Mae Coleg Cambria wedi cael ei gymeradwyo fel Academi TGCh Huawei a bydd cyrsiau arloesol yn dechrau cael eu cyflwyno yn y coleg fis Medi. 

Mae Huawei wedi cynnal cyrsiau hyfforddi am ddim mewn mwy na 90 gwlad gyda 3,000 o hyfforddwyr a 60,000 o ddysgwyr ledled y byd.

Cambria fydd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i gynnal rhaglenni o’r fath, ac mae Cyfarwyddwr Datrysiadau Busnes, Nigel Holloway yn croesawu hyn.

Wedi ei leoli ar safle Iâl y coleg yn Wrecsam, dywedodd: “Mae’n anrhydedd ein bod ni wedi cael y cyfle yma, bydd yn galluogi Coleg Cambria i weithio mewn partneriaeth â Huawei er mwyn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl er mwyn ateb y galw, yn enwedig yn y gwaith. 

“Mae’r pandemig Covid-19 wedi dangos pa mor hanfodol ydi technoleg yn ein bywydau bob dydd, a bydd yr angen am dechnoleg yn cynyddu yn y dyfodol. 

“Rydyn ni’n parhau i geisio penderfynu pa gyrsiau y byddem yn eu cyflwyno yn y flwyddyn academaidd nesaf, ond y themâu ydi cyfrifiadura cwmwl, data mawr, deallusrwydd artiffisial, seiberddiogelwch a 5G, gan gynnwys themâu eraill.”

Ychwanegodd Nigel: “Wrth i’r berthynas ddatblygu, dwi’n siŵr fe fydd diddordeb yn cynyddu; mae’n brofiad anhygoel i gyflogwyr uwchsgilio ac i gwmnïau sydd eisiau paratoi eu gweithwyr ar gyfer rhagor o ddatblygiadau technolegol.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gael dechrau arni, mae’n un enghraifft arall o sut mae Coleg Cambria ar y blaen yn y byd academaidd a diwydiant yng Nghymru.”

Gall gyrsiau penodol gael eu teilwra i fodloni anghenion ac fe fydd dosbarthiadau nos ar gael yn rhithiol ac mewn person yn ddibynnol ar gyfyngiadau’r Coronafeirws, gan gynnig hygyrchedd a hyblygrwydd i gyfranogwyr.

Mae Huawei yn parhau i adeiladu strwythur o ddysgu, ardystio a chyflogaeth fyd-eang, ac mae’n canolbwyntio ar helpu creu ‘ecosystem dalent’ i wella cyfathrebu rhwng y diwydiant ac addysg, yn ogystal â helpu addysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr medrus TG. 

Mae Pallavi Malhotra, Cyfarwyddwr Rhaglen Academi TGCh Huawei yng Ngorllewin Ewrop, yn croesawu Coleg Cambria i’r rhaglen. 

“Mae’r Academi yn darparu cymaint o gyfleoedd am ddim ar gyfer y sector TGCh ac mae’n hollol hyblyg. Dyna pam rydyn ni wedi cael ymateb mor bositif ledled y byd ac mae wedi dod yn llawer iawn fwy poblogaidd,” meddai hi. 

“Hoffem annog cyflogwyr i archwilio’r ystod eang o ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus, gan fod yn cynnwys opsiynau a fuasai’n fuddiol iddyn nhw. 

“Rydyn ni’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiant, sy’n wych ar gyfer eu staff yn ogystal â’r dysgwyr, felly bydd lefel uchel o uwchsgilio, wrth i’r galw barhau i gynyddu.”

Ychwanegodd Pallavi: “Dwi mor falch bod Cambria yn ymuno â ni. Mae Cambria yn un o golegau mwyaf o ran maint a mwyaf uchelgeisiol y wlad, felly rydyn ni wrth ein boddau mai nhw fydd ein hacademi gyntaf yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen Cyrsiau Cyfrifiadura i Oedolion

yn ôl