Mae coleg blaenllaw yng Ngogledd Cymru wedi dod yn un o brif ddarparwyr Gwobr Dug Caeredin yn y wlad ar ôl denu bron 20 gwaith mwy o fyfyrwyr nag a wnaeth ddwy flynedd yn ôl.

Bellach mae gan Goleg Cambria dros 100 o ddysgwyr yn cymryd rhan yn ei gynllun DofE, o’i gymharu â dim ond llond llaw yn 2015/16.

Mae’r coleg yn noddi lleoedd ar y cymwysterau efydd, arian ac aur ar gyfer pob myfyriwr dan 25 oed ar bob safle’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Mae’r rheiny sy’n astudio ar raglenni Sgiliau Byw’n Annibynnol hefyd yn gallu ymuno â’r cynllun Gwobr, fel unrhyw un dan 25 oed.

Dywedodd Paula Wood, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm, bod y coleg yn cydnabod pwysigrwydd cyfuno DofE â’i gwricwlwm i “gyfoethogi bywydau” ei ddysgwyr.

“Rydyn ni bellach yn ddarparwr addysg bellach mwyaf a mwyaf llwyddiannus Gwobr Dug Caeredin yng Nghymru,” meddai Paula.

“Rydyn ni’n credu bod y cynllun yn bwysig iawn a’i fod wedi helpu i gyfoethogi bywydau ein myfyrwyr, gan feithrin eu sgiliau ar gyfer y dyfodol.

“Dyna pam rydyn ni’n ei ddarparu i’n dysgwyr, gan na fyddai llawer ohonyn nhw wedi cael y cyfleoedd hyn o’r blaen.”

Dywedodd hefyd: “Mae Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored Glan Llyn yn Eryri yn un o’n partneriaid allweddol, ar gyfer yr alldeithiau DofE a hefyd fel lleoliad preswyl i’n dysgwyr.

“Mae cael pobl ifanc allan o’r ystafell ddosbarth ac i amgylchedd gwahanol yn helpu gyda’n hymgyrch ‘Cambria Heini’ wrth hyrwyddo iechyd a lles, ffitrwydd, ysbryd cymunedol ac ymwybyddiaeth feddylgar.

“Yn y bôn, rydyn ni’n rhoi sgiliau i bobl ifanc a fydd yn sicrhau y byddan nhw’n rhan o weithlu gwydn a chynaliadwy, gan feithrin gwerthoedd a fydd gyda nhw am weddill eu bywydau.”

Cafodd y coleg ei longyfarch gan Stephanie Price, Cyfarwyddwr Rhanbarthol DofE yng Nghymru, am ei ddarpariaeth DofE, a chadarnhaodd y cynnydd sydyn.

Dywedodd hi: “Ers i Goleg Cambria gael trwydded Gwobr Dug Caeredin i’w gyflwyno ar bob un o’i safleoedd, bu cynnydd gyda chyflwyno’r rhaglen ac erbyn hyn mae gan bobl ifanc o bob adran gyfle i gymryd yn y cynllun.”

“Mae’r coleg wedi buddsoddi yn y cynllun, ac o ganlyniad gwelwyd y nifer uchaf o bobl ifanc yn cofrestru ar raglen DofE mewn unrhyw goleg addysg bellach yng Nghymru.”

Mae Paula o’r farn bod datblygu staff talentog Cambria wedi helpu i roi hwb i’w niferoedd DofE.

Yn eu plith roedd Alan Lowry, a oedd wedi treulio 26 mlynedd yn y Lluoedd Arfog – gan gynnwys cyfnodau ym Mosnia, yr Almaen a Gogledd Iwerddon – cyn ymuno â Choleg Cambria.

Dywedodd Alan y byddai addysgu sgiliau meddal i’r myfyrwyr a’u hyfforddi i fwynhau gwahanol heriau yn cael effaith fawr ar eu bywydau yn nes ymlaen.

“Dw i’n credu ei fod wedi helpu llawer ohonyn nhw i ddatblygu fel pobl, ac nid fel myfyrwyr yn unig, gan roi profiadau iddyn nhw na fyddan nhw’n eu cael o unrhyw le arall.”

“Mae hynny’n cynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, coginio a llu o nodweddion eraill y gallan nhw eu cymryd gyda nhw.”

Dywedodd Paula hefyd: “Os ydi ein myfyrwyr yn bwyta’n iach, yn gwneud y pethau cywir a bod yn barod ar gyfer yr hyn sy’n dod ar ôl coleg, mae’n eu rhoi mewn sefyllfa well i gynnal gyrfa a bywyd cytbwys, ac a fydd yn effeithio ar eu teuluoedd a’u cymunedau yn y dyfodol.

“Roedden ni’n sylweddoli nad oedd cymwysterau yn ddigon ar eu pennau eu hunain, a bod angen i ni roi rhagor na hynny i’r myfyrwyr, ac rydyn ni wedi gwneud hynny.”

I gael rhagor o wybodaeth am DofE a Cambria Heini, ewch i https://www.cambria.ac.uk/cambria-life/active-cambria a www.dofe.org/wales  

yn ôl