• Myfyriwr COLEG CAMBRIA wedi ennill lle ar raglen ysgoloriaeth un o brifysgolion gorau’r byd

Mae myfyriwr COLEG CAMBRIA wedi ennill lle y mae cryn gystadlu i’w ennill ar raglen ysgoloriaeth fawr ei bri yn un o brifysgolion gorau’r byd.

Mae Owain Williams yn un o 11 dysgwyr yn unig o Gymru gyfan i gael ei ddewis ar gyfer yr ysgol haf a gynhelir dros bythefnos ym Mhrifysgol Iâl yn Connecticut, yr UD.

Caiff y lleoliad ei ariannu gan Rwydwaith Seren, sef grŵp o hybiau rhanbarthol a gafodd eu sefydlu i helpu myfyrwyr chweched dosbarth gorau Cymru gyflawni eu potensial a chael mynediad i brifysgolion blaenllaw.

Bydd prif gostau’r rhaglen – tua $6000 – yn cael eu talu gan Seren a Phrifysgol Iâl, a sefydlodd bartneriaeth bwysig yn gynharach eleni.

Ar hyn o bryd mae Owain, sy’n byw yng Ngresffordd, yn astudio ar gyfer ei arholiadau Safon Uwch mewn Mathemateg, Mathemateg Bellach, Cemeg a Ffiseg.

Mae Owain yn credu bod hwn yn “gyfle euraidd” i ennill profiad amhrisiadwy yn un o sefydliadau addysg uwch byd-eang sydd wedi’i hen sefydlu ac sy’n uchel ei barch.

“Mae’n anrhydedd mawr i gael fy newis, dwi’n edrych ymlaen yn arw at fynd,” dywedodd y myfyriwr sy’n 17 oed.

“Roedd y broses ymgeisio yn hir ac yn waith caled i gyrraedd y sefyllfa hon, ond yn sicr roedd yn werth chweil ac mae hwn yn gyfle euraidd i mi.”

Er mwyn cadarnhau ei le yn yr ysgol haf, cyflwynodd Owain ddatganiad personol ac ysgrifennodd am y bobl a’r themâu sydd wedi dylanwadu ar ei lwybr academaidd.

Bydd Owain yn cofrestru ar gwrs o’r enw Frontiers of Science and Technology, ond roedd Owain yn cyfaddef ei hun bod cynnwys y cwrs yn eithaf dirgelwch iddo.

“Roeddwn yn gallu dewis a dethol pa seminarau yr hoffwn i fynd iddyn nhw ond roedd eu cynnwys yn gyfrinachol.  Mi fydd hi’n syrpréis braf cael cyrraedd yna a bwrw iddi’n syth gyda phersbectif hollol newydd,” ychwanegodd Owain.

“Yn y dyfodol rwy’n gweld fy hun yn gweithio mewn meysydd Mathemateg neu Gemeg – gyrfa yn y meysydd hynny – felly mae’n hwb mawr i allu nodi rhywbeth fel hyn ar fy CV yn 17 oed.

“Mae fy nheulu yn gefnogol iawn ond mae’n bell i fynd am gyfnod hir i hogyn 17 oed.  Dwi methu disgwyl!  Dwi wir yn edrych ymlaen a hoffwn ddiolch i’r Rhwydwaith Seren am roi’r cyfle hwn i mi.”

Mae’r newyddion yn dilyn adroddiad annibynnol ar lwyddiant Seren hyd yn hyn, sydd wedi canfod bod y rhaglen yn darparu gwerth amlwg i ddisgyblion Cymru ac yn codi eu dyheadau.

Dywedodd Liam Rahman, a raddiodd o Brifysgol Iâl ac sydd bellach yn gweithio fel cynrychiolydd iddynt yng Nghymru: “Ers i mi ddychwelyd i Gymru y llynedd, mae hi wedi bod yn fraint fawr cael gweithio gyda myfyrwyr uchel eu potensial trwy’r Rhwydwaith Seren a Phwyllgor Ysgolion Alumni Iâl.

“Yn ystod y misoedd diwethaf, rydw i wedi gweithio i feithrin perthynas rhwng Prifysgol Iâl a’r Rhwydwaith Seren, ac o ganlyniad i hynny, sefydlwyd y bartneriaeth wych hon a chyfle i ennill ysgoloriaethau.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn cynnig cyfleoedd a fydd yn gallu newid bywydau rhai o fyfyrwyr chweched dosbarth mwyaf galluog Cymru, gan roi’r cyfle i Brifysgol Iâl ddod o hyd i rai o ddoniau gorau’r wlad.

Dymunodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, bob llwyddiant i Owain ar ei leoliad.

“Am gyfle gwych, a hynny’n gwbl haeddiannol, gan ystyried yr ymdrech mae Owain wedi ei roi i’r broses ymgeisio hynod gystadleuol,” dywedodd Mr Jones.

“Rydyn ni’n falch iawn o’r hyn mae wedi’i gyflawni ac yn rydyn ni’n gobeithio y bydd yn mwynhau pob eiliad o’r profiad unigryw hwn.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a’r cymwysterau dysgu yn y gwaith sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl