• MAE COLEG astudiaethau’r tir yn dathlu 100 mlynedd ar flaen y gad ym meysydd addysg ac amaethyddiaeth.

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi wedi gohirio cynlluniau canmlwyddiant oherwydd pandemig y Coronafeirws ond maen nhw’n edrych ymlaen at ddathlu pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny.


Mae’r coleg, sydd ar hyn o bryd yn gweithredu ar-lein ac yn gwasanaethu grwpiau bach o ddysgwyr ar y safle yn Sir Ddinbych – gyda mesurau pellhau cymdeithasol llym ar waith – wedi’i gyfyngu am y tro i rannu atgofion a lluniau ar-lein i anrhydeddu’r achlysur.


Maen nhw hefyd yn cynnal rhith-ddigwyddiadau ‘sgwrs a thaith’ y penwythnos hwn er mwyn i ddarpar fyfyrwyr ddarganfod mwy am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â thiwtoriaid, cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb, a chael gweld y cyfleusterau blaengar sydd ar y campws.

        

Dywedodd Elin Roberts, arweinydd safle a Phennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol yn Llysfasi, er nad ydyn nhw’n gallu croesawu pobl yn bersonol na chyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau i anrhydeddu’r pen-blwydd carreg filltir, maen nhw’n gobeithio gallu cyhoeddi mwy yn y misoedd i ddod.


“Mae hwn yn amser pwysig i’r coleg, ond oherwydd y pandemig bydd yn rhaid i ni ailedrych ar ein dathliadau canmlwyddiant yn nes ymlaen yn y flwyddyn,” meddai.


“Ein blaenoriaeth ydy diogelwch myfyrwyr a staff, a darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd, a dyna pam mae digwyddiadau agored yn cael eu cynnal yn rhithiol ar hyn o bryd.


“Basen ni’n hoffi gallu trefnu a chadarnhau gweithgareddau i ddathlu’r pen-blwydd yr haf hwn ac ar ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf, ond am y tro mae’r cynlluniau hyn wedi cael eu gohirio wrth i ni barhau i ddarparu rhith-ddarlithoedd ar-lein – ac yn y cnawd lle mae’n ddiogel gwneud hynny, o ystyried bod llawer o gymwysterau sy’n cael eu cyflwyno yn Llysfasi yn rhai ymarferol a galwedigaethol.”


Ers iddi gymryd yr awenau ym mis Medi, mae Elin yn falch o’r cynnydd a wnaed yn ystod y pum mis diwethaf er gwaethaf effaith negyddol Covid-19, gan gynnwys cwblhau hwb addysg wledig gwerth £1.2m.


Gyda chynlluniau ar gyfer fferm garbon niwtral yn rhan o Fargen Twf Gogledd Cymru gwerth £1 biliwn, a phartneriaethau cynyddol gyda sefydliadau arloesol fel Kubota, Tilhill ac AGCO, mae hi’n hyderus bod 100 mlynedd gyntaf Llysfasi wedi gosod y sylfeini ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol.


“Mae ’na gymaint o gyfleoedd ac opsiynau i unrhyw un sy’n ymuno â’r coleg,” meddai Elin.


Byddwn yn parhau i ddelio gyda heriau Covid ond rydyn ni hefyd yn meddwl am y tymor hir wrth i’n cwricwlwm, ein technolegau a’n cyfleusterau barhau i ddatblygu.


“Bydd y sesiynau sgwrs a thaith yn ffordd wych i ddarpar ddysgwyr ddarganfod mwy am y llwybrau gyrfa sydd ar gael mewn amaethyddiaeth, o reolaeth cefn gwlad a ffermio i goedwigaeth, peirianneg a gofal anifeiliaid.


“Tan y byddwn yn gallu arddangos yr hyn sydd gennyn ni ar gynnig yn y cnawd, byddwn yn gwneud hynny’n rhithiol ac yn gobeithio gweld nifer dda o bobl yn ymuno â ni’r penwythnos hwn.”


I ymuno â’r digwyddiadau sgwrs a thaith y penwythnos hwn, ewch i www.cambria.ac.uk/events/llysfasi-live-virtual-talk-and-tour-event


Am ragor o wybodaeth am Coleg Cambria Llysfasi, ewch i www.cambria.ac.uk/llysfasi

yn ôl