• Mae cyn fyfyriwr plymwaith yn adeiladu gyrfa mewn rheoli ystadau yn dilyn cynnydd cyflym yn ei gyrfa yng Ngholeg Cambria

Dim ond 23 ydi Laura Hughes ac mae hi wedi cael dyrchafiad i fod yn Swyddog Ystadau. Bydd Laura’n gyfrifol am safle Glannau Dyfrdwy’r Coleg, gan gynnwys Canolfan y Chweched Dosbarth sydd werth £14 miliwn. 

Gwnaeth Laura ymuno â’r adran bedair blynedd yn ôl fel prentis ac yn ddigon buan daeth hi’n dechnegydd. Nesaf daeth yn oruchwylydd cyn iddi ddechrau ar ei swydd newydd yr wythnos yma.

Cafodd Laura ei magu yn Rhes-y-Cae ar dyddyn gyda’i theulu lle’r oedd ganddi bob amser ddiddordeb brwd mewn offer a pheiriannau. 

Ar ôl gadael Ysgol Uwchradd Treffynnon, dechreuodd Laura astudio cwrs Plymwaith ar safle Ffordd y Bers Cambria yn Wrecsam.

Laura oedd yr unig ferch mewn dosbarth o leiaf 20 o fechgyn – bob bore roedd hi’n teithio ar y bws ac mewn tacsi o’r pentref yn Sir y Fflint i’r coleg – gwnaeth Laura gwblhau’r cwrs ond yn anffodus nid oedd hi’n gallu dod o hyd i gyflogwr. 

Ar ôl gweithio mewn nifer o swyddi lletygarwch, o’r diwedd cafodd Laura le ar y tîm Ystadau ac mae hi wedi dod yn ei blaen yn anhygoel ers hynny. 

“Dwi wedi ysu i weithio yn y diwydiant crefftau ers tro byd, ond pan wnes i fethu dod o hyd i gwmni oedd am fy nghyflogi fel prentis, roeddwn i’n meddwl bod fy nghyfle i wneud hyn wedi hen fynd,” meddai hi. 

“Mae bod yn ferch yn y diwydiant yma’n parhau i fod yn anghyffredin, felly efallai bod hynny wedi chwarae rhan, ond wrth gael fy recriwtio i’r adran Ystadau yng Ngholeg Cambria roeddwn i’n medru ailafael ar dasgau llaw a thrwsio pethau, sef y pethau dwi’n caru eu gwneud.

“Ers i mi allu cofio dwi wedi bod yn uchelgeisiol ac roedd ennill Gwobr Prentis y Flwyddyn y coleg mewn llai na 12 mis ar ôl ymuno â’r tîm yn hwb i mi ddringo grisiau’r sêr a phrofi fy hun yn wirioneddol.

“Dwi wrth fy modd yn gweithio gyda’r tîm, mae pawb mor gefnogol ac wedi helpu i godi fy hyder; mae’r swydd newydd yn wych, ac mae’n lot o gyfrifoldeb, ond dwi’n mwynhau hynny ac yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol.”

Mae bodloni heriau’r Coronafeirws wedi bod yn ddigynsail, ond dywed Laura – a fydd yn rheoli tîm sy’n cynnwys 5 o bobl – mai diogelwch y staff a’r myfyrwyr oedd y peth pwysicaf yn ystod y pandemig.

Mae Graham Evans Pennaeth Ystadau yn dweud hynny hefyd ac yn llongyfarch Laura am wneud cynnydd mor sydyn. 

“Mae Laura yn aelod allweddol o’r adran ac mae hi bob amser yn ceisio datblygu ei sgiliau a’i phrofiad,” meddai.

“Trwy gydol Covid rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod y coleg mor ddiogel â phosib wrth hefyd agor cyfleusterau newydd a chynllunio at y dyfodol. Mae Laura wedi bod yn rhan o hynny ac wrth i’r coleg barhau i ddatblygu ei ystadau, bydd swydd Laura yn hollbwysig – da iawn Laura.”

yn ôl