Mae Emma Hinde wedi cael cynnig i astudio Sbaeneg ac Almaeneg yn Rhydychen o fis Hydref ymlaen.


Mae Emma, sy’n 18 oed o Wrecsam, wedi ennyn diddordeb prifysgolion Grŵp Russell hefyd ond mae ganddi ei bryd ar fynychu’r sefydliad elît.

Daeth ei dawn naturiol mewn ieithoedd yn amlwg fel disgybl yn Ysgol Uwchradd St Joseph, a arweiniodd hi, ar y cyd â chariad at deithio, i’r cyfeiriad hwn.


Fodd bynnag, mae’n cyfaddef, er mai tramor all ei dyfodol fod, yma ac yn awr sy’n bwysig, yn enwedig gan ystyried heriau 2020.


“Does gen i ddim llwybr pendant ac fe wna’ i weld i ble mae bywyd yn mynd â fi, ond fe alla’ i ystyried bod yn gyfieithydd, awdur, athrawes neu nifer fawr o yrfaoedd eraill gyda’r radd hon,” meddai Emma, cerddores frwdfrydig sy’n chwarae’r piano a’r ffliwt.


“Es i a fy nheulu i ddiwrnod agored yn Rhydychen y llynedd a chael ein syfrdanu gan ba mor anhygoel oedd o; doeddwn i erioed wedi credu y byddwn i’n cael cynnig.


“Pan gyrhaeddodd hwnnw, roedden ni i gyd wedi synnu, ond mae pawb wedi bod yn hynod o gefnogol ac yn credu y galla’ i ei wneud o.”


Roedd ei rhieni Lesley a Mike, a’i chwaer Jenny, wrth eu boddau gydag Emma, fel y mae’r staff yng Ngholeg Cambria Iâl.


Fel rhan o’r Rhwydwaith Seren – menter Llywodraeth Cymru sydd wedi’i llunio i gefnogi dysgwyr mwyaf disglair y chweched yng Nghymru i fodloni eu potensial academaidd ac ennill lle ym mhrifysgolion gorau’r DU – wrth wneud cais, cafodd gymorth ac arweiniad ychwanegol a oedd yn werthfawr iawn.

Roedd hynny’n hanfodol, yn arbennig wrth ystyried yr amgylchiadau digynsail sy’n wynebu’r holl addysgwyr ar hyn o bryd.


“Mae dosbarthiadau wedi bod ar-lein y rhan fwyaf o’r llynedd, sydd wedi bod yn hynod o anodd ar brydiau oherwydd does dim modd arall o gael dialog wyneb yn wyneb a dysgu agweddau gwahanol ar leferydd a gramadeg wrth ddysgu ieithoedd,” meddai Emma, sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Sbaeneg, Llenyddiaeth Saesneg a Seicoleg.


“Ond gyda chymorth y coleg a fy narlithwyr a thiwtoriaid iaith, rydw i wedi llwyddo i symud ymlaen a chyrraedd y man hwn, sy’n wych.

“Fe wnaethon nhw wneud i mi gredu, er bod cael lle yn Rhydychen yn anodd, mae’n gyraeddadwy. Yn draddodiadol, nid yw hyn wedi bod yn wir i genedlaethau o fyfyrwyr blaenorol y rhanbarth hwn – dydw i methu aros i ddechrau.”


Ategodd Gareth Jones, Cyfarwyddwr Cwricwlwm Addysg Gyffredinol yng Ngholeg Cambria Iâl, y pwyntiau hynny.


Gyda gostyngiad sydyn yn y nifer o bobl ifanc sy’n dewis ieithoedd yn yr ysgol, mae’n falch i weld y tueddiad hwnnw’n gwrthdroi.

“Llongyfarchiadau Emma, mae hi’n fyfyriwr gweithgar a gweithredol sy’n haeddu pob llwyddiant,” meddai.

“Rwy’n gobeithio y bydd ei thaith yn ysbrydoli myfyrwyr eraill sydd â diddordeb mewn dysgu ieithoedd i ymuno â ni yng Ngholeg Cambria, oherwydd mae gostyngiad bygythiol cenedlaethol wedi bod yn y niferoedd – rydyn ni eisiau newid hynny.”


Dywedodd Gareth hefyd: “Yn y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi dangos bod Cambria yn goleg sy’n cynyddu gobeithion ac yn gallu helpu dysgwyr i ganfod eu breuddwydion, beth bynnag y gallan nhw fod.


“Mewn cyfnod sy’n heriol i’r holl fyfyrwyr byddwn yn parhau i roi cymorth a chadw cysylltiad cyson i sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn ni i’w helpu i gyflawni eu nod.”


Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau Safon Uwch a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl