• Mae un o Golegau BLAENLLAW Gogledd Cymru ar Restr Fer ar gyfer tair o brif wobrau addysg bellach Prydain.

Mae Coleg Cambria wedi cael ei enwebu ar gyfer y wobr Coleg y Flwyddyn yn the Times Educational Supplement (TES) 2018, a gynhelir mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Addysg a Hyfforddiant.

Mae’r grŵp, sydd wedi’i leoli yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam, hefyd yn cystadlu yn y categorïau Menter Addysgu a Dysgu Gorau ac Asesydd y Flwyddyn, gyda Tim Robinson, asesydd Dysgu yn y Gwaith, yn cael ei ddewis ar gyfer y categori Asesydd y Flwyddyn am ei waith yn y meysydd peirianneg awyrofod a thrydanol.

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr y coleg, bod y newyddion yn dilyn blwyddyn lwyddiannus yn 2017, lle bu Coleg Cambria yn lansio Canolfan Technoleg Peirianneg newydd; agor Ysgol Fusnes gwerth £3 miliwn, a bod dau o’i ddysgwyr yn cynrychioli Prydain yn rownd derfynol World Skills yn Abu Dhabi.

“Mae hi’n fraint anferthol ein bod ar y rhestr fer unwaith eto, ar ôl 12 mis anhygoel y llynedd,” dywedodd Mr Jones, a enwyd yn Arweinydd AB y Flwyddyn gan TES yn 2017.

“Mae addysgu a dysgu wrth graidd popeth rydyn ni’n eu gwneud, ac mae ein myfyrwyr a’n partneriaid yn flaenoriaeth.  Felly, mae enwebiad ein tîm Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai (UPS) am addysgu a dysgu eithriadol ac arloesol yn dra dymunol, ac mae’n adlewyrchu ymroddiad a gwaith caled ein staff.”

Dywedodd hefyd: “Hoffwn i longyfarch Tim am y clod y mae wedi ei dderbyn, sy’n gydnabyddiaeth hynod haeddiannol.”

“Mae Tim ar flaen y gad yn ein gwaith gyda chwmnïau yn y sectorau peirianneg awyrofod a thrydanol ac mae’n aelod llawn cymhelliant a hynod o bositif o’r tîm.”

“Yn ystod y naw mlynedd ddiwethaf, mae Tim wedi bod wrth gefn llwyddiant nifer o brentisiaid sydd wedi mynd ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus iawn yn y diwydiant.”

“Rydyn ni wrth ein boddau ei fod wedi cael ei ddewis, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at y seremoni wobrwyo ym mis Chwefror.”

Cafodd Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrau (UPS) Coleg Cambria eu dewis fel enghraifft o lwyddiant disglair ymysg sefydliadau AB oherwydd eu bod wedi llunio rhaglen flaenllaw fodern, sy’n creu dysgwyr, heini, hynod gymwys a chyflogadwy sy’n ateb anghenion y gwasanaethau lifrau heddiw.

Rhan allweddol o sut wnaethant wella oedd y newid mewn ffocws a arweiniodd at ailadeiladu’r rhaglen o gwmpas y sgiliau roedd eu hangen ar y dysgwyr i fod yn llwyddiannus.

Roedd hyn yn cynnwys meithrin gwytnwch, gwaith tîm a datrys problemau, a dewisiadau dull o fyw.

Dywedodd Mr Jones; “Yng Ngholeg Cambria mae taith gyfan y myfyriwr yn bwysig i ni; nid yn unig yr hyn maent yn ei ddysgu yn y dosbarth, ond eu hiechyd, sgiliau cymdeithasol a’u lles hefyd,”

“Mae’r ffaith bod TES wedi cydnabod hyn yn dangos ein bod ni ar y trywydd cywir ac yn dal i wella, sy’n hanfodol i’n llwyddiant ar gyfer y dyfodol, ac yn bwysicach fyth, dyfodol y myfyrwyr.”

Mae’r Gwobrau TSE yn dathlu arfer rhagorol ac arloesol ledled y sector addysg bellach, a dyma’r seithfed flwyddyn iddynt gael eu cyflwyno.

Gyda cholegau a darparwyr hyfforddiant yn cyflwyno niferoedd uchel iawn o enwebiadau, disgwylir i’r gwobrau eleni – a gynhelir yng ngwesty Grosvenor House, Llundain 23 Chwefror 2018 –  fod y dathliad mwyaf erioed.

Dywedodd Stephen Exley, golygydd TES FE: “Roedd ein panel o feirniaid arbenigol wedi eu plesio’n fawr gan safon y ceisiadau ac rwy’n edrych ymlaen at ddathlu’r rhagoriaeth sy’n bodoli trwy’r sector AB.  Llongyfarchiadau i’r holl ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer.”

Ychwanegodd Anne Milton, Y Gweinidog dros Brentisiaethau a Sgiliau, a fydd yn bresennol yn y gwobrau: “Llongyfarchiadau i’r sefydliadau rhagorol hynny sydd ar y rhestr fer, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n gwneud eu rhan i ddarparu addysg a hyfforddiant o’r radd flaenaf ledled y wlad.

“Mae angen darpariaeth addysg bellach o’r radd flaenaf arnom ni er mwyn creu rhagor o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc ac i ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar fusnesau.  Mae’r Gwobrau AB TSE yn rhoi cyfle i ni gydnabod enghreifftiau o arweiniad rhagorol yn y sector, gan gynnig ysbrydoliaeth i eraill sy’n gobeithio dilyn.”

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r ystod o gyrsiau a phrentisiaethau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk 

yn ôl