Mae cyn-fyfyriwr Coleg Cambria Ron Squire bellach yn gyflwynydd gyda Sound Radio Wales yn Nhywyn, yn dilyn blwyddyn anodd iawn.


Yn ogystal â byw gyda phandemig y coronafeirws, cafodd y llanc 25 oed ei ruthro i’r ysbyty haf diwethaf pan sylwodd meddygon ar diwmorau ar ei ysgyfaint a’i chwarren thyroid.


Yn ffodus roedd y tiwmorau yn segur ac yn ddiniwed ond roedd yn sioc i’r system a roddodd hwb i Ron, o Brestatyn, i fynd amdani fel newyddiadurwr chwaraeon.

 

Fel myfyriwr Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol ar safle Glannau Dyfrdwy Cambria, roedd yn bresennol pan roedd y darlledwr Jason Mohammad yn cyflwyno gweithdy ac yn ateb cwestiynau ar ei yrfa 24 blynedd ym maes teledu a radio.


“Hynny oedd y catalydd i mi, roedd gallu dysgu gan eicon fel Jason yn brofiad anhygoel,” meddai Ron.


“Roedd o’n ein hannog ni ac yn dweud wrthym ni i anelu’n uchel. Felly fe benderfynais i fynd amdani o hynny ymlaen. ”


Ychwanegodd: “Dechreuais wneud rhywfaint o gyflwyno gyda Sound Radio Wales pan es i’n sâl. Roeddwn i’n meddwl mai asthma oedd o, ond ar ôl profion gwaed fe wnaethon nhw ddarganfod fod gen i diwmorau ar fy ysgyfaint a fy thyroid.


“Roedd yn amser brawychus ac yn brofiad anodd, ond fe wnes i aros yn bositif a delio gydag o yn eithaf da gyda chymorth fy nheulu.


“Roeddwn i’n ymddangos yn ddigynnwrf ar y tu allan ond roeddwn i mor nerfus, yn enwedig pan gefais i lawdriniaeth – wrth lwc, aeth popeth yn dda ac rydw i’n teimlo’n llawer gwell.”


Mae Ron yn diolch i’r staff yn Cambria am eu harweiniad ac yn dilyn llwyddiant ei sioe Squire on Sport (SOS), byddai wrth ei fodd â gyrfa ar y tonnau awyr.


Mae bellach yn ôl ar Sound Radio Wales yn cyflwyno newyddion chwaraeon bob prynhawn Llun ac yn helpu gyda thasgau dylunio a gweinyddol.


“Bydda’ i ddim yn gadael i unrhyw beth fy stopio i, rydw i’n cael gwiriadau’n rheolaidd – ond rydw i’n teimlo ffit ac yn iach,” ychwanegodd Ron.


“Rydw i’n gwneud cynlluniau, mae’r orsaf yn mynd i gyfeiriad newydd cyffrous ac rydw i’n hapus i fod yn rhan o hynny.


“Ar ôl yr hyn rydw i wedi bod drwyddo – ac mae pawb wedi bod trwy flwyddyn anodd – rydw i’n mwynhau bywyd ac yn rhoi cynnig ar lawer o wahanol bethau, un cam ar y tro.”


Llongyfarchodd Jason Mohammad Ron ar ddangos cymaint o ymroddiad ac angerdd mewn amgylchiadau anodd.


“Roeddwn i mor falch o weld Ron yn dechrau mewn radio lleol,” meddai Jason.


“Nid oedd llawer o’r dosbarth erioed wedi profi amgylchedd stiwdio fyw cyn i mi ddod i’r safle y diwrnod hwnnw.


“Mae gwybod fy mod i wedi ysbrydoli Ron a llawer o rai eraill yn ein sesiynau yng Ngogledd a De Cymru i ddilyn gyrfa ym maes radio neu newyddiaduraeth yn hyfryd.


“Roedd Ron yn wych y diwrnod hwnnw yn darlledu’r newyddion chwaraeon ac rwy’n gobeithio y gallwn weithio gyda’n gilydd eto pan gawn ni, gallaf ddod yn ôl i’r coleg ac yn parhau â’r gwaith gwych i ni ddechrau yn ystod y ddau ddiwrnod hwnnw.”


Ychwanegodd Richard Hewitt, darlithydd Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Cambria: “Roedd gan Ron ddiddordeb erioed mewn dod yn gyflwynydd gyda’i ddiddordeb brwd iawn ym mhob peth sy’n ymwneud â chwaraeon, yn enwedig pêl-droed a Fformiwla Un.


“Ond dim ond nes iddo gwrdd â Jason y cafodd ei berswadio i ddilyn gyrfa fel cyflwynydd.


“Mae’r tîm yn cofio pan ddechreuodd weithio yn yr orsaf radio yn ystod ei flwyddyn olaf yn y coleg, lle y byddai’n gofyn i’w gyd-fyfyrwyr a’i ddarlithwyr ar gyfer ceisiadau cerddoriaeth ac unrhyw bynciau chwaraeon y gallai eu trafod a’u chwarae yn ystod ei sioe prynhawn.


“Roedd yn bleser gweithio gyda Ron, gan ddangos penderfyniad i lwyddo ym mhopeth yr oedd yn ceisio ei gyflawni. Nid oes gen i unrhyw amheuaeth y bydd yn parhau i fod yn gaffaeliad mawr i’r orsaf radio, ac rydyn ni’n hynod falch o wybod bod Cambria wedi helpu yn natblygiad ei yrfa.”


Ychwanegodd Cyfarwyddwr Sound Radio, Craig Kennealey: “Mae Ron yn aelod brwdfrydig a gwerthfawr o dîm Sound Radio. Ar ôl ymuno â ni, mae wedi mynd ymlaen i gynhyrchu a chyflwyno ei sioe ei hun, gan ddod ei gariad at newyddiaduraeth chwaraeon i’r orsaf ac yn dysgu sgiliau newydd o hynny.


“Yn ystod y misoedd diwethaf oherwydd pandemig COVID-19 a’i iechyd, roedd yn bwysig bod Ron yn parhau i gymryd rhan fel gwirfoddolwr.


“Gyda datblygiadau mewn technoleg a’r rhyngrwyd, mae Ron wedi gallu aros yn rhan o’r tîm o’i gartref, gan gynhyrchu bwletin chwaraeon wythnosol a chreu graffeg ar gyfer y gorsafoedd radio a fydd, heb amheuaeth, yn helpu i wella ei sgiliau a’i bortffolio ar gyfer y dyfodol.”


I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk


Dilynwch Jason Mohammad ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybodaeth am ei weithdai darlledu @jasonmohammad.

 

yn ôl