Yn ystod taith o amgylch Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria sydd werth £14.6m, roedd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Eluned Morgan yn canmol y staff a’r myfyrwyr i’r cymylau.

Ymunodd David Jones, y Prif Weithredwr, â’r Gweinidog i ddangos iddi’r adeilad addysg a TG chwyldroadol. Adeiladwyd yr adeilad gan gwmni Wynne Construction o Fodelwyddan, a’i hagor gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn 2016.

Mae’r cyfleusterau modern yn cynnwys llyfrgell a hwb cymorth i fyfyrwyr, stiwdio gelf â theras awyr agored ac ystafelloedd dylunio cynnyrch sy’n cynnwys argraffydd 3D a thorrwr laser, labordai gwyddoniaeth, ystafelloedd TGCh a Mac,  a darlithfeydd modern.

Cafodd hefyd gyfle i fwynhau gwers gerddoriaeth gan Tim Heeley, darlithydd sydd wedi dysgu Cymraeg o dan arweiniad ei fentor a’i gyd-weithwraig Elin Roberts fel rhan o’r fenter AB a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn yr ymweliad, dywedodd y Gweinidog: “Roedd hi’n bleser ymweld â Chanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, gweld y cyfleusterau ardderchog sydd wedi cael cymorth gan ein rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, a chlywed am gynlluniau’r coleg i ddatblygu ymhellach i fodloni anghenion dysgwyr yr ardal.

“Rydw i wrthi’n ymweld â phob coleg AB yng Nghymru, a hyd yn hyn mae’r myfyrwyr a’r staff rydw i wedi’u cyfarfod a’r cyfleusterau rydw i wedi’u gweld wedi creu argraff fawr arna i.

“Gyda chymwysterau galwedigaethol ac academaidd, mae ganddynt rywbeth at ddant pawb, ac rydw i’n annog unrhyw un sy’n ystyried meithrin eu sgiliau i fynd i weld beth mae eu coleg lleol yn ei gynnig.”

Diolchodd Mr Jones iddi am neilltuo amser i  ddod i’r ganolfan, a dweud bod y coleg wedi mynd o nerth i nerth ers ei agor.

“Roedd hi’n bleser cael y Gweinidog gyda ni heddiw,” dywedodd.

“Hoffwn ddiolch iddi am ddod i ymweld â ni a llongyfarch ein myfyrwyr a’n staff am siarad am eu gwaith yn llawn gweledigaeth a brwdfrydedd.

“Ni fyddem wedi gallu datblygu’r cyfleuster anhygoel hwn heb gymorth Llywodraeth Cymru a’r bartneriaeth mae’r coleg wedi’i sefydlu gyda Chyngor Sir y Fflint a’r ysgolion lleol.

“Mae’r ganolfan yn ysbrydoli myfyrwyr chweched dosbarth i ddilyn eu gyrfa o’u dewis a meithrin eu sgiliau academaidd a chymdeithasol, ac roedd y Gweinidog yn croesawu hynny.

“Mae gennym ni hefyd gysylltiadau cryf gyda busnesau a diwydiannau, ac rydyn ni’n hyrwyddo’r Gymraeg ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud. Mae hyn yn hanfodol wrth i ni barhau i wella ac adeiladu at y dyfodol.”

Mae’r adeilad o’r radd flaenaf dair llawr wedi cael ei dylunio i fod yn hynod gynaliadwy, gan hybu defnyddio golau’r haul a dulliau awyru naturiol yn ogystal â chynnwys nifer o dechnolegau cynaliadwy sy’n cynnwys

pympiau gwres ffynhonnell aer, casglu dŵr glaw, golau LED a phaneli solar.

I gael rhagor o wybodaeth am Chweched Glannau Dyfrdwy a’r cyfleusterau newydd yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk/facilities

 

yn ôl