus a grëwyd gan y pandemig. 

Gweithiodd y Brifysgol yn agos gyda’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru i deilwra’r rhaglen yn benodol ar gyfer ei hanghenion ar ôl i gynrychiolwyr gymryd rhan mewn sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a gynhaliwyd gan y Brifysgol y llynedd. 

Mae’r garfan lwyddiannus gyntaf eisoes wedi cymryd rhan, gyda’r rhaglen yn canolbwyntio ar bobl ifanc dros 16 oed. Mae gweithwyr addysg proffesiynol o golegau chweched dosbarth eraill sydd i fod i gofrestru yn nes ymlaen eleni hefyd wedi cysylltu â’r Brifysgol.

Mae galw am y rhaglen wedi dod gan athrawon, staff cymorth bugeiliol mewn ysgolion a gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl a gwaith cymdeithasol. Mae’r sesiynau’n canolbwyntio ar feysydd emosiynau ac ymlyniad mewn dysgu, profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac iechyd meddwl a gwytnwch a dysgu. 

Bydd y cwricwlwm yn cynnwys edrych ar ddamcaniaethau datblygiad emosiynol a’r modd y mae ymlyniad a gwahanu cynnar yn effeithio ar ddatblygiad personoliaeth ac archwiliad o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod a’r modd y mae trawma yn effeithio ar yr ymennydd ac yn dod i’r amlwg mewn canfyddiad ac ymddygiad. 

Bydd myfyrwyr yn archwilio effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a sut y gallant effeithio ar wytnwch, iechyd meddwl, ymddygiad a deilliannau bywyd i blant, pobl ifanc ac oedolion, yn ogystal â deall ymddygiad heriol oherwydd iechyd meddwl, a meddwl amdano mewn ffordd newydd. 

Mae Jane Bradley, uwch ddarlithydd mewn Anghenion Arbennig ac Anableddau yn y Brifysgol, yn creu ac yn arwain tîm o arbenigwyr yn y maes i gyflwyno’r cymhwyster hwn. 

Meddai: “Nid yw’r meysydd sy’n cael eu hymdrin yn y rhaglen newydd hon erioed wedi bod yn fwy perthnasol ac rydyn ni wedi derbyn llawer iawn o ddiddordeb ynddi. 

“Erbyn hyn, mae ’na ddealltwriaeth ddofn, wirioneddol ymhlith gweithwyr proffesiynol o iechyd meddwl, ymddygiad, trawma a cholled ac mae’r pandemig wedi dod â hyn i’r amlwg. Rydyn ni’n credu y bydd y meysydd sy’n cael eu trafod yn y rhaglen hon yn rhoi hyder i’r rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, ac yn cymhwyso mwy arnyn nhw i’w helpu i ddatblygu a ffynnu.”

yn ôl