Mae Jonathon Dawes o’r Rhyl, sy’n ddysgwr yng Ngholeg Cambria, ymhlith grŵp o saith o bobl a gafodd eu penodi i Gyngor y LTA (Y Gymdeithas Tennis Lawnt).

Yn Llywydd y Myfyrwyr yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy y coleg, mae Jonathon sy’n 18 oed, wrth ei fodd ei fod wedi cael ei ddewis ar gyfer y swydd llawn bri hon.

“Mae cael bod y cynghorydd ieuengaf erioed yn hanes 133 o flynyddoedd y LTA yn anrhydedd enfawr,” dywedodd Jonathon.

“Mae Tennis wedi bod yn rhan fawr o’m bywyd am nifer o flynyddoedd a’m prif nod yw ceisio annog rhagor o bobl, o bob oed a chefndir, i gymryd rhan, bod yn ffit a mwynhau’r gamp.

“Mae’r LTA yn canolbwyntio ar amrywiaeth a chynwysoldeb ac rwy’n edrych ymlaen at gael eu helpu i chwilio am sêr tennis y dyfodol.”

Dywedodd David Rawlinson, Llywydd y LTA, hefyd: “Rydyn ni’n symud ymlaen gyda’n hymrwymiad i ymgorffori cynwysoldeb ac amrywiaeth ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud, a bydd yr apwyntiadau hyn yn ein helpu ni i barhau gyda hynny.

Gyda’i gilydd, mae’r cynghorwyr yn dod ag ystod amrywiol o brofiadau a safbwyntiau gyda nhw, a fydd yn werthfawr iawn i ni yn ein gwaith i gyflawni ein gweledigaeth o ehangu tennis a’i wneud yn gamp i bawb, waeth beth fo’u hoedran, cefndir, rhyw neu eu gallu.

“Rydyn ni’n eu croesawu i’r LTA ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda phob un ohonyn nhw yn ystod y blynyddoedd i ddod.”

Yn gyn aelod Senedd Ieuenctid Cymru, cafodd Jonathon ei ganmol am ei waith a’i ysbryd cymunedol, cyn ac yn ystod y pandemig Covid-19.

Cafodd ei enwi’n Fodel Rôl Cadarnhaol yng Ngwobrau Amrywiaeth Cenedlaethol 2020, daeth yn brif hyfforddwr Clwb Tenis y Rhyl, enillodd Hyfforddwr Chwaraeon y Flwyddyn Sir Ddinbych a derbyniodd Wobr Ieuenctid Dinasyddion Prydain.

Yn Llysgennad Platinwm Chwaraeon Cymru, trefnodd sesiynau tennis cynhwysol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, a hyd yn oed cynnal wythnos Sgiliau Tennis yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl, gan roi cyfle i dros fil o blant gymryd rhan ynddynt.

Mae Jonathon ar hyn o bryd yn ei flwyddyn olaf yn astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Economeg ac Addysg Gorfforol fel pynciau Safon Uwch, a dywedodd: “Mae hi wedi bod yn ychydig o flynyddoedd anhygoel a bu’n fraint bersonol go iawn cael derbyn cymaint o glod, ond yn y pen draw, dim ond helpu pobl roeddwn i eisiau ei wneud, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo.

“Rwy’n ymroddedig i fod yn fodel rôl cadarnhaol ac yn llais cryf i bobl ifanc. Mi fydda i’n parhau i ymladd dros hawliau pobl eraill, yn fy swydd mewn chwaraeon a gwleidyddiaeth, ond hefyd ar gyfer holl bobl ifanc Cymru a thu hwnt i hynny.”

Dywedodd Yana Williams, Prif Weithredwr Coleg Cambria: “Rydyn ni’n falch iawn o Jonathon a’i frwdfrydedd a’i ymdrechion i gynorthwyo pobl o bob oed, yma yn y coleg ac yn ei gymuned.

“Mae’n llysgennad gwych i Goleg Cambria, ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddo yn ei swydd newydd gyda’r LTA. Dwi’n siŵr y bydd yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar gyflwyno’r gamp i gynulleidfa newydd ac annog rhagor o bobl ifanc o bob cefndir i gymryd rhan a bod yn heini.”

yn ôl